NGO

Organizacje pozarządowe według wykazu na dzień 31.12.2020

 • 21 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (w tym 10 ochotniczych straży pożarnych),
 • 5 klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę,
 • 6 kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
 • 3 stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę,
 • 10 kół gospodyń wiejskich bez rejestracji (działających wcześniej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników - Dz. U. z 2019 r. poz. 491 z późn. zm.).
 
Wykaz organizacji w załączniku.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły:
 
 

Informacja o wynikach konsultacji

INFORMACJA
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji
projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
 
Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz w związku z zarządzeniem Nr 136/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, w dniach
od 9 do 16 października 2020 r. przeprowadzono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".
 
Projekt programu był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stanowisku Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uwagi i opinie do konsultowanego projektu mogły być składane w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.
 
Uprawnione do udziału w konsultacjach podmioty, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły
we wskazanym terminie żadnych uwag i opinii do projektu programu.
 
 
czytaj dalej

Zmiana terminu spotkania

Ważny komunikat!
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną na terenie powiatu nowomiejskiegopodjęto decyzję o zmianie formy i daty spotkania informacyjno-konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej (on-line).Telekonferencja odbędzie się w dniu 14 października o godzinie 17.00 na platformie Zoom.
 
Możliwość dołączenia do spotkania w formie zdalnej po uprzednim zgłoszeniu udziału poprzez adres email: jfigurska@gminaml.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 października 2020 r.do godz. 9.00.
 
W załączeniu formularz zgłoszenia.
czytaj dalej

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się dnia 13 października 2020 roku o godz. 16:00 w sali obrad Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie przy ul. Podleśnej 1
                                                                                                                                    
Program spotkania:
 • 16.00 - 16.05                      Otwarcie, powitanie uczestników
 • 16.05 - 16.20                      Realizacja zadań publicznych w 2020 roku - informacja Pełnomocnika ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • 16.20 – 16.30                     Propozycje, wnioski, uwagi, sugestie do Programu współpracy na 2021 rok oraz propozycje zadań do realizacji
                                                 w 2021 roku – zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • 16.30 - 16.45                      Działalność sportowa organizacji pozarządowych, jej finansowanieze środków Gminy Nowe Miasto Lubawskie - oczekiwania i możliwości
 • 16.45 – 17.00                    Działanie organizacji pozarządowych w czasie pandemii
 • 17.00                                  Zapytania, wnioski
 
Ze względu na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemicznym uprasza się o obecność tylko 1 osoby dla poszczególnej organizacji pozarządowej.
 
W załączeniu treść zaproszenia.
 
 
czytaj dalej

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

"Skuteczni w działaniu" z Fundacją Drogowskazy

       Fundacja "Drogowskazy" już od kilku lat pozyskuje fundusze i realizuje projekty mające na celu aktywizację społeczną osób starszych z gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
      Tym razem użyczyła osobowości prawnej grupie nieformalnej "Skuteczni w działaniu", która pozyskała środki i pod patronatem Fundacji realizuje projekt "Seniorzy odkrywają zabytki".
       W ramach tego projektu 20 osób starszych z gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie zapoznaje się i zwiedza zabytki i inne ciekawe miejsca Nowego Miasta Lubawskiego. Działania te są atrakcyjne dla odbiorców dzięki zakupionemu w ramach projektu nowoczesnemu bezprzewodowemu systemowi słuchawkowemu, który umożliwia seniorom doskonałą słyszalność przewodnika.
        Projekt jest współfinansowany ze środków programu mikrodotacji "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 4".
 
W załączeniu plakat informacyjny Fundacji Drogowskazy.
czytaj dalej

Oferta Stowarzyszenia Radomno Biega na realizację zadania pt. „II Bieg Przełajowy im. Ks. Józefa Dembieńskiego w Radomnie”

Organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.)

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r zadań publicznych

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku następujących zadań publicznych Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły:
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 7