Inwestycje

Wielomilionowa inwestycja w Jamielniku

Władze gminy  poczyniły kolejny krok w celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. Po Mszanowie, Bratianie i Pacółtowie, Jamielnik jest kolejną miejscowością, w której powstanie nowoczesna sieć sanitarna. Ze względu na duży zasięg inwestycji roboty zostały podzielone na dwa zadania:
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,6 km w ulicach: Jana Pawła II, Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa, Słoneczna i Sportowa.
Wykonawcą tej części robót jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Rybna.
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,1 km w ulicach: Nowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka i Wincentego Witosa.
Wykonawcą tej części robót jest Zakład Usług  Komunalnych w Mszanowie Sp. z .o.o.
 
Łączny koszt budowy kanalizacji sanitarnej to ok. 1,95 mln zł
 
 
Równocześnie z budową kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie kolejna wielomilionowa inwestycja – budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa dróg gminnych i oświetlenia drogowego. W ramach zadania:
  1. Wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w ulicach: Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa, Słoneczna, Sportowa, Nowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka i Wincentego Witosa;  
  2. Budowa jezdni, zjazdów i chodników wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego. Całkowita długość jezdni zaplanowanej do przebudowy wynosi 2,75 km, a długość chodników to ok. 1,9 km.
  3. Wykonane zostanie nowoczesne oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych z nowoczesnymi oprawami typu LED w ilości 101 sztuk;
Wykonawcą branży drogowej i energetycznej jest Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy, natomiast za budowę kanalizacji deszczowej będą odpowiadały te same firmy, co za kanalizację sanitarną.
 
10 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zastępca wójta - Agnieszka Paturalska-Miehlau, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Joanny Artuszewskiej - podpisała umowę na dofinansowanie jednego z etapów inwestycji jakim jest "Budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik". Kwota dofinansowania - 4 mln zł - pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Łącznie wartość inwestycji branży drogowej, energetycznej i kanalizacji deszczowej to
ok. 7,8 mln zł
 
Przewidywany termin zakończenia prac to LISTOPAD 2019 R.
 
 
czytaj dalej

Trwają prace przy budowie drogi gminnej w Radomnie.

      Jak już informowaliśmy, w marcu wójt gminy Tomasz Waruszewski podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap I". Kwota wsparcia, jaką pozyskaliśmy do realizacji tego zadania pochodzi z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynosi 700 tys. zł.
      Inwestycja zakłada wykonanie drogi o długości niemal 900 mb w Radomnie, od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w kierunku kościoła i dalej w stronę jeziora.
    W ramach dofinansowania wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz przebudowane zostaną linie energetyczne i telekomunikacyjne. W chwili obecnej ten etap prac zmierza ku końcowi. W ciągu najbliższych dni na teren budowy wejdzie kolejna ekipa, która zajmie się budową nawierzchni.
      Przewidywany termin zakończenia prac to przełom września i października.
     Całkowita wartość inwestycji drogowej, łącznie z budową oświetlenia drogowego, to ponad 2 miliony złotych.
czytaj dalej

Nowe oświetlenie drogowe w Pustkach i Radomnie.

W drugiej połowie kwietnia, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie podpisał umowę z wykonawcą inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowościach Radomno i Pustki. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. W chwili obecnej ku końcowi zbliża się pierwszy z nich. Wzdłuż dróg w Pustkach zainstalowano 14 nowych lamp, które w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców ale wszystkich użytkowników jezdni.
 
Przed nami realizacja drugiego zadania, czyli budowa oświetlenia drogowego w Radomnie.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Oświetlenie Pustki i Radomno

Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej - podsumowanie inwestycji.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu uatrakcyjnienie 6 miejsc związanych z rekreacją na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Osiągnięte efekty operacji: zmodernizowano / wybudowano 6 obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
czytaj dalej

Umowa na budowę nowego odcinka ścieżki rowerowej podpisana!

Już we wrześniu trasa wycieczek rowerowych będzie jeszcze dłuższa! Wójt gminy, Tomasz Waruszewski, podpisał umowę na budowę kolejnego odcinka ścieżki rowerowej Bratian-Iława. Długość nowego odcinka to prawie 2,5 km. Wykonawcą jest firma „Drogomex” Sp. z o.o. z Pruszkowa a wartość inwestycji wyniesie 1 369 000, 00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków  własnych oraz  ze  środków  uzyskanych  z  dofinansowania  z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko - Mazurskiego  na  lata 2014 – 2020 „Efektywne  wykorzystanie  zasobów.”
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Ścieżka rowerowa

1 2