NGO

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku następujących zadań publicznych Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
czytaj dalej

Konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Kluby sportowe na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie działające w formie:

1) stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS:

2) uczniowskich klubów sportowych:

3) stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu:

Organizacje pozarządowe

 
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
(według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)
 
  • 20 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (w tym 10 ochotniczych straży pożarnych),
  • 5 klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę,
  • 1 koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
  • 1 stowarzyszenie zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę,
  • 11 kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych (ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217 z późn. zm.).
 
Lp.
Nazwa organizacji
Adres siedziby
1.
Stowarzyszenie Rozwoju
13-300 Bratian, ul. Welska 1
2.
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik
 
13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 8/1
3.
Towarzystwo Miłośników
Ziemi Lubawskiej
 
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
4.
Stowarzyszenie Klub Seniorów
w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
 
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
5.
„Nawiarenka”
13-300 Nawra 30
6.
Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”
 
13-300 Pacółtowo, ul. Skrajna 1
7.
Tylickie Stowarzyszenie Rozwoju
13-300 Tylice 51A
8.
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowym Mieście Lubawskim
 
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
9.
Klub Sportowy Wicher Gwiździny
13-300 Gwiździny 15
10.
Stowarzyszenie KS „Radomniak Radomno”
13-304 Radomno 22
11.
OSP w Bratianie
13-300 Bratian, ul. Grunwaldzka 18
12.
OSP w Jamielniku
13-332 Jamielnik
13.
OSP w Radomnie
13-304 Radomno
14.
OSP w Chroślu
13-304 Chrośle
15.
OSP w Tylicach
13-300 Tylice
16.
OSP w Gryźlinach
13-332 Gryźliny
17.
OSP w Nowym Dworze Bratiańskim
13-304 Nowy Dwór Bratiański
18.
OSP w Skarlinie
13-300 Skarlin
19.
OSP w Lekartach
13-300 Lekarty
20.
OSP w Gwiździnach
13-300 Gwiździny
 
 
 
21.
UKS „Tornado”
13-300 Gwiździny 58
22.
UKS „Sprint”
13-300 Pacółtowo
23.
UKS „Żak”
13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 10
24.
Klub Sportowy Wel Bratian
13-300 Kaczek 1/1
25.
Ludowy Zespół  Sportowy Mszanowo
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
 
 
 
26.
Koło Gospodyń Wiejskich w Mszanowie
13-300 Mszanowo, ul. Piaskowa 4
 
 
 
27.
Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie - Orły
13-300 Tylice 36a
 
 
 
28.
Koło Gospodyń Wiejskich w Bratianie
13-300 Bratian
29.
Koło Gospodyń Wiejskich w Chroślu
13-304 Chrośle
30.
Koło Gospodyń Wiejskich w Gryźlinach
13-332 Gryźliny
31.
Koło Gospodyń Wiejskich w Gwiździnach
13-300 Gwiździny
32.
Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku
13-332 Jamielnik
33.
Koło Gospodyń Wiejskich w Lekartach
13-300 Lekarty
34.
Koło Gospodyń Wiejskich w Nawrze
13-300 Nawra
35.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Nowym Dworze Bratiańskim
13-304 Nowy Dwór Bratiański
36.
Koło Gospodyń Wiejskich w Pacółtowie
13-300 Pacółtowo
37.
Koło Gospodyń Wiejskich w Skarlinie
13-300 Skarlin
38.
Koło Gospodyń Wiejskich w Tylicach
13-300 Tylice
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7