Budżet Państwa

Program "Poznaj Polskę"

 
 
 
       Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”  to program, w ramach którego szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.
 
       W 2023 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie zawarła porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla :
Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie na kwotę 16.788,00
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku na kwotę 20.000,00
Szkoły Podstawowej w Radomnie na kwotę 18.608,00
Całkowity koszt zadania: 82.846,00 złotych.
czytaj dalej

Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo

   

 

  W ramach zadania planuje się rozbudowę drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo. Wnioskowana do realizacji droga bezpośrednio łączy miejscowości Bratian z Mszanowem. Realizacja zadania jest niezmiernie istotna m.in. z uwagi na bezpieczeństwo pieszych - obecny ruch pieszo-rowerowy (w tym dzieci do szkoły) ze względu na brak chodnika odbywa się na jezdni, wykonanie inwestycji w całości zmieni ten stan rzeczy. Wykonanie inwestycji poprawi dostęp do ośrodków gospodarczych i usługowych, zostanie zapewniony lepszy dostęp do instytucji świadczących usługi publiczne: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Centrum Kultury, świetlica wiejska, prywatna przychodnia medyczna Medicus w Mszanowie, przystań kajakowa i pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej w Mszanowie. Na przedmiotowym odcinku drogi zorganizowane są usługi publicznego transportu zbiorowego.
 

      Celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego wraz z odseparowaniem ruchu pieszo-rowerowego od ruchu samochodowego spełniającej wszelkie standardy techniczne przewidziane dla tego typu dróg publicznych (droga będzie dostosowana do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t) o istotnym znaczeniu dla spójności sieci dróg publicznych. Drodze zostanie nadane prawidłowe odwodnienie i oznakowanie  zapewniające użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Długość odcinka drogi objętego inwestycją wynosi 1739 mb (szerokość jezdni - 5m). W ramach inwestycji zaplanowano budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o długości 1934 m i szerokości 2,5 m.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 5 286 237,64 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 8 864 735,58 zł.
czytaj dalej

Poznaj Polskę - projekt dla szkół

 
 
Program "Poznaj Polskę"
 
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”  to program, w ramach którego szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki .
 
W 2023 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie zawarła porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla:
 
  • Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie na kwotę 16.788,00 zł
  • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku na kwotę 20.000,00 zł
  • Szkoły Podstawowej w Radomnie na kwotę 18.608,00 zł
  • Całkowity koszt zdania: 82.846,00 zł.
 
 
 
 

Program "Opieka 75+"

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 82 350,00 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+” .
Zaplanowano dofinansować usługi opiekuńcze dla 6 seniorów w wieku 75 lat i więcej. Dzięki pozyskanym środkom finansowym mogą zostać przyznane dodatkowe godziny usług opiekuńczych dla seniorów, u których realizowane są usługi w mniejszym wymiarze, usługi mogą również zostać przyznane nowym osobom wymagającym wsparcia.    
 
 
 
 

Opieka wytchnieniowa

Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie z funduszu solidarnościowego w wysokości 18.506,88,00 zł w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 na realizację 453 godzin usług w formie opieki wytchnieniowej.
Głównym celem  Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert.
 
 

Załączniki

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy

Dnia 01 marca 2023 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Nowe Miasto Lubawskie zabezpieczające środki finansowe na realizację zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy". Zadanie realizowane jest w 100% ze środków
Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i obejmuje dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wysokość dofinansowania określona jest odrębnymi przepisami.
 
 
 
czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Pacółtowo i Mszanowo

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pacółtowo i Mszanowo położonychw Gminie Nowe Miasto Lubawskie. Kanalizacja sanitarna zostanie włączona do sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Nowe Miasto Lubawskie, które już wcześniej zapewniło ku temu odpowiednie warunki techniczne. Obszar inwestycji obejmuje nowe oraz rozwijające się osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Między innymi ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Nowym Miastem Lubawskim działki na ww. osiedlach należały i wciąż należą do najchętniej wybieranych przez osoby poszukujące nieruchomości pod budowę swojego domu. Powodem ku osadzaniu się na tym terenie są także warunki estetyczne, ładny krajobraz wokół oraz uporządkowana zabudowa.
Kanalizacja sanitarna wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska, ponieważ jest najbardziej efektywnym sposobem gospodarki ściekowej, ale też dodatkowo zachęci kolejne osoby do osiedlania się w tej części miejscowości i w konsekwencji będzie katalizować proces dalszej rozbudowy mieszkaniowej. Gmina Nowe Miasto Lubawskie dysponuje kompletną dokumentacją techniczną dla wnioskowanego zadania oraz uzyskała pozwolenia na budowę. Zaprojektowane sieci będą posiadać odpowiednią nośność i zagłębienie zapobiegające uszkodzeniu lub zniszczeniu rur od obciążeń statycznych i dynamicznych, jak też występowaniu zakłóceń w przepływie ścieków spowodowane ich oziębieniem przez ujemne temperatury zewnętrzne. W ramach realizacji kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowany kolektor główny wraz z przyłączami.
 
Przewidywana wartość inwestycji wynosi 2 215 000,00, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 2.104.250,00 PLN
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.
 
 
 
 
czytaj dalej

Zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów z Klubu „Senior+" w Jamielniku

      Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała na podstawie umowy zawartej z Ministrem Cyfryzacji projekt pn. "Zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów z Klubu „Senior+" w Jamielniku".
 
     W ramach zadania zakupiono 4 laptopy z przeznaczeniem na utworzenie 4 stanowisk komputerowych (laptopy), które umożliwią naukę obsługi komputera i Internetu przez seniorów uczęszczających do Klubu Senior+ w Jamielniku.
Koszt realizacji projektu wyniósł 14 789,52 zł i w całości został pokryty ze środków ministerialnych na podstawie zawartej umowy dotacji. 
czytaj dalej

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy

           Dnia 19 grudnia 2022 r. został podpisany Aneks nr 1 do  Porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Nowe Miasto Lubawskie zabezpieczający środki finansowe na realizację  zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy". Zadanie realizowane jest w 100% ze środków Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i obejmuje dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wysokość dofinansowania określona jest odrębnymi przepisami.
 
 
 
czytaj dalej

Sprawozdanie z realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie

Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

        Zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców (informacja o naborze znajdowała się na stronie: https://gminanml.pl/PL/3016/1536/Azbest_-_rusza_nabor_wnioskow/k/ ) pierwotnie planowano unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości 70,22 Mg z 31 nieruchomości, podczas gdy w efekcie końcowym unieszkodliwiono łącznie 76,56 MG z 31 nieruchomości (jeden odbiór dotyczył zabrania wyrobów zawierających azbest podrzuconych do lasu).

         Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 29 782,24 zł, z czego dofinansowanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW wyniosło 27 576,15 zł (92%), udział finansowy Gminy wyniósł 2 206,09 zł (8%).

         Korzystano z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie http://wfosigw.olsztyn.pl/.
czytaj dalej
1 2 3 4 5

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00