Budżet Państwa

Rządowy Program Wspierania Rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

 
 
 
 
Gmina Nowe Miasto Lubawskie w 2023 roku otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu ,,Asystent rodziny w 2023 r.” w kwocie 10.725,47 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  1. kosztów dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2 000,00 zł,
  2. kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w miesiącach listopad - grudzień 2023 r. w wysokości 8 725,47 zł.
Umowa została zawarta w dniu 22-12-2023 r.
Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust.2 i 3 ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.
Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Pracy i są ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2023 r. na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.
 
Realizacja zadania: od 22 listopad 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Wartość dofinansowania: 10 725,47 zł.
Całkowity wartość zadania: 13 406,84 zł.
czytaj dalej

Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy

 

Trasa jezdni w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka oraz konfiguracji terenu. Oś projektowanej jezdni dopasowano do istniejącego stanu technicznego. Na całym odcinku jezdni zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 5,00 m. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego, w-wa ścieralna gr. 4 cm, w-wa wiążąca gr. 5 cm, na podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwie z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm. Pobocze z kruszywa 0/31,5 mm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, szerokości 0,75 m. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2%. Konstrukcja jezdni:
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm
Oświetlenie przejścia dla pieszych (skrzyżowanie z ul. Widokową): montaż 1 słupa i 2 opraw LED (jedna oprawa zostanie zamontowana na słupie wybudowanym w ramach budowy drogi dla rowerów z edycji BRD 2023).
Długość jezdni do rozbudowy - 591,00 mb.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 704 187,66 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 173 646,10 zł

Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie (tzw. pętla przy jeziorze) - etap III końcowy

 

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu. Cały odcinek drogi zakłada nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami. Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 5,00, plus poszerzenia na łukach. Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa wiążąca), na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm i warstwie z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm.. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2%. Konstrukcja jezdni i zjazdów na posesje:
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm
Konstrukcja utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej (utwardzenia z kostki będą służyły dla osób chcących skorzystać z terenów rekreacyjnych w celu umożliwienia przyjazdu samochodem i pozostawienia samochodu blisko terenów rekreacyjnych):
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm
- warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm
Oświetlenie drogowe: montaż 9 słupów oświetleniowych z oprawami LED.
Długość jezdni do rozbudowy - 300,00 mb.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 043 338,20 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 738 897,07 zł

Akcja sadzenia drzew miododajnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Gmina Nowe Miasto Lubawskie wzięła udział zadaniu pn.: Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające". Akcja sadzenia drzew miododajnych ma na celu propagowanie idei ochrony środowiska i zwiększanie ilości roślin miododajnych na terenach gmin województwa. Działanie to przyczynia się do utrzymania różnorodności biologicznej i zapewnienia odpowiedniej jakości i ilosci pożywienia dla pszczół, trzmieli, motyli i innych gatunków owadów zapylających.

Nasadzenia roślin oraz montaż tablicy informacyjnej zostały wykonane na działce nr 243 obręb Jamielnik, gm. Nowe Miasto Lubawskie stanowiącej własność Gminy. Prace odbywały się w terminie od 14 listopada 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które przeznaczono na zakup sadzonek w kwocie przyznanej dotacji 5 900,00 zł.  Sadzeniem drzew i krzewów zajęli się pracownicy urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, którzy posadzili łącznie 223 sztuk sadzonek roślin miododajnych. Wraz z upływem czasu stanowić one będą cenny pożytek dla owadów zapylających.
 
czytaj dalej

"Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023"

 
 
 
 
Gmina Nowe Miasto Lubawskie realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Moduł 1- Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych).
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.
Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
W 2023 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 331 200,00 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Nowe Miasto Lubawskie to 82 800 zł. Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2023 r. wynosi 414 000,00 zł.
 
 
W załączeniu plakat informacyjny.
czytaj dalej

Tablice informacyjno - edukacyjne przy ścieżkach rowerowych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego (1 ćw. XVIII w.) z kościoła świętego Jana Bosko w Gwiździnach - etap II (zakończenie prac przy ołtarzu)

Renowacja / odnowienie wnętrza zabytkowego kościoła filialnego w Gryźlinach

Prace konserwatorskie/restauratorskie/roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie

Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie

1 2 3 4 5 6

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00