Aktualności

Zapraszamy na Piknik Rowerowy i Niedzielę Cittaslow

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie juz po raz dziewiąty organizuje Rodzinny Piknik Rowerowy i Niedzielę Cittaslow. Głównym punktem imprezy jest rodzinny  rajd rowerowy, którego trasa biegnie ścieżką rowerową , również przez naszą gminę (Nowe Miasto Lubawskie-Bratian-Radomno). Postój zaplanowany jest pod wiatami w Radomnie. Cała trasa to ok. 15 km.
 
Program imprezy 27.09.2020r. :
godz. 9.30 - rejestracja uczestników na placu Miejskiego Centrum Kultury
godz. 10.00 - powitanie uczestników
godz. 10.15 - START spod MCK-u
godz. 12.00-14.00 - META przy Szkole Podstawowej nr 3
 
Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim zapewnia upominki dla wszystkich uczestników rajdu.
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału.
 
Plakat w załączeniu.
czytaj dalej

Bezpłatne szkolenie PPK dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców:
 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszana konferencję dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 
Szkolenie odbędzie się 15.09.2020 godz. 11:00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja. Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na specjalnie dedykowanej wydarzeniu stronie : https://www.mojeppk.pl/szkolenia/konferencje-wojewodzkie-ppk.html
 
Szczegóły dot.szkolenia w załączniku poniżej.
czytaj dalej

Trwa spis rolny. W UG dostępne jest stanowisko do samospisu

Od wczoraj trwa Powszechny Spis Rolny. Jednym ze sposobów na udzielenie informacji o gospodarstwach rolnych jest samospis. Można go dokonywać w budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie. W pokoju nr 4 przygotowane jest stanowisko dla rolników, którzy będą chcieli spisać się osobiście.
Można też zrobić to w domu, na stronie internetowej GUS (http://stat.gov.pl) i spisu rolnego (http://spisrolny.gov.pl).
 
Pozostałe sposoby udzielenia informacji to:
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
 
Więcej informacji na temat spisu: http://spisrolny.gov.pl/
czytaj dalej

Nabór wniosków w ARiMR - przetwórstwo rybne

Rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach działania 5.4 /Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury, / dla podmiotów poszkodowanych ekonomicznie w wyniku epidemii COVID-19. Nabór prowadzony będzie w terminie od 1 do 7 września 2020r.
 
 
Pomoc w ramach ww. naboru przyznaje się w formie wypłaty premii określonej w umowie
o dofinansowanie. O wsparcie ubiegać mogą się zakłady przetwórstwa produktów rybnych, posiadające status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE.//Nabór dedykowany jest dla wnioskodawców, którzy roczny przychód netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków będą dokumentowali na  podstawie oświadczenia i dokumentów księgowych z lat 2016–2018, składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie, poświadczających wysokość osiągniętego przychodu.
 
Dołożenie staranności przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie niezaprzeczalnie przełoży się na szybkość wypłacanej pomocy, tak bardzo potrzebnej przedsiębiorstwom ekonomicznie poszkodowanym w wyniku epidemii.
 
W ramach przedmiotowego działania planowane jest przeprowadzenie jeszcze jednego naboru pod koniec bieżącego roku, który dedykowany będzie dla wnioskodawców, którzy wykorzystują surowiec pochodzący z krajowych połowów morskich w ilości powyżej 75% wielkości produkcji ustalony na podstawie dokumentów pierwszej sprzedaży oraz Handlowych Dokumentów Identyfikacyjnych wydanych w 2018 r.
czytaj dalej

Wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

25 sierpnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał czwartą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i opublikował na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
 
czytaj dalej

1 września zabrzmią syreny

1 września, punktualnie o godz. 12.00, w całym kraju zabrzmią syreny alarmowe. W ten sposób upamiętnimy 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przystańmy na chwilę i wspomnijmy tych, którzy brali udział w najtragiczniejszym konflikcie świata.
 
czytaj dalej

Droga ekspresowa S5 szansą dla powiatu

         Nie od dziś wiadomo, iż ogromny wpływ na rozwój regionów ma przede wszystkim dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa. Wzmacnia ona spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną kraju oraz przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Dodatkowo podnosi ona na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. 
Obecnie na ukończeniu są prace nad studium korytarzowym drogi ekspresowej S5, zakładające kilka wariantów jej przebiegu. Jednym z nich jest trasa prowadząca przez gminę Nowe Miasto Lubawskie i gminę Lubawa.             Aby jednoznacznie podkreślić konieczność budowy nowego szlaku komunikacyjnego w regionie lubawskim odbyło się spotkanie, którego głównym organizatorem był wójt Tomasz Waruszewski.
          
         W spotkaniu, 26 sierpnia, wzięli udział: Starosta Powiatu Nowomiejskiego Andrzej Ochlak, Burmistrz Lubawy Maciej Radtke, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, wójtowie gmin powiatu nowomiejskiego: Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek, Wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański oraz Z-ca Wójta Gminy Kurzętnik Adam Zapałowski.
           
          W debacie wzięli udział również senator Bogusława Orzechowska oraz posłowie Robert Gontarz i Zbigniew Ziejewski. W spotkaniu uczestniczył także Mieczysław Łydziński – radny powiatu i przewodniczący komitetów terenowych  PiS w Nowym Mieście Lubawskim oraz przedstawiciel Grupy Meblowej Szynaka, jednego
z największych przedsiębiorców w regionie.
         
         Wszyscy zaproszeni parlamentarzyści zgodzili się z tym, iż nowa trasa przebiegająca przez historyczną Ziemię Lubawską korzystnie wpłynęłaby na rozwój regionu zarówno pod względem gospodarczym,
jak i społecznym. W znacznym stopniu odciążeniu uległby ruch samochodowy na DK 15, którą codziennie przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, w tym kilka setek samochodów ciężarowych i dostawczych.
        
         Kolejna szansa na wzmocnienie naszego stanowiska, pojawi się w momencie, kiedy GDDKiA zorganizuje telekonferencję z przedstawicielami jst.  Decyzje, które teraz zapadną, będą miały bez wątpienia znaczenie historyczne. To od nich w dużej mierze będzie zależała przyszłość naszego regionu.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Spotkanie S5

Po raz kolejny wysoka lokata gminy w Rankingu Finansowym

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego analizuje kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego.  
W zestawieniu gmin wiejskich za rok 2019  Gmina Nowe Miasto Lubawskie uplasowała się na 349 miejscu na 1546 jednostek uwzględnionych w rankingu. Jest to najwyższa pozycja spośród gmin powiatu nowomiejskiego oraz gmin sąsiednich (znajdujemy się w pierwszej dziesiątce gmin województwa warmińsko-mazurskiego). W porównaniu do zestawienia za rok 2018 udało nam się „przeskoczyć” aż o 135 pozycji.
 
Tak wysoka lokata pokazuje, że samorząd bardzo dobrze zarządza środkami publicznymi, cały czas  szuka nowych możliwości rozwoju oraz inwestuje w gminę na wielu płaszczyznach. W tym celu wykorzystuje nie tylko środki własne, może też pochwalić się wysoką skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jak pokazuje wspomniany ranking – z każdym kolejnym rokiem  z coraz lepszym efektem.
 
Aby analiza kryteriów była bardziej czytelna ilość jednostek samorządu terytorialnego  objętych badaniem podzielono na kategorie:
- gminy wiejskie
- gminy miejsko-wiejskie
- gminy miejskie
- miasta na prawach powiatu
- powiaty ziemskie
 
 
Jednostki z poszczególnych kategorii mają inne zakresy możliwości oraz inne potrzeby. Kategoryzacja pozwala na obiektywna ocenę wszystkich jednostek.
 
 
czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny - spiszmy się, jak na rolników przystało

   Czym jest Powszechny Spis Rolny i dlaczego go przeprowadzamy?    
 
          Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Wyniki spisu rolnego pozwolą na wieloprzekrojowe scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian, jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą władzom i przede wszystkim polskim rolnikom w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych, które będą poparte analizą wiarygodnych danych dostarczanych przez statystykę publiczną. Wyniki spisu będą też wykorzystane w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie programów wsparcia dla polskiego rolnictwa.
 
    O co zapytamy?
 
        W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych: • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), • osób prawnych, • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
 
     Jak się spisać?
 
        Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
• samospis na stronie internetowej GUS (http://stat.gov.pl) i spisu rolnego (http://spisrolny.gov.pl),
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
 
Więcej informacji na temat spisu: https://spisrolny.gov.pl/
 
czytaj dalej

Dofinansowanie z PROW na kanalizację w Łąkach Bratiańskich

            Tydzień rozpoczęliśmy od wspaniałych wiadomości. Dnia 17 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Tomasz Waruszewski podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze". Warto podkreślić, iż wniosek złożony przez gminę Nowe Miasto Lubawskie był doskonale przygotowany, co podkreślił Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin.
Szacunkowy koszt inwestycji wynosi blisko 4 mln zł, a przyznana kwota pomocy finansowej dla gminy to 2 mln zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości Nawra o długości 265 mb, natomiast głównym celem projektu jest skanalizowanie miejscowości Łąki Bratiańskie, gdzie powstanie prawie 2,8 km sieci sanitarnej dla ścieków komunalnych - zarówno dla posesji położonych wzdłuż DK 15, jak i na rozbudowującym się osiedlu przy drodze powiatowej w kierunku Iławy.
         
              Budowa kanalizacji to długo oczekiwana inwestycja w tej miejscowości. Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na problemy związane z odprowadzaniem nieczystości. Wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwiał wybudowanie głębokich zbiorników na szambo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki tej inwestycji dotychczasowe problemy znikną.
              
             Wykonawca sieci wodociągowej jest już wyłoniony, będzie to firma MI-LE-AN z Nowego Miasta Lubawskiego. Cena zaoferowana na realizację zadania to nieco ponad 28 tys. zł. . Wykonawcę budowy sieci kanalizacji sanitarnej wyłoni przetarg nieograniczony. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego.
 
(zdjęcia: UM w Olsztynie)
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Umowa na kanalizację w Łąkach

1 ... 3 4 5 6 7 ... 34