Budżet Państwa

Prace konserwatorskie pomnika w Nawrze

 "Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów w Nawrze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".

            Przyznana wysokość dofinansowania to 150 tys. zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioskodawcą i beneficjentem pozyskanych środków jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie, jednakże partnerem w realizacji zadania na podstawie zawartego porozumienia o współpracy jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie. Gmina Miejska pokryje połowę kosztów zadania nieobjętych dotacją Ministra.

            Przedmiotem zadania jest wykonanie prac konserwatorskich pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów: hitlerowskiego, stalinowskiego, w tym Żołnierzy Wyklętych. Pierwszy wniosek o dofinansowanie zakładał prócz renowacji pomnika zagospodarowanie i oświetlenie terenu, a wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 300 tys. zł. Wniosek ten nie znalazł się jednak na liście zadań, które otrzymały wsparcie.  Gmina Nowe Miasto Lubawskie w rezultacie złożenia odwołania do wyniku konkursu na „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" na realizację przedmiotowego zadania otrzymała dofinansowanie do ww. zadania w kwocie 150 tys. zł.

             Pomnik znajduje się w miejscowości Nawra w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jest najważniejszym obiektem w Powiecie Nowomiejskim oddającym cześć Polakom, którzy poświęcili własne życie za wolność Ojczyzny. Jest to miejsce zbiorowej pamięci znane wszystkim mieszkańcom Nowego Miasta Lubawskiego i okolic. Położenie pomnika w Nawrze jest wyjątkowe. Lokalizacja obiektu to wzgórze na terytorium Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, ale widoczne z dużej części miasta Nowe Miasto Lubawskie. Oświetlenie pomnika zaplanowane w ramach wniosku o dofinansowanie nada temu miejscu absolutnie wyjątkowy i doniosły charakter i spowoduje bardziej trwałą obecność w świadomości mieszkańców miasta, gminy i okolic.

            Pomnik "Ściana Śmierci" w Nawrze odsłonięty został 13 maja 1962 roku. Powstał ku uczczeniu ofiar zbrodni hitlerowskich, został ufundowany ze składek społeczności powiatu nowomiejskiego. W roku 2012 zdewastowano stojącą na postumencie bryłę będącą graniastosłupem o podstawie trójkąta z pamiątkowym napisem: „Ofiarom hitleryzmu-społeczeństwo powiatu nowomiejskiego. 13 maja 1962". Latem 2012 pomnik poddano doraźnej naprawie przy wsparciu lokalnej społeczności, największe ubytki zostały uzupełnione szczelną i mocną zaprawą cementową, zaś akty wandalizmu pokryto szarą farbą emulsyjną.

            Dnia 8 października zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wartość umowy to 218 755,50 zł z terminem wykonania do 17.12.2021 r.  W najbliższym czasie planuje się ogłoszenie przetargu na pozostały zaplanowany zakres prac:
- rozbiórkę istniejącego murku z tabliczkami imiennymi - montaż nowych tablic, na których umieszczone zostaną dane poległych,
- zagospodarowanie terenu wokół pomnika poprzez wykonanie nowych terenów zielonych, miejsc postojowych, ławek, koszy na śmieci,
- wykonanie oświetlenia terenu i pomnika,
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w celu zabezpieczenia pomnika i placu przed aktami wandalizmu.

 

czytaj dalej

Budowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)

            Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsca na peron. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Inwestycja nie zmieni układu spływu wód deszczowych (zachowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne), jednakże przewidziano odnowione rowów, które uległy częściowemu lub całkowitem zamuleniu bądź zniszczeniu.
            Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości drogi 5,00 m. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy z asfaltobetonu, chodniki z kostki betonowej, pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony, montaż barier energochłonnych - 192 mb. Długość jezdni do budowy to 790 m.
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 766 163,96 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 1 276 939,94 zł.
czytaj dalej

Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie

 • 06-07-2021
 • Autor: sabina rezmer
 • drukuj
           Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Powstanie bezpieczne przejście dla ruchu pieszego w pasie drogowym drogi krajowej nr 15. W sposób prawidłowy zostaną zagospodarowane wody opadowe poprzez sieć kanalizacji deszczowej i studnie chłonne (ullice Kręta i Grunwaldzka) oraz za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów drogowych porośnietych trawą (ulica Polna). 
           Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu na ulicy Polnej i Grunwaldzkiej oraz z kostki betonowej na ulicy Krętej. Projektowana szerokość drogi to 5,00 m (ul. Kręta i Polna) oraz 5,00-5,50 m (ul. Grunwaldzka). Dodatkowo zaprojektowano chodniki i peron z kostki betonowej, zabruk z kostki kamiennej na skrzyżowaniu z DK 15 oraz pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Zjazdy na posesje zaprojektowano w nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego. Długość jezdni do budowy / przebudowy to 1886 m.
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 558 087,79 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 596 812,98 zł
                                                                             
 
 
 
                                                                                   

Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki

 • 06-07-2021
 • Autor: sabina rezmer
 • drukuj
            Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsca na peron. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Inwestycja nie zmieni układu spływu wód deszczowych (zachowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne), jednakże zostaną odnowione rowy, które uległy częściowemu lub całkowitem zamuleniu.
            Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o stałym układzie szerokości drogi 5,00 m z poszerzeniami na łukach. Dodatkowo zaprojektowano zabruk, chodniki i peron z kostki betonowej oraz pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Zjazdy na posesje zaprojektowano w nawierzchni z betonu asfaltowego. Długość jezdni do przebudowy to 2094 m. 
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 382 727,63 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 373 601,56 zł
 
 
 
                                                                            

Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra

             Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Inwestycja nie zmieni układu spływu wód deszczowych (zachowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne) do istniejących i odtworzonych rowów drogowych.                  
            Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości drogi 5,00 m. Jezdnia będzie miała na początkowym odcinku przekrój uliczny (w kilometrażu - od 0+000 do 0+095 m), a na pozostałym odcinku przekrój szlakowy. W km 0+131 zaprojektowano odgięcie toru jazdy wraz z wyspą kanalizującą ruch dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości z kierunku Marzęcic, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w obszarze zabudowanym wyznaczonym tablicami znaków drogowych D-42 i D43. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy z asfaltobetonu,, pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Długość jezdni do rozbudowy to  1856 m.
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 899 251,50 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 523 563,45 zł
czytaj dalej

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021 ze środków Funduszu Pracy

     Dnia 26 marca 2021 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Nowe Miasto Lubawskie zabezpieczające środki finansowe na realizację  zadania "Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021 ze środków Funduszu Pracy". Zadanie realizowane jest w 100% ze środków Funduszu Pracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i obejmuje dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wysokość dofinansowania określona jest odrębnymi przepisami.
 
czytaj dalej

Przebudowa ulic Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacółtowie

           Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsca na peron.
          Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu. W sposób prawidłowy zostaną zagospodarowane wody opadowe, które powierzchniowo będą odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Groblicy.  Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni
z asfaltobetonu.
 
          Projektowana szerokość drogi to 5,00 m. Dodatkowo zaprojektowano obustronne pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Uzupełnione zostanie brakujące oświetlenie drogowe. Na skrzyżowaniu zaprojektowano zabruk
z kostki betonowej. Długość jezdni do przebudowy to ok. 900 mb.
 

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 787 051,90 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1 882 672,24 zł.
 
 
 
 

 
czytaj dalej

Przebudowa ulic Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacółtowie

         Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsca na peron.
          Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu. W sposób prawidłowy zostaną zagospodarowane wody opadowe, które powierzchniowo będą odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Groblicy, uzupełnione zostanie również oświetlenie drogowe wzdłuż ulic.
         Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu. Projektowana szerokość drogi to
5 metrów. Dodatkowo zaprojektowano obustronne pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Na skrzyżowaniu zaprojektowano zabruk z kostki betonowej. Długość jezdni do przebudowy to 747 metrów.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1 095 620,33 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 565 171,91 zł
 
 
czytaj dalej

Przebudowa drogi w Nowym Dworze Bratiańskim

 • 29-10-2020
 • Autor: Sabina Rezmer
 • drukuj
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim

Opis projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia było wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącemu ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania. Przebudowa drogi zapewniła użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu, a także pozytywnie wpłynęła na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu. Została wykonana jezdnia o nawierzchni z asfaltobetonu o długości ponad 400 metrów i szerokości 5 metrów. Wykonano również zjazdy na posesje z asfaltobetonu, grawitacyjną kanalizację deszczową oraz oznakowanie pionowe. Z inwestycji skorzystają szczególnie mieszkańcy Nowego Dworu Bratiańskiego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę połączeń drogowych istotnych ze względu na  komfort i bezpieczeństwo mieszkańców,  szybkość ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego.

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 327 187,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 982 515,83 zł
 
 

Przebudowa drogi w Nowym Dworze Bratiańskim

 • 29-10-2020
 • Autor: Sabina Rezmer
 • drukuj
. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim

Opis projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia było wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącemu ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania. Przebudowa drogi zapewniła użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu, a także pozytywnie wpłynęła na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu. Została wykonana jezdnia o nawierzchni z asfaltobetonu o długości ponad 400 metrów i szerokości 5 metrów. Wykonano również zjazdy na posesje z asfaltobetonu, grawitacyjną kanalizację deszczową oraz oznakowanie pionowe. Z inwestycji skorzystają szczególnie mieszkańcy Nowego Dworu Bratiańskiego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę połączeń drogowych istotnych ze względu na  komfort i bezpieczeństwo mieszkańców,  szybkość ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 589 509,50 zł

Całkowity koszt inwestycji: 982 515,83 zł
 
 
 
1 2 3