Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Animator Sportu poszukiwany!

Ilustracja do informacji: Animator Sportu poszukiwany!
Jesteś otwarty, komunikatywny i żądny  nowego wyzwania? Masz głowę pełną pomysłów i ciekawych inicjatyw, a sport i ruch to Twoja pasja? Chcesz zarobić na przyjemności? To oferta dla Ciebie!
 
 
 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Bratianie!
 
 
 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca – 80.
Praca w godzinach popołudniowych: od godz. 16.00.
 

I. Wymagania niezbędne:
 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia.
 4. Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, pełna zdolność do czynności prawnych.
 
II. Wymagania dodatkowe:  
       1.  Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji,
       2.   Przygotowanie pedagogiczne,         
       3. Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność,    obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
 
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Inicjowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych.
 2. Współpraca z dyrektorami szkół w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
 5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
 6. Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boiska.
 7. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.
 8. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
 9. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
 10. Prowadzenie dziennika pracy animatora.
 11. Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje organizacyjne i managerskie.
 12. Wykonywanie innych niezbędnych zadań z polecenia gospodarza obiektu.
 
IV. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV).
 2. Umotywowane zgłoszenie udziału w naborze (list motywacyjny).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienia.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Kserokopie świadectw pracy w przypadku posiadania stażu pracy.
 6. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania
  i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni z praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
           
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 12.00 w Gminnym Centrum Kultury w Mszanowie, ul. Podleśna 1
z dopiskiem „Animator Sportu – Moje Boisko ORLIK 2012”.
Liczy się data wpływu do GCK.
      
Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)”.
        
Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronach internetowych: Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie www.gck-mszanowo.pl, Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie  www.gminanml.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.   

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Data utworzenia: 15.03.2017
 • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także