Unia Europejska

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jamielniku

          "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku"
Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
           Budynek szkoły zostanie poddany termomodernizacji w 2021 roku. W zakresie robót przewidzianych do realizacji znajduje się: wymiana części przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana starych okien i drzwi wejściowych, wymiana części grzejników i źródła ciepła na nowy kocioł na biomasę, wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego.
Wykonanie wszystkich prac nie tylko wpłynie korzystnie  na koszty utrzymania budynku ale też poprawi komfort nauki i pracy uczniom i nauczycielom (m.in. w zimie budynek będzie się szybciej nagrzewał i dłużej utrzymywał ciepło).
           Całkowita wartość projektu to ponad 1,6 mln zł (1638541,88 zł),  zaś pozyskana wysokość dofinansowania wynosi ponad 1,3 mln zł (1325580,38 zł), tj. niemal 81% przewidzianych wydatków.
 
czytaj dalej

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie

       "Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie"
Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
 
  Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi (wraz z wymianą nawierzchni podłogowej), przerobienie wentylacji na mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła (rekuperacja) oraz  wymianę drzwi wejściowych, modernizację instalacji c.o. i oświetlenia wewnętrznego.
     
       Całkowita wartość projektu wynosi prawie 925 tys. zł (924543,55 zł). Kwota dofinansowania pozyskana przez gminę na realizację to niemal 81% wartości inwestycji czyli ponad 740 tys. zł (742361,26 zł). 
 
czytaj dalej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności

Realizacja projektu pn."Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
            W ramach projektu powstanie m.in. pomost pływający o wymiarach 6 m x 2,4 m przy przystani kajakowej przy rzece Drwęcy w Mszanowie oraz kontener sanitarny z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, w którym będą znajdować się ubikacje i będzie możliwość wzięcia prysznica po trudach spływu kajakowego. Kontener ten będzie również spełniał wymogi użytkowe dla osób niepełnosprawnych.
         
             W ramach projektu powstanie również grill o wymiarach 6m x 6m, wokół którego ustawione będą ławki o konstrukcji murowanej z drewnianymi siedziskami oraz oparciami. Zapewnią one wygodne miejsce do siedzenia m.in. podczas letnich wieczorów spędzanych nad rzeką w świetle ogniska.
 
         Wartość projektu to ponad 400 tys. zł,  z czego kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych (niemal 350 tys. zł).
         Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt zostanie zrealizowany w terminie do 30.06.2021 r.
 
 
czytaj dalej

Ścieżka rowerowa - etap II Radomno - Iława

Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława – Etap II Radomno-Iława” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2. Dziedzictwo kulturowe, poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów,                           nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-011/17.
 
          W ramach inwestycji wykonano odcinek ścieżki z asfaltobetonu o długości 2,45 km i niemal 2,5 m szerokości. Dzięki temu trakt rowerowy umożliwi podróże od drogi powiatowej w okolicach miejscowości Radomno (przy dawnej stacji kolejowej) do skrzyżowania z drogą gminną Gryźliny - Radomno  na odcinku Radomno - Gryźliny.
 
         Szacowana wartość tego zadania to 1,2 mln zł, z czego prawe 81 % stanowi uzyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
             Ostateczna wartość inwestycji wynosi 1 394 135,68 zł. Wartość dofinansowania to kwota 934 903,82 zł (80.9%).
 
Więcej informacji na temat otwarcia ścieżki na odcinku Radomno-Gryźliny:
 
 
 
czytaj dalej

Ścieżka rowerowa - etap I Bratian - Radomno

Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap I Bratian – Radomno”     dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020
 
 
            Początek ścieżki o długości 4,68 km zaczyna się od ulicy Grunwaldzkiej w Bratianie, a kończy przy drodze powiatowej w okolicy Radomna. Poprowadzona zostanie po istniejącym śladzie byłej linii kolejowej relacji Tama Brodzka – Iława.
Oprócz utwardzenia nawierzchni traktu asfaltobetonem (obecnie jest podłoże żwirowo – tłuczniowe), zostanie utworzony parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla korzystających z obiektu, tj.: zadaszone stoły z ławkami, ławki parkowe oraz stojaki na rowery. Miejsca skrzyżowań z drogami oraz sama ścieżka będą oznakowane znakami pionowymi i poziomymi.
 
          Ścieżka ułatwi mieszkańcom codzienne podróże po gminie, a osobom chcącym spędzić czas aktywnie zwiedzanie okolicy. Umożliwi obcowanie z naturą, szczególnie, że będzie biegła przez tereny cenne przyrodniczo obszaru chronionego krajobrazu Dolina Dolnej Drwęcy. Nowo powstała infrastruktura będzie więc wspaniałym uzupełnieniem oferty turystycznej, zwłaszcza dla turystów poszukujących atrakcji nie tylko latem.
Nowy trakt pozwoli na odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu pojazdów, co znacznie poprawi bezpieczeństwo na drodze.
 
           Wartość inwestycji szacuje się na 1,9 mln zł. Przyznane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014–2020 to aż 1,5 mln zł. 
 
           Ostateczna wartość inwestycji to 2 328 278,98 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 wynosi 1 514 391,35 zł.
 

 
 
czytaj dalej

Energooszczędna szkoła w Gwiździnach

           Wymiana ogrzewania elektrycznego na instalację c.o. w systemie wodnym w Szkole Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach to efekt zrealizowanego przez gminę Nowe Miasto Lubawskie kolejnego projektu unijnego.
 
           Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, władze gminy postanowiły zainwestować w nowoczesny, energooszczędny system grzewczy w placówce, oparty na odnawialnych źródłach energii. Wybudowana została również kotłownia kontenerowa na biomasę. Przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego i jakości życia w gminie, a przy okazji zmniejszą się koszty ogrzewania.
 
         Całkowita wartość projektu to 375 568,29 zł, z czego aż 85% kosztów inwestycji stanowi dofinansowanie w ramach "Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020."
 
"Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Gwiździnach."
 
      Projekt współfinansowany ze środków "Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020", osi priorytetowej 4. Efektywnosć energetyczna, działania 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.04.01.00-28-0103/16-00 z dnia 13.10.2016r.
 
 
 
 
 
                                                        
 
                                                                                                                                                                                    
 
czytaj dalej

Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej - podsumowanie inwestycji.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu uatrakcyjnienie 6 miejsc związanych z rekreacją na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Osiągnięte efekty operacji: zmodernizowano / wybudowano 6 obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
czytaj dalej

Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie

1 2