Aktualności

Droga ekspresowa S5 szansą dla powiatu

         Nie od dziś wiadomo, iż ogromny wpływ na rozwój regionów ma przede wszystkim dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa. Wzmacnia ona spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną kraju oraz przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Dodatkowo podnosi ona na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. 
Obecnie na ukończeniu są prace nad studium korytarzowym drogi ekspresowej S5, zakładające kilka wariantów jej przebiegu. Jednym z nich jest trasa prowadząca przez gminę Nowe Miasto Lubawskie i gminę Lubawa.             Aby jednoznacznie podkreślić konieczność budowy nowego szlaku komunikacyjnego w regionie lubawskim odbyło się spotkanie, którego głównym organizatorem był wójt Tomasz Waruszewski.
          
         W spotkaniu, 26 sierpnia, wzięli udział: Starosta Powiatu Nowomiejskiego Andrzej Ochlak, Burmistrz Lubawy Maciej Radtke, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, wójtowie gmin powiatu nowomiejskiego: Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek, Wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański oraz Z-ca Wójta Gminy Kurzętnik Adam Zapałowski.
           
          W debacie wzięli udział również senator Bogusława Orzechowska oraz posłowie Robert Gontarz i Zbigniew Ziejewski. W spotkaniu uczestniczył także Mieczysław Łydziński – radny powiatu i przewodniczący komitetów terenowych  PiS w Nowym Mieście Lubawskim oraz przedstawiciel Grupy Meblowej Szynaka, jednego
z największych przedsiębiorców w regionie.
         
         Wszyscy zaproszeni parlamentarzyści zgodzili się z tym, iż nowa trasa przebiegająca przez historyczną Ziemię Lubawską korzystnie wpłynęłaby na rozwój regionu zarówno pod względem gospodarczym,
jak i społecznym. W znacznym stopniu odciążeniu uległby ruch samochodowy na DK 15, którą codziennie przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, w tym kilka setek samochodów ciężarowych i dostawczych.
        
         Kolejna szansa na wzmocnienie naszego stanowiska, pojawi się w momencie, kiedy GDDKiA zorganizuje telekonferencję z przedstawicielami jst.  Decyzje, które teraz zapadną, będą miały bez wątpienia znaczenie historyczne. To od nich w dużej mierze będzie zależała przyszłość naszego regionu.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Spotkanie S5

Po raz kolejny wysoka lokata gminy w Rankingu Finansowym

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego analizuje kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego.  
W zestawieniu gmin wiejskich za rok 2019  Gmina Nowe Miasto Lubawskie uplasowała się na 349 miejscu na 1546 jednostek uwzględnionych w rankingu. Jest to najwyższa pozycja spośród gmin powiatu nowomiejskiego oraz gmin sąsiednich (znajdujemy się w pierwszej dziesiątce gmin województwa warmińsko-mazurskiego). W porównaniu do zestawienia za rok 2018 udało nam się „przeskoczyć” aż o 135 pozycji.
 
Tak wysoka lokata pokazuje, że samorząd bardzo dobrze zarządza środkami publicznymi, cały czas  szuka nowych możliwości rozwoju oraz inwestuje w gminę na wielu płaszczyznach. W tym celu wykorzystuje nie tylko środki własne, może też pochwalić się wysoką skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jak pokazuje wspomniany ranking – z każdym kolejnym rokiem  z coraz lepszym efektem.
 
Aby analiza kryteriów była bardziej czytelna ilość jednostek samorządu terytorialnego  objętych badaniem podzielono na kategorie:
- gminy wiejskie
- gminy miejsko-wiejskie
- gminy miejskie
- miasta na prawach powiatu
- powiaty ziemskie
 
 
Jednostki z poszczególnych kategorii mają inne zakresy możliwości oraz inne potrzeby. Kategoryzacja pozwala na obiektywna ocenę wszystkich jednostek.
 
 
czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny - spiszmy się, jak na rolników przystało

   Czym jest Powszechny Spis Rolny i dlaczego go przeprowadzamy?    
 
          Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Wyniki spisu rolnego pozwolą na wieloprzekrojowe scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian, jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą władzom i przede wszystkim polskim rolnikom w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych, które będą poparte analizą wiarygodnych danych dostarczanych przez statystykę publiczną. Wyniki spisu będą też wykorzystane w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie programów wsparcia dla polskiego rolnictwa.
 
    O co zapytamy?
 
        W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych: • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), • osób prawnych, • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
 
     Jak się spisać?
 
        Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
• samospis na stronie internetowej GUS (http://stat.gov.pl) i spisu rolnego (http://spisrolny.gov.pl),
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
 
Więcej informacji na temat spisu: https://spisrolny.gov.pl/
 
czytaj dalej

Dofinansowanie z PROW na kanalizację w Łąkach Bratiańskich

            Tydzień rozpoczęliśmy od wspaniałych wiadomości. Dnia 17 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Tomasz Waruszewski podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze". Warto podkreślić, iż wniosek złożony przez gminę Nowe Miasto Lubawskie był doskonale przygotowany, co podkreślił Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin.
Szacunkowy koszt inwestycji wynosi blisko 4 mln zł, a przyznana kwota pomocy finansowej dla gminy to 2 mln zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości Nawra o długości 265 mb, natomiast głównym celem projektu jest skanalizowanie miejscowości Łąki Bratiańskie, gdzie powstanie prawie 2,8 km sieci sanitarnej dla ścieków komunalnych - zarówno dla posesji położonych wzdłuż DK 15, jak i na rozbudowującym się osiedlu przy drodze powiatowej w kierunku Iławy.
         
              Budowa kanalizacji to długo oczekiwana inwestycja w tej miejscowości. Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na problemy związane z odprowadzaniem nieczystości. Wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwiał wybudowanie głębokich zbiorników na szambo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki tej inwestycji dotychczasowe problemy znikną.
              
             Wykonawca sieci wodociągowej jest już wyłoniony, będzie to firma MI-LE-AN z Nowego Miasta Lubawskiego. Cena zaoferowana na realizację zadania to nieco ponad 28 tys. zł. . Wykonawcę budowy sieci kanalizacji sanitarnej wyłoni przetarg nieograniczony. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego.
 
(zdjęcia: UM w Olsztynie)
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Umowa na kanalizację w Łąkach

Spływ kajakowy na Jeziorze Wielkie Partęczyny

         LGD Ziemia Lubawska zaprasza na spływ kajakowy na Jeziorze Wielkie Partęczyny. Zgłoszenia przyjmowane są do 21.08.2020 r. Karta w załączeniu.
 
        Po spływie można również wziąć udział w wieczorze filmowym w Wielkich Bałówkach.
 
czytaj dalej

Konkurs plastyczny "Bukiet letnich kwiatów"

               Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Bukiet letnich kwiatów". Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży od 5 do 15 roku życia zamieszkujących teren funkcjonowania Stowarzyszenia.
             Celem konkursu jest rozwój poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywności plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu, a także rozwój świadomości biologiczno-przyrodniczej dzieci i młodzieży.
             Technika wykonania jest dowolna (rysunek, praca malowana farbami, wyklejanka, praca wykonana pastelami i inne) w maksymalnym formacie A4.
             Prace należy przesłać korespondencyjnie lub dostarczyć osobiście na adres siedziby biura    w godzinach pracy biura od 7:00 do 15:00 w terminie do 31 sierpnia 2020 r.
 
Regulamin i karta zgłoszeniowa w  załączeniu.
 
 
 
 
czytaj dalej

Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji - kurs stolarski

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska i Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach zapraszają na bezpłatny kurs stolarski. Kurs planowo realizowany będzie w trybie weekendowym od 12 do 26 września 2020 r. w Wielkich Bałówkach.
 
Udział w kursie mogą wziąć osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 
W związku z koniecznością osiągnięcia wskaźnika CAL w kursie może wziąć udział 13 osób z Gminy Kurzętnik oraz 12 osób z pozostałych Gmin Członkowskich.
 
Chęć udziału należy zgłosić do 24 sierpnia osobiście w biurze lub korespondencyjnie składając wszystkie niezbędne dokumenty.
 
 
czytaj dalej

Absolutorium dla Wójta Gminy

           W czwartek 23 lipca odbyła się najważniejsza w roku absolutoryjna Sesja Rady Gminy, podczas której wójt Tomasz Waruszewski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Udzielenie wotum i absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady nad działalnością wójta oraz element docenienia jego pracy. Podstawą do dokonania powyższej oceny przez radnych był przedstawiony przez wójta „Raport o stanie gminy za 2019 rok” oraz sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu, które uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
        Jednomyślne głosowanie radnych pokazało, że obrany przez włodarza kierunek rozwoju gminy jest właściwy. Świadczą o tym również ogólnopolskie rankingi, w których samorząd gminy Nowe Miasto Lubawskie zajmuje wysokie pozycje.
 
         Wszelkie informacje o rankingach, działalności jednostek podległych oraz podsumowanie działań inwestycyjnych, społecznych, edukacyjnych i kulturalnych gminy dostępne są w Raporcie o stanie gminy na stronie urzędu.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Absolutorium dla Wójta Gminy

Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 
Od 3 do 31 sierpnia w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
Rolnicy powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem faktur dotyczących zakupu paliwa do celów rolniczych za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
 
Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 
Dokumenty można składać do końca sierpnia br. w Urzędzie Gminy w pokoju numer 10 (parter).
 
Druki dostępne są w urzędzie (Punkcie Obsługi Interesanta oraz pok. 10) lub na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie w zakładce E-USŁUGI.
 
 
 
 
 
czytaj dalej

"Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika". Konkurs.

  • 31-07-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
  • drukuj
Zapraszamy do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika" organizowanym przez KRUS.
 
Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata i będzie trwał do 30.09.2020 r. Polega na przygotowaniu krótkiego, max. 2-minutowego filmu promocyjnego pod hasłem "Moja wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika".
Ideą konkursu jest przedstawienie własnej wizji tego, jak rolnik może zapewnić sobie i swojemu otoczeniu bezpieczne środowisko pracy i życia oraz osiągnąć szeroko rozumiany dobrostan. Formularz zgłoszeniowy i regulamin do pobrania w załączeniu. 
 
Więcej informacji na stronie http://www.krus.gov.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Regionalnym KRUS w Olsztynie pod nr telefonu: 89 545 48 10
 

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 31