NGO

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Konsultacje projektu zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Konkurs ofert z zakresu kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły:
czytaj dalej

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Konkurs ofert na realizację  zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Szczegóły:
 
czytaj dalej

Wyniki konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej

     W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęło 10 ofert, które spełniły wymogi formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 24 stycznia 2022 r.  ( https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyNoweMiastoLubawskie/document/805833/Zarz%C4%85dzenie-14_2022 ) dokonano wyboru ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań publicznych:
 
WYBRANE OFERTY NA WYKONANIE W 2022 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANYCH DOTACJI
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 1. dotyczące przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy
 
 1. zad. pt. „Jeszcze w zielone gramy” - Klub Sportowy Wicher Gwiździny – 35 000 zł,
 2. zad. pt. „Do awansu jeden krok” - Uczniowski Klub Sportowy „Żak” Jamielnik – 30 000 zł,
 3. zad. pt. „Łączy nas Radomniak” - Stowarzyszenie KS „Radomniak Radomno” – 65 000 zł,
 4. zad. pt. „Wel 2022” - Klub Sportowy Wel Bratian – 22 000 zł,
 5. zad. pt. „Gra – Nauka - Zabawa” – Szkółka Piłkarska Młode Lwy Mszanowo – 20 000 zł,
 6. zad. pt. „III liga sezon 2022” – Klub Sportowy Wicher Gwiździny – 5 000 zł;
 
 1. dotyczące organizacji zawodów i imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych
 
 1. zad. pt. „Sportowa rekreacja dla każdego satysfakcja” - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowym Mieście Lubawskim – 5 500 zł,
 2. zad. pt. „IV Bieg Przełajowy im. Księdza Józefa Dembieńskiego” – stowarzyszenie Radomno Biega – 7 000 zł;
 
 1. dotyczące realizacji różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku
 2. zad. pt. „Aktywność ruchowa dla każdego coś zdrowego” - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowym Mieście Lubawskim – 2 800 zł,
 3. zad. pt. „Cyrk dobry na wszystko” - Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" Pacółtowo – 2 000 zł.
 
czytaj dalej

Wyniki konkursu - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

      W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej - wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową. Zarządzeniem Wójta Nr 9/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. ( https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyNoweMiastoLubawskie/document/802735/Zarz%C4%85dzenie-9_2022) dokonano wyboru ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań publicznych.
 
WYBRANE OFERTY NA WYKONANIE W 2022 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
1) działanie 1. - Prowadzenie Klubu "Senior+" w Jamielniku
 • zad. pt. "Mamy apetyt na życie" - Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi    Jamielnik - 20 000,00 zł
 
2) działanie 2. - Senior aktywny
 
 • zad. pt. "Senior w działaniu" - Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – 6 000,00 zł
 
czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu

         Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

        W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony - wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyNoweMiastoLubawskie/document/800146/Zarz%C4%85dzenie-4_2022 dokonano wyboru oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2022 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie pomocy społecznej
zadanie pt. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie” – Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - 252 000,00 zł.
 
 
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

     Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły konkursu: https://bip.gminanml.pl/166/3215/Wojt_Gminy_Nowe_Miasto_Lubawskie_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_w_2022_roku_zadan_publicznych_z_zakresu_wspierania_i_upowszechniania_kultury_fizycznej_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_wymienione_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie/

czytaj dalej
1 ... 4 5 6 7 8 ... 10