Unia Europejska

Cyberbezpieczny samorząd

 

 

 

Tytuł projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0150/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano działania w 3 obszarach:

1. Obszar techniczny - zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz analizy, konsultacje, nadzór w projekcie (weryfikacja potrzeb grantobiorcy przed złożeniem wniosku o grant, prowadzenie usługi inżyniera kontraktu w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia zaplanowanych działań przez podmiot z odpowiednim doświadczeniem)

2. Obszar organizacyjny - opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz audyt SZBI dla Urzędu Gminy i jednostek podległych gminie

3. Obszar kompetencyjny - szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry kierowniczej oraz pracowników urzędu i jednostek podległych oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego dla kadry informatycznej)

Okres realizacji: do 20.03.2026 r.

Całkowity koszt realizacji: 687 166,00 zł.

Kwota dofinansowania: 687 166,00 zł.

Dofinansowanie: 100 %

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym

czytaj dalej

Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie

 
 
                                            
 
 
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie dnia 31 lipca 2023 roku zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku".
 
Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 181008N w Lekartach o długości ok. 835 mb oraz rozbudowę drogi gminnej nr 181060N (ulica Królowej Jadwigi w Jamielniku) o długości ok. 263 mb, które zagwarantują mieszkańcom dostęp do budynków użyteczności publicznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.                                                                                                                                              
Dzięki realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: rozbudowa drogi gminnej o długości 263 mb i przebudowa drogi gminnej o długości 835 mb.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 2 035 200,00 zł.
 
 
czytaj dalej

Doposażenie jednostek OSP w Gminie Biskupiec

Loga
Gmina Biskupiec zakończyła realizację projektu pn.:”Doposażenie jednostek OSP w Gminie Biskupiec”. Partnerem w realizacji projektu była Gmina Nowe Miasto Lubawskie.
 
Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”
Działania 5.4 – „zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
Poddziałanie 5.4.1. – Bezpieczeństwo Warmii i Mazur”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Na podstawie umowy  nr RPWM.05.04.01-28-003/16 z dnia 27 kwietnia 2023r.
Celami projektu są:
  • Poprawa wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
  • zwiększenie gotowości jednostki w akcjach ratowniczo – gaśniczych poprzez zakup wyposażenia osobistego strażaków.
  •  zwiększenie gotowości jednostki do prowadzenia akcji techniczno – ekologicznych –
 
W ramach projektu zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy oraz wyposażenie, w skład którego wchodzą:
  • Zestaw PSP R-1
  • Agregat prądotwórczy
  • Pompa pływająca NIAGARA
  • Pompa Nautilius
  • Ubrania specjalne 2-częściowe
Sprzęt i wyposażenie trafia do dwóch jednostek na terenie Gminy Biskupiec: OSP Krotoszyny oraz OSP Łąkorz
Wóz Strażacki
 
Wartość projektu: 863 829,00 zł                                 
Wydatki kwalifikowalne: 546 057,65 zł
Kwota dofinansowania: 464 149,00 zł
Termin realizacji projektu od dnia 28 czerwca 2017r. do dnia 30 czerwca 2023r.
 
 
 
czytaj dalej

Mój Rynek – budowa hali targowej w Bratianie

                    
 
 
 
 
        Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu stworzenie w Gminie Nowe Miasto Lubawskie komfortowych warunków do handlu produktami rolno-spożywczymi w okresie całorocznym poprzez budowę targowiska w Bratianie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"                                                                              
                                                                                
              Gmina Nowe Miasto Lubawskie jako beneficjent zrealizowała projekt pn. "Mój Rynek – budowa hali targowej w Bratianie" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury". Celem operacji było stworzenie w Gminie Nowe Miasto Lubawskie komfortowych warunków do handlu produktami rolno-spożywczymi w okresie całorocznym poprzez budowę targowiska w Bratianie. Cel projektu został osiągnięty.
Wartość uzyskanego dofinansowania w ramach zrealizowanej operacji to 1 mln zł.                                                   
 
Osiągnięte efekty operacji: wybudowana hala targowa.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Hala targowa w Bratianie

Dostępny samorząd - granty

 
 
 
 
Gmina Nowe Miasto Lubawskie jest beneficjentem projektu  pn. Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych
 
Umowa o powierzenie grantu została podpisana 15 listopada 2022 r. w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wysokość grantu wynosi 250 000,00 zł.
 
Pozyskane środki pozwolą m.in. na likwidację barier architektonicznych oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Nowe Miasto Lubawskie.
Cele szczegółowe przedsięwzięcia:
1. usunięcie barier architektonicznych poprzez:
a) budowę dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych do siedziby Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku (ul. Szkolna 10, 13-332 Jamielnik);
b) budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie (ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo);
 
2. poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej kanałów informacyjnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez: a) wykonanie strony internetowej zgodnej ze standardami dostępności dot. pomnika upamiętniającego ofiary
totalitaryzmów w Nawrze;
b) wykonanie autoprezentacji Urzędu Gminy w Mszanowie w języku migowym;
c) zakup oprogramowania służącego do tworzenia automatycznie napisów do realizacji filmowych;
d) zamówienie usługi doradczej na rzecz zapewniania dostępności w zakresie obszarów wymagających poprawy dostępności prowadzona przez podmiot/eksperta posiadającego doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz zapewniania dostępności dla Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz dla: jednostek podległych Gminie tj. dla szkół oraz Ośrodka Pomocy Społecznej;
e) zakup tabliczek w języku Braille’a.
 
czytaj dalej

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie

         
 
       Głównym celem projektu pn. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie jest zwiększenie odporności gminy Nowe Miasto Lubawskie na klęski i katastrofy oraz rozwijanie systemu zarządzania klęskami i katastrofami w gminie Nowe Miasto Lubawskie. Celem szczegółowym jest zabezpieczenie przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych. Natomiast celem dodatkowym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami na obszarze gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
         Projekt będzie pozytywnie oddziaływał na obszar całego województwa warmińsko – mazurskiego.
Cele Projektu zostaną osiągnięte poprzez doposażenie 3 jednostek OSP z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie, tj. w Bratianie, Skarlinie i Jamielniku w wozy specjalne pożarnicze - dwa lekkie wozy ratowniczo-gaśnicze oraz lekki wóz ratowniczy typu pick up z przeznaczeniem na ratownictwo wodne i powodziowe. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów, przedsiębiorców, ich mienia oraz środowiska naturalnego; zwiększenie ochrony przed wystąpieniem katastrof i klęsk żywiołowych (w tym pożarów i powodzi), skuteczniejsze przeciwdziałanie ich wystąpieniu, jak i usuwanie skutków zagrożeń; usprawnienie systemu zarządzania ryzykiem i działania służb ratowniczych; zmniejszenie zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, dzięki możliwości szybszej reakcji.
Wartość ogółem: 857 045,00 zł
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:  518 463 45 zł.
 
Partnerem w realizacji projektu jest Gmina Biskupiec, która to realizuje podobny projekt w swojej Gminie pt. "Doposażenie jednostek OSP w Gminie Biskupiec". Szczegółowe informacje nt. projektu Gminy Biskupiec:
Celami projektu są:
- poprawa wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych;
- zwiększenie gotowości jednostki w akcjach ratowniczo – gaśniczych poprzez zakup wyposażenia osobistego strażaków;
- zwiększenie gotowości jednostki do prowadzenia akcji techniczno – ekologicznych.
Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę wyposażenia 2 jednostek OSP, odmłodzenie taboru wozów bojowych OSP, sprofesjonalizowanie OSP, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Nowomiejskiego, poprawę warunków pracy strażaków, zwiększenie wartości uratowanego mienia, poprawę bezpieczeństwa strażaków w wyniku zakupu wyposażenia, podniesienie roli i znaczenia OSP wśród społeczeństwa, zachęcenie do ochotniczej służby w OSP, dbałość o stan środowiska naturalnego.
Wartość projektu: 863 829,00 zł
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: : 464 149,00 zł Partnerem w realizacji projektu Gminy Biskupiec jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie.
 
 
 
czytaj dalej

"Cyfrowa Gmina" - projekt grantowy

      
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
 
 
W dniu 10 marca 2022r. została podpisana Umowa o powierzenie grantu o numerze 3510/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.
 
      Wysokość grantu wynosi 249 330,00 zł. Kwota ta stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Pozyskane środki pozwolą m.in. na zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Prócz diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji ww. projektu zostaną osiągnięte następujące cele:
1. Zakupienie wsparcia gwarancyjnego producenta na okres 5 lat dla 2 serwerów, 1 macierzy oraz routera (dotyczy serwerowni urzędu). Dodatkowo w zakres wchodzą:
- usługi rozbudowy serwerów o dodatkową pamięć RAM,
- aktualizacje oprogramowania układowego macierzy oraz serwerów,
- podniesienie wersji oprogramowania do wirtualizacji,
- migracja oprogramowania Windows Server do nowej wersji,
- migracja danych.
2. Refundacja kosztów poniesionych od 1.02.2020 r. związanych z zabezpieczeniem ciągłości pracy urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w warunkach spowodowanych przez COVID-19.
czytaj dalej

„Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”

 „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”
Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
          Umowa o dofinansowanie została podpisana 17 marca 2021 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie mając wcześniej wybranych wykonawców poszczególnych zadań w projekcie (oprócz robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego są to takie elementy jak urządzenia dla ochrony przyrody: budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, nadzór przyrodniczy, ekspertyza przyrodnicza ex-post czy tablice edukacyjne i informacyjne) mogła przystąpić do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych niezwłocznie po ukazaniu się listy rankingowej, jeszcze przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Dlatego umowa na wykonanie najważniejszego komponentu projektu - czyli samej ścieżki rowerowej o długości 5,2 km i szerokości 2,5 m z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym została już zawarta w dniu 22 lutego br, a następnego dnia przekazano protokolarnie plac budowy. Umowny termin wykonania robót to 30 września 2022 roku.
           Roboty już się rozpoczęły. Zakres robót obejmuje również wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - drogi z kruszywa o długości ok. 1 km. Ścieżka rowerowa będzie biegła po trasie byłej linii kolejowej, dzięki czemu możliwe jest ominięcie bezpośredniego kontaktu z ruchem samochodowym na znacznych odcinkach trasy. Zjazdy publiczne/indywidualne/przejazd przez ścieżkę będą zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej - droga z kruszywa umożliwiając m.in. zjazd na posesję, dostęp do terenów uprawnych (na odcinku realizowanej inwestycji odbywa się ruch sprzętu rolniczego).
          Sama ścieżka będzie miała nawierzchnię asfaltową. Lokalizacja ścieżki to odcinek od skrzyżowania z budowaną obecnie obwodnicą Nowego Miasta Lubawskiego w Pacółtowie z drogą po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie do granicy z Gminą Grodziczno (ścieżka będzie kończyła swój bieg pomiędzy jeziorami "Górnym" i Środkowym" w Tylicach). Pierwszy odcinek ścieżki od skrzyżowania z obwodnicą do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1347N Tylice - Mroczenko  wynosi 4,7 km, a od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1347N do granicy gminy (pomiędzy ww. jeziorami) wynosi 0,5 km.
          Zadanie obejmuje budowę przepustu nad rzeką Groblica o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych o przekroju skrzynkowym. Przepust będzie miał wymiary 2,0m na 1,5 m w świetle oraz 5,60 m długości. Przekrój poprzeczny projektowanego przepustu został dostosowany do aktualnych i przewidywanych warunków wodnych uwzględniających wymagania melioracyjne i środowiskowe. Długość przepustu dostosowana zostanie do przekroju poprzecznego ścieżki rowerowej.
          Projekt przewiduje również wykonanie miejsc postojowych dla rowerzystów i samochodów z kostki betonowej, ławek wypoczynkowych, stojaków na rowery oraz 3 wiat wyposażonych w ławy i stoły.
Przy ścieżce zamontowany będzie licznik zliczający rowerzystów.
 
Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie to ponad 4,5 mln zł (4 535 862,11 zł),  zaś pozyskana wysokość dofinansowania wynosi ponad 3,8 mln zł (3 814 116,54 zł), tj. 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
czytaj dalej

Zdalna Szkoła - granty

Gmina Nowe Miasto Lubawskie dwukrotnie przystąpiła do programów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach") - Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. Programy te zostały uruchomione w celu wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
 
Udział w projektach unijnych pozwolił gminie zaopatrzyć szkoły  w nowoczesny  sprzęt multimedialny wykorzystywany w czasie lekcji. Na początku maja szkołom przekazano sprzęt zakupiony za kwotę 60 tys. zł. Do placówek oświatowych trafiło 14 laptopów i 12 tabletów. Kolejne 32 laptopy zostały zakupione w czerwcu, w ramach programu Zdalna Szkoła+. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 93 755,52 zł.
 
 
 
czytaj dalej

Podpisaliśmy umowę w ramach programu transgranicznego Polska - Rosja

            Projekt pt. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i Gminie Nowe Miasto Lubawskie” będzie realizowany przez gminę Nowe Miasto Lubawskie, we współpracy z Administracją Okręgu Miejskiego Sowieck:
 
 
Więcej informacji o projekcie:
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00