NGO

Wyniki konkursu - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

      W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej - wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową. Zarządzeniem Wójta Nr 9/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. ( https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyNoweMiastoLubawskie/document/802735/Zarz%C4%85dzenie-9_2022) dokonano wyboru ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań publicznych.
 
WYBRANE OFERTY NA WYKONANIE W 2022 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
1) działanie 1. - Prowadzenie Klubu "Senior+" w Jamielniku
  • zad. pt. "Mamy apetyt na życie" - Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi    Jamielnik - 20 000,00 zł
 
2) działanie 2. - Senior aktywny
 
  • zad. pt. "Senior w działaniu" - Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – 6 000,00 zł
 
czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu

         Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

        W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony - wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyNoweMiastoLubawskie/document/800146/Zarz%C4%85dzenie-4_2022 dokonano wyboru oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2022 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie pomocy społecznej
zadanie pt. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie” – Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - 252 000,00 zł.
 
 
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

     Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły konkursu: https://bip.gminanml.pl/166/3215/Wojt_Gminy_Nowe_Miasto_Lubawskie_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_w_2022_roku_zadan_publicznych_z_zakresu_wspierania_i_upowszechniania_kultury_fizycznej_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_wymienione_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie/

czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych

          Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły ogłoszenia: https://bip.gminanml.pl/166/3207/Wojt_Gminy_Nowe_Miasto_Lubawskie_oglasza_trzeci_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_w_2022_roku_zadania_publicznego_z_zakresu_pomocy_spolecznej_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_wymienione_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie/

czytaj dalej

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

         Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły ogłoszenia: https://bip.gminanml.pl/166/3208/Wojt_Gminy_Nowe_Miasto_Lubawskie_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_w_2022_roku_zadania_publicznego_z_zakresu_dzialalnosci_na_rzecz_osob_w_wieku_emerytalnym_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_wymienione_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie/

czytaj dalej

Listopadowy E-biuletyn dla NGO

Zapraszamy do lektury.
W E-biuletynie jest dużo ciekawych informacji, które mogą przydać się organizacjom.
-
czytaj dalej

Informacja o wynikach konsultacji

 
 
 
INFORMACJA Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz projektu programu przeciwdziałania narkomanii
 
Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz w związku z zarządzeniem Nr 149/2021 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz projektu programu przeciwdziałania narkomanii, w dniach od 23 do 30 listopada 2021 r. przeprowadzono konsultacje:
  • projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022”;
  • projektu „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022 – 2024” .
Projekty programów były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz u Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów mogły być składane w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.
Uprawnione do udziału w konsultacjach podmioty, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły we wskazanym terminie żadnych uwag, opinii i propozycji do projektów programów. 
 
 
czytaj dalej

Konsultacje projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022 oraz projektu programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2024

 
        Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do zgłaszania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022” oraz projektu „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022 – 2024”.
 
        Projekty programów wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i propozycji w konsultacjach dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: organizacje pozarządowe - konsultacje) oraz u Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uwagi i opinie można zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 23 do 30 listopada 2021 r. bezpośrednio do Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (pokój nr 14), przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, 13-300 Mszanowo ul. Podleśna 1 lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@gminanml.pl.
 
 
czytaj dalej

Konkurs kulinarny dla KGW

 
"Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego planuje organizację  bezpłatnych warsztatów kulinarnych dla członków Kół Gospodyń Wiejskich, działających w naszym województwie. Byłaby to częściowo kontynuacja konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”, w którym Koła Gospodyń Wiejskich, poprzez Urzędy Gmin, mogły uzyskać dofinansowanie m.in. na zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój ich działalności
(sprzęt AGD, namioty, grille, garnki, naczynia, sztućce, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni czy ekspozytory do przetworów i innych wytwarzanych produktów).

 
Wydarzenie byłoby kilkugodzinne, prowadzone przez doświadczonego kucharza, poprzedzone wykładem, spójnym tematycznie z częścią warsztatową. Tematy warsztatów będą nawiązywały do tradycji regionu, do wykorzystania produktów lokalnych, naturalnych. Planowane terminy to okres między 29 listopada 2021 r. a 15 grudnia 2021 r. W jednym warsztacie uczestniczyłoby maksymalnie do 20 osób.
Warsztaty będą dostępne dla wszystkich członków KGW w województwie, jednakże w przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc, pierwszeństwo będą miały te KGW, które skorzystały z wymienionych wyżej dotacji. "
 
Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w warsztatach kulinarnych mogą się zgłosić do dnia 15 listopada 2021 r., korzystając z kontaktu mailowego lub telefonicznego: m.sadlowska@warmia.mazury.pl;  http://j.koscinska@warmia.mazury.pl lub 89 521 98 58, 89 521 92 27
 
Zgłoszenia można składać również do naszego urzędu na adres e-mail: srezmer@gminanml.pl lub kwaldowska@gminanml.pl do 15.11.2021 do godz. 12:00. W zgłoszeniu prosimy podać liczbę uczestników.
czytaj dalej

Informacja o wynikach konsultacji

Mszanowo, 20.10.2021 r.
 
 
INFORMACJA Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
 
           Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz w związku z zarządzeniem Nr 128/2021 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, w dniach od 12 do 19 października 2021 r. przeprowadzono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
           Projekt programu był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stanowisku Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
          Uwagi i opinie do konsultowanego projektu mogły być składane w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.
         Uprawnione do udziału w konsultacjach podmioty, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły we wskazanym terminie żadnych uwag i opinii do projektu programu. 
 
 
czytaj dalej
1 ... 3 4 5 6 7 ... 8