Budżet Państwa

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacółtowo w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

            Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśnej, Osiedlowej, Piaskowej, Sielskiej, Liliowej, Chabrowej, Makowej, Konwaliowej, Lawendowej i Wrzosowejw Pacółtowie w Gminie Nowe Miasto Lubawskie. Kanalizacja sanitarna zostanie włączona
do sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Nowe Miasto Lubawskie, które już wcześniej zapewniło ku temu odpowiednie warunki techniczne (włączenie zlokalizowane będzie w ulicy Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim). Obszar inwestycji stanowi spójne, systematycznie rozwijające się nowe osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Gmina Nowe Miasto Lubawskie dysponuje pełną dokumentacją techniczną dla wnioskowanego zadania i w chwili obecnej trwa proces mający na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Zaprojektowane sieci będą posiadać odpowiednią nośność i zagłębienie zapobiegające uszkodzeniu lub zniszczeniu rur od obciążeń statycznychi dynamicznych, jak też występowaniu zakłóceń w przepływie ścieków spowodowane ich oziębieniem przez ujemne temperatury zewnętrzne. Łączna projektowana długość sieci kanalizacji wraz z przyłączami to ok. 2,1 km z rur o przekroju 160 mm i 200 mm, zakres projektu obejmuje również m.in. osadzenie studni kanalizacyjnych o przekroju 1000 mm i 630 mm oraz 1 studni pomiarowej.
         Przewidywana wartość inwestycji wynosi 2 215 000,00, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 2.104.250,00 PLN
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.
 
 

 
czytaj dalej

Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie

         Inwestycja obejmuje wyburzenie remizy OSP w Bratianie i wykonanie efektywnego energetycznie nowego 2-piętrowego budynku o pow.ok. 600m2 (parter o pow.ok. 380 m2 do działań OSP oraz piętro o pow. ok. 220 m2 do realizacji zajęć kulturalno – integracyjnych – m.in. przez KGW). Najważniejsze pomieszczenia:świetlica wiejska, aneks kuchenny,WC, garaż, sala narad. Przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych i windy dla osób niepełnosprawnych, sprzęt RTV, AGD, meble.
         Budynek ogrzewany będzie za pomocą instalacji gazowej. Przewidziano miejsca postojowe i zieleń urządzoną. Inwestycja poprawi działania w obszarze ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i kultury. Projekt będzie przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie defaworyzowanych grup społecznych z obszarów wiejskich (w szczególności seniorów, młodzieży i osób niepełnosprawnych) w różne aktywności, np. nauka obsługi komputera dla seniorów, gra w szachy dla młodzieży. Zwiększy się oferta kulturalna w największej miejscowości gminy – Bratianie, a godną siedzibę zyska największa jednostka OSP na terenie Gminy – OSP Bratian. Inwestycja wpłynie pozytywnie na wszystkich mieszkańców Gminy, ponieważ projektowany budynek będzie centrum koordynacyjnym działań wszystkich OSP na terenie Gminy. W tym celu zaprojektowano m.in. salę konferencyjną przewidzianą do odbywania m.in. narad kadry zarządzającej poszczególnymi OSP.
Natomiast centrum integracji społecznej wpłynie pozytywnie dzięki stworzeniu ogólnodostępnej, czynnej cały rok przestrzeni publicznej, gdzie będą realizowane zajęcia kulturalno-edukacyjnointegracyjne dla mieszkańców głównie Bratiana, ale też okolicznych miejscowości. W ramach zadania przewidziano wyposażenie budynku w meble (stoły, krzesła, szafy itp.) oraz sprzęt RTV, AGD (telewizor lub projektor, sprzęt do odtwarzania muzyki, zmywarka, kuchenka itp.). Budynek będzie służył m.in. do bardziej efektywnego udziału OSP w różnego rodzaju zdarzeniach ratowniczych, do udziału w których jednostki te są powołane (w tym w ramach KSRG).
        Przewidywana wartość inwestycji wynosi 5 500 000,00, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 4.950.000,00 PLN
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.
 
 
                                                           
 
czytaj dalej

Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie

         Przedmiot projektu  polega na modernizacji m.in. ul. Grunwaldzkiej, Młyńskiej i Szkolnej w Bratianie. Zakres obejmuje budowę 2 mostów - rozbiórka i budowa od podstaw nowych mostów nad rzeką Wel. W związku z budową mostów konieczne jest przebudowanie dróg w bezpośrednim sąsiedztwie mostów. W ramach zadania zostanie wybudowana niezbędna infrastruktura techniczna: energooszczędne oświetlenie, kanalizacja deszczowa. Zostaną przebudowane sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne. Powstaną nowe ciągi piesze i rowerowe oraz nowa nawierzchnia bitumiczna.
Realizacja zadania ma kluczowy wpływ na dalsze funkcjonowanie układu komunikacyjnego w największej miejscowości w gminie - w Bratianie.
         Przewidywana wartość inwestycji wynosi 8 400 000,00, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 7.980.000,00 PLN
        Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2025 rok.
 
 
           
 
 
                               
czytaj dalej

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Mszanowo - obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

Rozbudowa drogi gminnej nr 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego
 
          Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej przede wszystkim ruchowi kołowemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano do istniejącego stanu drogi. Cały odcinek drogi zakłada nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami. Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 5,00, plus poszerzenia na łukach. Nawierzchnie drogi w km 0+000,00 do 0+980,00 zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa wiążąca), na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 20 cm.
Nawierzchnie drogi w km 0+980,00 do 1+529,00 zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa wiążąca), plus podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 20 cm. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% z korektą na łukach poziomych. Zaprojektowano zjazdy na posesje przyległe do pasa drogi o szerokości 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnik/peron umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych o nawierzchni z kostki betonowej. Na całym odcinku drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie szerokości 0,75 m.
Inwestycja nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wszystkie wody zostaną odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do rowów drogowych. Planuje się odnowienie rowów, które uległy częściowemu lub całkowitemu zamuleniu. Ułożone zostaną przepusty drogowe.

 
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 736 638,40 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 4 561 064,00 zł.
 
czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej Chrośle - Pustki

Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki
 
       Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej, zagospodarowanie zjazdów na posesje, chodnika/peronu. Inwestycja zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu.
         Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano do istniejącego stanu drogi. Cały odcinek drogi zakłada nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami. Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 5,00, plus poszerzenia na łukach. Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus gr. 5 cm (w-wa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i warstwie odsączającej z piasku. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% z korektą na łukach poziomych. Zjazdy na posesje znajdują się w miejscach istniejących. Na całym odcinku drogi zaplanowano zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi o szerokości 5,00 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus gr. 5 cm (w-wa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i warstwie odsączającej z piasku.  Wykonane zostaną regulacje zjazdów/bram względem jezdni i przyległego terenu. Zaprojektowano chodnik/peron o nawierzchni z kostki betonowej umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych. Szerokość chodnika/peronu 2,00 m. Na całym odcinku drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe umocnione szerokości 0,75 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 15 cm. Inwestycja nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni wody pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostaną  odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Zaprojektowano budowę linii kablowej oświetlenia kablem YAKXS 4×35 mm2. W trasie kabla zabudowanych zostanie 30 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 6 metrów, na których zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe LED o mocy ok. 40 i 50W w ilości 31 szt. W ramach zadania wybudowany zostanie przepust skrzynkowy nad rzeką Strugą o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych o wymiarach 4,5m na 2,0 m w świetle oraz 11,0 m długości.

 
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 354 653,05 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 5 591 088,41 zł.
 
 
 
czytaj dalej

Kształcenie młodocianych pracowników 2022

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy
 
Dnia 05 kwietnia 2022 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Nowe Miasto Lubawskie zabezpieczające środki finansowe na realizację  zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy". Zadanie realizowane jest w 100% ze środków Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i obejmuje dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wysokość dofinansowania określona jest odrębnymi przepisami.
czytaj dalej

Korpus Wsparcia Seniorów

          Gmina Nowe Miasto Lubawskie przystąpiła do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022,  finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
          Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez wsparcie wolontariuszy w różnych obszarach życia oraz dostęp do tzw. „opieki na odległość".
 

JEŚLI MASZ WOLNY CZAS, CHCIAŁBYŚ ZROBIĆ COŚ DLA BLIŹNICH, LUBISZ POMAGAĆ INNYM ZGŁOŚ SIĘ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

Zastanów się jaką pomoc mógłbyś zaoferować seniorom: wyprowadzenie psa na spacer? zrobienie zakupów? zawiezienie seniora do lekarza? posprzątanie mieszkania? poczytanie książki? rozmowa przy herbacie?

Jeśli chciałbyś zostać WOLONTARIUSZEM KORPUSU WSPARCIA SENIORA  zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej, zostaw swoje namiary, oraz określ jaką pomoc jesteś w stanie zaoferować.

Stworzymy listę Wolontariuszy, którzy są chętni wspierać seniorów w Naszej Gminie.

 

SENIORZE!

Jeśli chciałbyś otrzymać wsparcie Wolontariusza – zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Postaramy się połączyć odpowiednich Wolontariuszy Korpusu Wsparcia Seniora z Seniorami potrzebującymi wsparcia.  

SENIORZE!

Jeśli skończyłeś 65 lat, mieszkasz sam i chciałbyś zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa? Mamy do przekazania dla Seniorów mieszkających na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie 20 opasek telemedycznych do opieki na odległość.

Opaska zawiera przycisk SOS z funkcją szybkiego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Mierzy tętno, saturację, posiada detekcję omdleń w przypadku wykrycia upadku użytkownika opaski. Urządzenie posiada geolokalizację oraz krokomierz, a także funkcję przypomnienia o konieczności zażycia leków.  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OPS pod nr telefonu 56 47 263 24 oraz 56 47 263 31.

 

Więcej informacji oraz formularze do pobrania dostępne są na stronie: http://www.mszanowo.naszops.pl/n,gmina-nowe-miasto-lubawskie-przystapila-do-realizacji-programu-korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2022r

czytaj dalej

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

           Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 78 336,00 zł w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na realizację 1 920 godzin usług w formie opieki wytchnieniowej.
           Głównym celem  Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
            Zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert.
 
 
czytaj dalej

Program Opieka 75+

            Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 38 500,00 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+” .
Zaplanowane jest dofinansowanie usług opiekuńczych dla 5 seniorów w wieku 75 lat i więcej w ilości 2750 godzin. Dzięki pozyskanym środkom finansowym mogą zostać przyznane dodatkowe godziny usług opiekuńczych dla seniorów, u których realizowane są usługi w mniejszym wymiarze, dodatkowa pomoc może również zostać przyznana nowym osobom wymagającym wsparcia.     
czytaj dalej

Dofinansowanie w ramach "Programu asystent rodziny 2021"

           Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2.000,00 zł w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021". Całkowita wartość zadania wyniosła 2.479,42 zł.

          Celem programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

          Adresatami programu były jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
czytaj dalej
1 2 3

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30