Unia Europejska

"Cyfrowa Gmina" - projekt grantowy

       W dniu 10 marca 2022r. została podpisana Umowa o powierzenie grantu o numerze 3510/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.
 
      Wysokość grantu wynosi 249 330,00 zł. Kwota ta stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Pozyskane środki pozwolą m.in. na zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Prócz diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji ww. projektu zostaną osiągnięte następujące cele:
1. Zakupienie wsparcia gwarancyjnego producenta na okres 5 lat dla 2 serwerów, 1 macierzy oraz routera (dotyczy serwerowni urzędu). Dodatkowo w zakres wchodzą:
- usługi rozbudowy serwerów o dodatkową pamięć RAM,
- aktualizacje oprogramowania układowego macierzy oraz serwerów,
- podniesienie wersji oprogramowania do wirtualizacji,
- migracja oprogramowania Windows Server do nowej wersji,
- migracja danych.
2. Refundacja kosztów poniesionych od 1.02.2020 r. związanych z zabezpieczeniem ciągłości pracy urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w warunkach spowodowanych przez COVID-19.
czytaj dalej

„Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”

 „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”
Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
          Umowa o dofinansowanie została podpisana 17 marca 2021 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie mając wcześniej wybranych wykonawców poszczególnych zadań w projekcie (oprócz robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego są to takie elementy jak urządzenia dla ochrony przyrody: budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, nadzór przyrodniczy, ekspertyza przyrodnicza ex-post czy tablice edukacyjne i informacyjne) mogła przystąpić do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych niezwłocznie po ukazaniu się listy rankingowej, jeszcze przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Dlatego umowa na wykonanie najważniejszego komponentu projektu - czyli samej ścieżki rowerowej o długości 5,2 km i szerokości 2,5 m z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym została już zawarta w dniu 22 lutego br, a następnego dnia przekazano protokolarnie plac budowy. Umowny termin wykonania robót to 30 września 2022 roku.
           Roboty już się rozpoczęły. Zakres robót obejmuje również wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - drogi z kruszywa o długości ok. 1 km. Ścieżka rowerowa będzie biegła po trasie byłej linii kolejowej, dzięki czemu możliwe jest ominięcie bezpośredniego kontaktu z ruchem samochodowym na znacznych odcinkach trasy. Zjazdy publiczne/indywidualne/przejazd przez ścieżkę będą zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej - droga z kruszywa umożliwiając m.in. zjazd na posesję, dostęp do terenów uprawnych (na odcinku realizowanej inwestycji odbywa się ruch sprzętu rolniczego).
          Sama ścieżka będzie miała nawierzchnię asfaltową. Lokalizacja ścieżki to odcinek od skrzyżowania z budowaną obecnie obwodnicą Nowego Miasta Lubawskiego w Pacółtowie z drogą po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie do granicy z Gminą Grodziczno (ścieżka będzie kończyła swój bieg pomiędzy jeziorami "Górnym" i Środkowym" w Tylicach). Pierwszy odcinek ścieżki od skrzyżowania z obwodnicą do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1347N Tylice - Mroczenko  wynosi 4,7 km, a od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1347N do granicy gminy (pomiędzy ww. jeziorami) wynosi 0,5 km.
          Zadanie obejmuje budowę przepustu nad rzeką Groblica o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych o przekroju skrzynkowym. Przepust będzie miał wymiary 2,0m na 1,5 m w świetle oraz 5,60 m długości. Przekrój poprzeczny projektowanego przepustu został dostosowany do aktualnych i przewidywanych warunków wodnych uwzględniających wymagania melioracyjne i środowiskowe. Długość przepustu dostosowana zostanie do przekroju poprzecznego ścieżki rowerowej.
          Projekt przewiduje również wykonanie miejsc postojowych dla rowerzystów i samochodów z kostki betonowej, ławek wypoczynkowych, stojaków na rowery oraz 3 wiat wyposażonych w ławy i stoły.
Przy ścieżce zamontowany będzie licznik zliczający rowerzystów.
 
Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie to ponad 4,5 mln zł (4 535 862,11 zł),  zaś pozyskana wysokość dofinansowania wynosi ponad 3,8 mln zł (3 814 116,54 zł), tj. 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
czytaj dalej

Zdalna Szkoła - granty

Gmina Nowe Miasto Lubawskie dwukrotnie przystąpiła do programów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach") - Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. Programy te zostały uruchomione w celu wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
 
Udział w projektach unijnych pozwolił gminie zaopatrzyć szkoły  w nowoczesny  sprzęt multimedialny wykorzystywany w czasie lekcji. Na początku maja szkołom przekazano sprzęt zakupiony za kwotę 60 tys. zł. Do placówek oświatowych trafiło 14 laptopów i 12 tabletów. Kolejne 32 laptopy zostały zakupione w czerwcu, w ramach programu Zdalna Szkoła+. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 93 755,52 zł.
 
 
 
czytaj dalej

Podpisaliśmy umowę w ramach programu transgranicznego Polska - Rosja

            Projekt pt. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez poprawę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i Gminie Nowe Miasto Lubawskie” będzie realizowany przez gminę Nowe Miasto Lubawskie, we współpracy z Administracją Okręgu Miejskiego Sowieck:
 
 
Więcej informacji o projekcie:
czytaj dalej

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jamielniku

          "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku"
Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
           Budynek szkoły zostanie poddany termomodernizacji w 2021 roku. W zakresie robót przewidzianych do realizacji znajduje się: wymiana części przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana starych okien i drzwi wejściowych, wymiana części grzejników i źródła ciepła na nowy kocioł na biomasę, wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego.
Wykonanie wszystkich prac nie tylko wpłynie korzystnie  na koszty utrzymania budynku ale też poprawi komfort nauki i pracy uczniom i nauczycielom (m.in. w zimie budynek będzie się szybciej nagrzewał i dłużej utrzymywał ciepło).
           Całkowita wartość projektu to ponad 1,6 mln zł (1638541,88 zł),  zaś pozyskana wysokość dofinansowania wynosi ponad 1,3 mln zł (1325580,38 zł), tj. niemal 81% przewidzianych wydatków.
 
czytaj dalej

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie

       "Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie"
Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
  Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi (wraz z wymianą nawierzchni podłogowej), przerobienie wentylacji na mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła (rekuperacja) oraz  wymianę drzwi wejściowych, modernizację instalacji c.o. i oświetlenia wewnętrznego.
     
       Całkowita wartość projektu wynosi prawie 925 tys. zł (924543,55 zł). Kwota dofinansowania pozyskana przez gminę na realizację to niemal 81% wartości inwestycji czyli ponad 740 tys. zł (742361,26 zł). 
 
czytaj dalej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności

Realizacja projektu pn."Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
            W ramach projektu powstanie m.in. pomost pływający o wymiarach 6 m x 2,4 m przy przystani kajakowej przy rzece Drwęcy w Mszanowie oraz kontener sanitarny z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, w którym będą znajdować się ubikacje i będzie możliwość wzięcia prysznica po trudach spływu kajakowego. Kontener ten będzie również spełniał wymogi użytkowe dla osób niepełnosprawnych.
         
             W ramach projektu powstanie również grill o wymiarach 6m x 6m, wokół którego ustawione będą ławki o konstrukcji murowanej z drewnianymi siedziskami oraz oparciami. Zapewnią one wygodne miejsce do siedzenia m.in. podczas letnich wieczorów spędzanych nad rzeką w świetle ogniska.
 
         Wartość projektu to ponad 400 tys. zł,  z czego kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych (niemal 350 tys. zł).
         Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt zostanie zrealizowany w terminie do 30.06.2021 r.
 
 
czytaj dalej

Ścieżka rowerowa - etap II Radomno - Iława

Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława – Etap II Radomno-Iława” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2. Dziedzictwo kulturowe, poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów,                           nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-011/17.
 
          W ramach inwestycji wykonano odcinek ścieżki z asfaltobetonu o długości 2,45 km i niemal 2,5 m szerokości. Dzięki temu trakt rowerowy umożliwi podróże od drogi powiatowej w okolicach miejscowości Radomno (przy dawnej stacji kolejowej) do skrzyżowania z drogą gminną Gryźliny - Radomno  na odcinku Radomno - Gryźliny.
 
         Szacowana wartość tego zadania to 1,2 mln zł, z czego prawe 81 % stanowi uzyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
             Ostateczna wartość inwestycji wynosi 1 394 135,68 zł. Wartość dofinansowania to kwota 934 903,82 zł (80.9%).
 
Więcej informacji na temat otwarcia ścieżki na odcinku Radomno-Gryźliny:
 
 
 
czytaj dalej

Ścieżka rowerowa - etap I Bratian - Radomno

Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap I Bratian – Radomno”     dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020
 
 
            Początek ścieżki o długości 4,68 km zaczyna się od ulicy Grunwaldzkiej w Bratianie, a kończy przy drodze powiatowej w okolicy Radomna. Poprowadzona zostanie po istniejącym śladzie byłej linii kolejowej relacji Tama Brodzka – Iława.
Oprócz utwardzenia nawierzchni traktu asfaltobetonem (obecnie jest podłoże żwirowo – tłuczniowe), zostanie utworzony parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla korzystających z obiektu, tj.: zadaszone stoły z ławkami, ławki parkowe oraz stojaki na rowery. Miejsca skrzyżowań z drogami oraz sama ścieżka będą oznakowane znakami pionowymi i poziomymi.
 
          Ścieżka ułatwi mieszkańcom codzienne podróże po gminie, a osobom chcącym spędzić czas aktywnie zwiedzanie okolicy. Umożliwi obcowanie z naturą, szczególnie, że będzie biegła przez tereny cenne przyrodniczo obszaru chronionego krajobrazu Dolina Dolnej Drwęcy. Nowo powstała infrastruktura będzie więc wspaniałym uzupełnieniem oferty turystycznej, zwłaszcza dla turystów poszukujących atrakcji nie tylko latem.
Nowy trakt pozwoli na odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu pojazdów, co znacznie poprawi bezpieczeństwo na drodze.
 
           Wartość inwestycji szacuje się na 1,9 mln zł. Przyznane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014–2020 to aż 1,5 mln zł. 
 
           Ostateczna wartość inwestycji to 2 328 278,98 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 wynosi 1 514 391,35 zł.
 

 
 
czytaj dalej

Energooszczędna szkoła w Gwiździnach

           Wymiana ogrzewania elektrycznego na instalację c.o. w systemie wodnym w Szkole Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach to efekt zrealizowanego przez gminę Nowe Miasto Lubawskie kolejnego projektu unijnego.
 
           Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, władze gminy postanowiły zainwestować w nowoczesny, energooszczędny system grzewczy w placówce, oparty na odnawialnych źródłach energii. Wybudowana została również kotłownia kontenerowa na biomasę. Przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego i jakości życia w gminie, a przy okazji zmniejszą się koszty ogrzewania.
 
         Całkowita wartość projektu to 375 568,29 zł, z czego aż 85% kosztów inwestycji stanowi dofinansowanie w ramach "Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020."
 
"Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Gwiździnach."
 
      Projekt współfinansowany ze środków "Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020", osi priorytetowej 4. Efektywnosć energetyczna, działania 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.04.01.00-28-0103/16-00 z dnia 13.10.2016r.
 
 
 
 
 
                                                        
 
                                                                                                                                                                                    
 
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30