Gmina Nowe Miasto Lubawskie Logo: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Natura Możliwości Ludzie

Spotkanie wójta z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Ilustracja do informacji: Spotkanie wójta z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Jak co roku, na początku października odbyło się  spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla organizacji pozarządowych, na które przybyło 18. przedstawicieli 16. NGO z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie. Gospodarz Gminy podziękował im za dotychczasową współpracę z samorządem. Podkreślił znaczącą rolę Kół Gospodyń Wiejskich w propagowaniu kultury i kultywowaniu tradycji oraz duże zaangażowanie członkiń KGW w przygotowanie wielu gminnych imprez, szczególnie dożynek. Podziękował również wszystkim członkom organizacji za ich aktywność i konsekwencję w dążeniu do poprawy warunków życia mieszkańców wsi poprzez realizację różnego rodzaju przedsięwzięć, których rezultaty służą nie tylko uczestnikom projektów, ale całym społecznościom wiejskim. Jako przykład podał drewnianą wiatę w Jamielniku. Została ona pobudowana z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik w ramach realizowanego projektu pn. „Pod drewnianą wiatą pielęgnujemy najpiękniejsze polskie tradycje”.
 
 
W części informacyjnej spotkania, pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  w Urzędzie Gminy podsumował tegoroczne działania gminy w zakresie zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych. Następnie przedstawił kilka ważnych kwestii wynikających ze zmiany niektórych przepisów dotyczących organizacji pozarządowych, jak np. obowiązek zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego adresów do doręczeń członków zarządu, ochrona danych osobowych w organizacjach w związku z wejściem w życie RODO, nowe wzory ofert, ramowe wzory umów oraz wzory sprawozdań z wykonania zadań publicznych. Przekazał również kilka informacji na temat, planowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, uruchomienia 5 programów mających za zadanie wspierać tworzenie się silnego społeczeństwa obywatelskiego.
 
 
Dalszą część spotkania poświęcono projektowi  „Programu współpracy Gminy  Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. Zaproszono uprawnione podmioty do wzięcia udziału w ogłoszonych konsultacjach oraz poinformowano w jaki sposób można zgłaszać uwagi, opinie i propozycje do projektu programu.
 
 
Przedstawienie priorytetowych zadań publicznych, planowanych do realizacji w przyszłym roku, było okazją do głębszej refleksji nad finansowaniem dotychczasowej działalności prowadzonej przez kluby sportowe. Krótka prezentacja, obrazująca wysokość wsparcia udzielonego w ostatnim pięcioleciu na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nie pozostawiła uczestnikom spotkania żadnych wątpliwości, że na ten cel przekazano, jak dotąd, największą ilość środków dotacji z budżetu Gminy.  Członkowie organizacji wciąż jednak sygnalizują, że potrzeby w tym zakresie są znacznie większe.
 
 
Z uwagi na duże zainteresowanie uczestniczek spotkania problemami finansowania działalności kół gospodyń wiejskich, ostatni punkt spotkania poświęcono na omówienie najważniejszych kwestii wynikających ze, skierowanego do Senatu, rządowego projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 26.10.2018
  • Autor:Agata Nowicka

Zobacz także