Budżet Państwa

Kształcenie młodocianych pracowników 2022

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy
 
Dnia 05 kwietnia 2022 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Nowe Miasto Lubawskie zabezpieczające środki finansowe na realizację  zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 ze środków Funduszu Pracy". Zadanie realizowane jest w 100% ze środków Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i obejmuje dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wysokość dofinansowania określona jest odrębnymi przepisami.
czytaj dalej

Korpus Wsparcia Seniorów

          Gmina Nowe Miasto Lubawskie przystąpiła do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022,  finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
          Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez wsparcie wolontariuszy w różnych obszarach życia oraz dostęp do tzw. „opieki na odległość".
 

JEŚLI MASZ WOLNY CZAS, CHCIAŁBYŚ ZROBIĆ COŚ DLA BLIŹNICH, LUBISZ POMAGAĆ INNYM ZGŁOŚ SIĘ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

Zastanów się jaką pomoc mógłbyś zaoferować seniorom: wyprowadzenie psa na spacer? zrobienie zakupów? zawiezienie seniora do lekarza? posprzątanie mieszkania? poczytanie książki? rozmowa przy herbacie?

Jeśli chciałbyś zostać WOLONTARIUSZEM KORPUSU WSPARCIA SENIORA  zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej, zostaw swoje namiary, oraz określ jaką pomoc jesteś w stanie zaoferować.

Stworzymy listę Wolontariuszy, którzy są chętni wspierać seniorów w Naszej Gminie.

 

SENIORZE!

Jeśli chciałbyś otrzymać wsparcie Wolontariusza – zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Postaramy się połączyć odpowiednich Wolontariuszy Korpusu Wsparcia Seniora z Seniorami potrzebującymi wsparcia.  

SENIORZE!

Jeśli skończyłeś 65 lat, mieszkasz sam i chciałbyś zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa? Mamy do przekazania dla Seniorów mieszkających na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie 20 opasek telemedycznych do opieki na odległość.

Opaska zawiera przycisk SOS z funkcją szybkiego wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Mierzy tętno, saturację, posiada detekcję omdleń w przypadku wykrycia upadku użytkownika opaski. Urządzenie posiada geolokalizację oraz krokomierz, a także funkcję przypomnienia o konieczności zażycia leków.  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OPS pod nr telefonu 56 47 263 24 oraz 56 47 263 31.

 

Więcej informacji oraz formularze do pobrania dostępne są na stronie: http://www.mszanowo.naszops.pl/n,gmina-nowe-miasto-lubawskie-przystapila-do-realizacji-programu-korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2022r

czytaj dalej

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

           Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 78 336,00 zł w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na realizację 1 920 godzin usług w formie opieki wytchnieniowej.
           Głównym celem  Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
            Zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert.
 
 
czytaj dalej

Program Opieka 75+

            Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 38 500,00 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+” .
Zaplanowane jest dofinansowanie usług opiekuńczych dla 5 seniorów w wieku 75 lat i więcej w ilości 2750 godzin. Dzięki pozyskanym środkom finansowym mogą zostać przyznane dodatkowe godziny usług opiekuńczych dla seniorów, u których realizowane są usługi w mniejszym wymiarze, dodatkowa pomoc może również zostać przyznana nowym osobom wymagającym wsparcia.     
czytaj dalej

Dofinansowanie w ramach "Programu asystent rodziny 2021"

           Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2.000,00 zł w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021". Całkowita wartość zadania wyniosła 2.479,42 zł.

          Celem programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

          Adresatami programu były jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
czytaj dalej

Budowa oświetlenia w Mszanowie i Pacółtowie

         Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie polegające na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Mszanowo i Pacółtowo.

W ramach inwestycji wykonano:

a) w ulicy Podleśnej, Parkowej i Rekreacyjnej w Mszanowie - wykonanie linii kablowej oświetlenia, w trasie której zabudowano
27 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 4 metrów (3 szt.) i 6 metrów (24 sztuki). Na słupach zamontowano
oprawy oświetleniowe energooszczędne typu LED o mocy 37W i 53W.
b) w ulicy Leśnej w Pacółtowie - budowę szafki oświetleniowej, z której będą zasilane lampy oświetlenia. Z szafki
oświetleniowej wyprowadzona zostanie linia kablowa oświetlenia, w trasie której zabudowanych zostanie 16 słupów
oświetleniowych stalowych o wysokości 6 metrów. Na słupach zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe
energooszczędne typu LED o mocy ok. 37W.

          Na ww. inwestycję Gmina pozyskała dotację w wysokości 50 tys. zł oraz pożyczkę w wysokości 100 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  w ramach konkursu EKO-LUKS Montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach oraz systemy sterowania oświetleniem. Wartość projektu wyniosła 209 574,08 zł.
          Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie http://wfosigw.olsztyn.pl/
czytaj dalej

Sprawozdanie z realizacji usuwania azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy

         Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

        Zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców (informacja o naborze znajdowała się na stronie: https://gminanml.pl/PL/3016/1350/Przyjmujemy_wnioski_na_odbior_i_utylizacje_azbestu/k/) pierwotnie planowano unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości 171,29 Mg z 52 nieruchomości, podczas gdy w efekcie końcowym unieszkodliwiono łącznie 171,410 Mg z 49 nieruchomości.

         Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 67 384,65 zł, z czego dofinansowanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie wyniosło 49 499,81 zł (73,5%), udział finansowy Gminy wyniósł 4 408,64 zł (6,5%), natomiast posiadacze odpadów pokryli koszty w łącznej wysokości 13 476,20 zł (20%).

         Korzystano z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie http://wfosigw.olsztyn.pl/.
czytaj dalej

Program "Opieka 75+"

          Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego  "Program Opieka 75+" na rok 2021 na realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy w wieku 75+.

         Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+ zarówno samotnie gospodarujących jak i osób w rodzinach. Adresatami programu są gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie do 60 tyś mieszkańców.
 
        Całkowita wartość zadania to 48 594,00 zł, dofinansowanie  wysokości 24 297,00 zł.
 
W załączeniu plakat.
 
 

 
czytaj dalej

"Posiłek w szkole i w domu"

        Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała wsparcie finansowe na  realizację zadania własnego realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Całkowity koszt realizacji zadania to 290 000,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 232 000,00 zł.

W załączeniu plakat.

 

 

           

czytaj dalej

Nowe oświetlenie przy ścieżce rowerowej i wiatach w Radomnie

       Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie pn.
Uzbrojenie terenu wokół wiat wypoczynkowych w miejscowości Chrośle przy ścieżce rowerowej Bratian – Iława w zasilanie energetyczne, oświetlenie wiat i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ścieżki z drogą powiatową.
Celem zadania było :
  1. stworzenie warunków do obsługi gastronomicznej turystów oraz dla działalności kulturalnej poprzez doprowadzenie energii elektrycznej przy wiatach wypoczynkowych zlokalizowanych przy ścieżce rowerowej;
  2. doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ścieżki z drogą powiatową w celu zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów, oświetlenie parkingu przy wiatach, wykonanie oświetlenia wewnątrz samych wiat i ścieżki rowerowej od skrzyżowania ścieżki z drogą powiatową w kierunku wiat wypoczynkowych.
          Ww. cele zostały osiągnięte dzięki wybudowaniu linii kablowej oświetlenia, w trasie którego zamontowanych zostało 9 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 6 i 8 metrów, na których to słupach zamontowane zostały oprawy oświetleniowe LED (9 szt.).
          Dla oświetlenia wiat wykonany został odcinek linii kablowej od słupa oświetleniowego do opraw oświetleniowych (3 szt.) zlokalizowanych pod dachami wiat. Pod wiatami zastosowane zostały oprawy hermetyczne wyposażone w czujniki ruchu.
          Dzięki realizacji tej inwestycji zostały stworzone warunków do obsługi gastronomicznej turystów oraz dla działalności kulturalnej poprzez doprowadzenie energii elektrycznej przy wiatach wypoczynkowych zlokalizowanych przy ścieżce rowerowej. Dzięki temu zainteresowane podmioty będą mogły zasilać energią elektryczną urządzenia takie jak chłodziarki, gofrownice w celu sprzedaży lodów / gofrów czy innych produktów lub sprzęt muzyczny typu głośniki, wzmacniacze celem umożliwienia wykonania przedstawienia przy akompaniamencie muzyki.

        Zadanie zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Łączy nas turystyka" w 2021 roku na podstawie umowy Nr TS-I.521.6.29.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku (zgodnie aneksem nr 1 do tej umowy z dnia 25 października 2021 roku) w kwocie 13 500,23 zł, w tym 0,23 zł to odsetki od otrzymanej dotacji.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Oświetlenie przy ścieżce rowerowej i wiatach

1 2 3 4 5