Unia Europejska

Ścieżka rowerowa - etap I Bratian - Radomno

Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap I Bratian – Radomno”     dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020
 
 
            Początek ścieżki o długości 4,68 km zaczyna się od ulicy Grunwaldzkiej w Bratianie, a kończy przy drodze powiatowej w okolicy Radomna. Poprowadzona zostanie po istniejącym śladzie byłej linii kolejowej relacji Tama Brodzka – Iława.
Oprócz utwardzenia nawierzchni traktu asfaltobetonem (obecnie jest podłoże żwirowo – tłuczniowe), zostanie utworzony parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla korzystających z obiektu, tj.: zadaszone stoły z ławkami, ławki parkowe oraz stojaki na rowery. Miejsca skrzyżowań z drogami oraz sama ścieżka będą oznakowane znakami pionowymi i poziomymi.
 
          Ścieżka ułatwi mieszkańcom codzienne podróże po gminie, a osobom chcącym spędzić czas aktywnie zwiedzanie okolicy. Umożliwi obcowanie z naturą, szczególnie, że będzie biegła przez tereny cenne przyrodniczo obszaru chronionego krajobrazu Dolina Dolnej Drwęcy. Nowo powstała infrastruktura będzie więc wspaniałym uzupełnieniem oferty turystycznej, zwłaszcza dla turystów poszukujących atrakcji nie tylko latem.
Nowy trakt pozwoli na odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu pojazdów, co znacznie poprawi bezpieczeństwo na drodze.
 
           Wartość inwestycji szacuje się na 1,9 mln zł. Przyznane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014–2020 to aż 1,5 mln zł. 
 
           Ostateczna wartość inwestycji to 2 328 278,98 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 wynosi 1 514 391,35 zł.
 

 
 
czytaj dalej

Energooszczędna szkoła w Gwiździnach

           Wymiana ogrzewania elektrycznego na instalację c.o. w systemie wodnym w Szkole Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach to efekt zrealizowanego przez gminę Nowe Miasto Lubawskie kolejnego projektu unijnego.
 
           Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, władze gminy postanowiły zainwestować w nowoczesny, energooszczędny system grzewczy w placówce, oparty na odnawialnych źródłach energii. Wybudowana została również kotłownia kontenerowa na biomasę. Przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego i jakości życia w gminie, a przy okazji zmniejszą się koszty ogrzewania.
 
         Całkowita wartość projektu to 375 568,29 zł, z czego aż 85% kosztów inwestycji stanowi dofinansowanie w ramach "Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020."
 
"Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Gwiździnach."
 
      Projekt współfinansowany ze środków "Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020", osi priorytetowej 4. Efektywnosć energetyczna, działania 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.04.01.00-28-0103/16-00 z dnia 13.10.2016r.
 
 
 
 
 
                                                        
 
                                                                                                                                                                                    
 
czytaj dalej

Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej - podsumowanie inwestycji.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu uatrakcyjnienie 6 miejsc związanych z rekreacją na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Osiągnięte efekty operacji: zmodernizowano / wybudowano 6 obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
czytaj dalej

Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie

1 2