Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Szansa na uzyskanie dotacji na odnowienie zabytków

Ilustracja do informacji: Szansa na uzyskanie dotacji na odnowienie zabytków
Działając na postawie uchwały Nr LI/359/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz Zarządzenia nr 50/2015 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
 
1. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2017: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
 
2. Przepisy prawne regulujące przyznanie dotacji:
1) USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) zwanej dalej ustawą
2) art. 250 -252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) zwanej dalej ustawą o finansach publicznych
3) uchwała Nr LI/359/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 października 2014 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2014.3560) zwanej dalej uchwałą Rady Gminy
4) Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zwanego dalej zarządzeniem.
 
3. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wpisanych do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego. Zakres tych prac określa art. 77 ustawy.
 
4. Dotacja z budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50 % ogółu koniecznych nakładów na te prace lub roboty. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku - dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych. W przypadku gdy na prace lub roboty budowlane przy zabytku podmiot otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie wraz z kwotami przyznanych na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 
5. Uprawnieni wnioskodawcy: o dotację może się starać każdy podmiot, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 
6. Zasady przyznawania dotacji: określa w/w uchwała Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz Zarządzenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
7. Tryb przyznawania dotacji i jej rozliczania, zasady i przesłanki zwrotu dotacji określają art. 250 -252 ustawy o finansach publicznych.
 
8. Termin i warunki wykorzystania dotacji: termin realizacji zadań – do 30 listopada 2017 r. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji winno złożone być najpóźniej do 22.12.2017 r.
 
9. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie w drodze uchwały, na podstawie opinii komisji Rady Gminy właściwej do spraw kultury oraz komisji właściwej do spraw budżetu. Od decyzji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie nie przysługuje tryb odwoławczy. Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację, a Gminą Nowe Miasto Lubawskie.
 
10. Wymagania formalne:
1) Wnioski należy składać na formularzu dostępnym pod adresem internetowym: www.gminanml.pl lub w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie pok. 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2) Do wniosku należy dołączyć:
a) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty budowlane; 
b) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem lub upoważnienie do występowania w imieniu właściciela zabytku; 
c) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót, wraz z pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym wymagającym takiego pozwolenia lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym, z zastrzeżeniem ust. 3,
d) projekt, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (zabytki nieruchome-jeśli jest wymagane); 
e) program prac lub robót przy zabytku nieruchomym; 
f) dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan zabytku (w formie wydruku oraz w formie elektronicznej na płycie CD)
Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część wniosku. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.
Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron (nie bindować).
 
11. Miejsce i termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” – do dnia 31 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie na Dzienniku Podawczym (Punkt Obsługi Interesanta) w godzinach pracy tego Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
 
 
Informacji udziela: Marcin Buliński, Inspektor w Referacie Inwestycji i rozwoju, pod nr tel.: 56 47 26315, e-mail: mbulinski~@~gminanml~.~pl.
 
 
 
 
Załączniki:
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 18.05.2017
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także