Aktualności

Konsultacje projektu uchwały "antysmogowej'

      Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 
       Spotkanie konsultacyjne dotyczy:
1) Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
2) Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 
        Spotkanie odbędzie s w dniu 19 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00, w formie on-line przy użyciu aplikacji webex.
 
          Projekty tzw. uchwał antysmogowych udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (BIP) pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/ , w zakładce: „Konsultacje społeczne”, gdzie znajdują się szczegółowe
informacje dotyczące procedur i przebiegu konsultacji.
 
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres a.nowik@warmia.mazury.pl wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (w załączeniu) do 18 stycznia br.
czytaj dalej

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

 
           W ramach rekompensaty wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności wprowadzony został dodatek osłonowy.
Kryterium dochodowe wynosi miesięcznie na osobę:
  • 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych,
  • 1500 zł w gospodarstwach wieloosobowych.
Wnioski o dodatek osłonowy można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie:
  • w styczniu 2022 r. - wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
  • w lutym, w marcu lub kolejnych miesiącach nie później niż do 31 października 2022 r. – wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.
         Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
* Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy, w wyższej w kwocie obowiązuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 564726332, 564726323.
 
czytaj dalej

Rozkład jazdy autobusów NML-Iława

3 stycznia 2022 r. uruchomiona została linia komunikacyjna na trasie Iława - Nowe Miasto Lubawskie - Lubawa przez Mortęgi.
Kursuje od poniedziałku do soboty w dni robcze. Nie kursuje 24 i 31 grudnia.
 
 
 
 
czytaj dalej

Złóż deklarację dotyczącą źródła ciepła

      Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
 
czytaj dalej

Zakończono prace konserwatorskie pomnika w Nawrze

 
           Pomimo krótkiego okresu, jaki Gmina Nowe Miasto Lubawskie miała na realizację zadania pod nazwą "Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów w Nawrze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", prace pomyślnie ukończono w terminie. Partnerem w realizacji zadania była Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, która sfinansowała połowę kosztów realizacji nieobjętych dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość otrzymanego dofinansowania z ministerstwa to 150 tys. zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 218 755,50 zł.
           Pomnik znajduje się w miejscowości Nawra w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jest najważniejszym obiektem w Powiecie Nowomiejskim oddającym cześć Polakom, którzy poświęcili własne życie za wolność Ojczyzny. Jest to miejsce zbiorowej pamięci znane wszystkim mieszkańcom Nowego Miasta Lubawskiego i okolic. Położenie pomnika w Nawrze jest wyjątkowe. Lokalizacja obiektu to wzgórze na terytorium Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, ale widoczne z dużej części miasta Nowe Miasto Lubawskie. Oświetlenie pomnika zaplanowane w ramach wniosku o dofinansowanie nada temu miejscu absolutnie wyjątkowy i doniosły charakter i spowoduje bardziej trwałą obecność w świadomości mieszkańców miasta, gminy i okolic.
            Pomnik "Ściana Śmierci" w Nawrze odsłonięty został 13 maja 1962 roku. Powstał ku uczczeniu ofiar zbrodni hitlerowskich, został ufundowany ze składek społeczności powiatu nowomiejskiego. W roku 2012 zdewastowano stojącą na postumencie bryłę będącą graniastosłupem o podstawie trójkąta z pamiątkowym napisem: „Ofiarom hitleryzmu-społeczeństwo powiatu nowomiejskiego. 13 maja 1962".
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Pomnik w Nawrze po pracach konserwatorskich

Mistrz Finansów Publicznych

           Mistrz Finansów Publicznych to konkurs dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora publicznego. Ideą konkursu jest motywowanie księgowych do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a celem wyłonienie i promocja najlepszych z nich. To już kolejna, VIII edycja konkursu. Zgłosiło się do niej ponad 250 osób, a najlepsze wzięły udział w finale, który odbył się 29 listopada w Toruniu.

         Po raz kolejny laureatką konkursu została Paulina Kamińska - główna księgowa w naszym urzędzie. Pani Paulina uzyskała tytuł Wicemistrza Finansów Publicznych 2021 w kategorii jednostek samorządowych.

Gratulujemy!

         To nie pierwszy sukces przedstawicielek Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w tym konkursie.

Warto zaznaczyć, iż Pani Paulina była już Wicemistrzem Finansów Publicznych w 2017 roku ex aequo z naszą Panią Skarbnik Joanną Artuszewską, która to rok później zajęła III miejsce w kolejnej edycji konkursu.

czytaj dalej

Budowa oświetlenia w Mszanowie i Pacółtowie

         Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie polegające na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Mszanowo i Pacółtowo.

W ramach inwestycji wykonano:

a) w ulicy Podleśnej, Parkowej i Rekreacyjnej w Mszanowie - wykonanie linii kablowej oświetlenia, w trasie której zabudowano
27 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 4 metrów (3 szt.) i 6 metrów (24 sztuki). Na słupach zamontowano
oprawy oświetleniowe energooszczędne typu LED o mocy 37W i 53W.
b) w ulicy Leśnej w Pacółtowie - budowę szafki oświetleniowej, z której będą zasilane lampy oświetlenia. Z szafki
oświetleniowej wyprowadzona zostanie linia kablowa oświetlenia, w trasie której zabudowanych zostanie 16 słupów
oświetleniowych stalowych o wysokości 6 metrów. Na słupach zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe
energooszczędne typu LED o mocy ok. 37W.

          Na ww. inwestycję Gmina pozyskała dotację w wysokości 50 tys. zł oraz pożyczkę w wysokości 100 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  w ramach konkursu EKO-LUKS Montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach oraz systemy sterowania oświetleniem. Wartość projektu wyniosła 209 574,08 zł.
          Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie http://wfosigw.olsztyn.pl/
czytaj dalej

Sprawozdanie z realizacji usuwania azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy

         Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

        Zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców (informacja o naborze znajdowała się na stronie: https://gminanml.pl/PL/3016/1350/Przyjmujemy_wnioski_na_odbior_i_utylizacje_azbestu/k/) pierwotnie planowano unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości 171,29 Mg z 52 nieruchomości, podczas gdy w efekcie końcowym unieszkodliwiono łącznie 171,410 Mg z 49 nieruchomości.

         Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 67 384,65 zł, z czego dofinansowanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie wyniosło 49 499,81 zł (73,5%), udział finansowy Gminy wyniósł 4 408,64 zł (6,5%), natomiast posiadacze odpadów pokryli koszty w łącznej wysokości 13 476,20 zł (20%).

         Korzystano z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie http://wfosigw.olsztyn.pl/.
czytaj dalej

#WSPIERAM PES Z WARMII I MAZUR

         W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty świątecznej:

 

         "W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Zespół projektu pozakonkursowego  „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”  realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie przygotował katalog wybranych produktów i usług  świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej  z naszego regionu.

Nasza akcja pod hasłem #WSPIERAM PES Z WARMII I MAZUR ma na celu promocję produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej (PES) z Warmii i Mazur w okresie świątecznym, z których część dochodów przeznaczona jest na cele społeczne.

Zachęcamy do zapoznania się z unikatowymi produktami oraz świątecznymi usługami naszych lokalnych przedsiębiorców społecznych, zawartymi w załączonym katalogu. Klikając w nazwę organizacji, zostaną Państwo przekierowani na strony internetowe PES, na których znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące oferty przedsiębiorstwa społecznego.

W katalogu można znaleźć piękne ceramiczne lub drewniane ozdoby, bożonarodzeniowe wianki oraz figurki i choinki wykonane z ekologicznych, naturalnych materiałów, które mogą być doskonałym prezentem zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

W ofercie znajdziecie Państwo także świąteczne potrawy, takie jak aromatyczne pasztety, wigilijne pierogi z kapustą i grzybami, domowe przetwory, chleb na zakwasie, czy domowe ciasta.

Życzymy owocnych zakupów!"

http://www.es.warmia.mazury.pl/aktualnosci

http://www.es.warmia.mazury.pl/images/Weso%C5%82ych_%C5%9Awi%C4%85t_%C5%BByczy_ROPS.pdf

czytaj dalej

Spotkania z Mikołajem

          W miniony weekend w wielu miejscowościach naszej gminy sołtysi i rady sołeckie zorganizowali dla najmłodszych mieszkańców wyjątkowe wydarzenie-niespodziankę – spotkanie ze Świętym Mikołajem. W przygotowania włączyły się również Koła Gospodyń Wiejskich  oraz druhowie i druhny OSP. Oprócz drobnych upominków wręczanych przez Mikołaja, dzieci oraz ich rodzice i opiekunowie mogli liczyć również na ciepły posiłek w postaci kiełbasek pieczonych na grillu lub przy ognisku, a także na pyszne domowe wypieki.
 
           Przed przybyciem wyczekiwanego gościa, dzieci zajęły się strojeniem choinek m.in. własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Organizatorzy zadbali także o inne atrakcje, jak konkursy i wspólne zabawy. Mimo mroźnej pogody wszyscy bawili się wspaniale.
 
          Druhowie z OSP Bratian dodatkowo zorganizowali zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających w gminnych kojcach. Serdecznie dziękujemy im za ten gest i pamięć.
 
          Sołectwa, w których odbyły się mikołajki to: Bagno, Bratian, Gryźliny, Kaczek, Nawra, Nowy Dwór, Pustki, Radomno i Skarlin.
UWAGA! W najbliższy weekend Święty Mikołaj odwiedzi również najmłodszych mieszkańców Chrośla.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Mikołajki 2021

1 2 3 4 5 6 ... 45

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30