Informacja o dostępności

Koordynator

  • 22-09-2021
  • Autor: Andrzej Januszewicz
  • drukuj
Koordynator ds. dostępności architektonicznej
Alina Ławicka
kontakt:
telefon 564726334
 
Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej
Andrzej Januszewicz
kontakt:
telefon 564726320

Załączniki

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

  • 22-09-2021
  • Autor: Andrzej Januszewicz
  • drukuj

Załączniki

Deklaracja dostępności

  • 18-09-2020
  • Autor: Andrzej Januszewicz
  • drukuj
Deklaracja dostępności
 
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie https://gminanml.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 05.04.2019 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.04.2019
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
- filmy opublikowane przed 23.09.2020 nie posiadają napisów ani audiodeskrypcji,
- część załaczonych plików nie jest dostępna cyfrowo.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 12.03.2024
 
Informacje zwrotne i kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Andrzej Januszewicz, ajanuszewicz@gminanml.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 564726320. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności składać można pisemnie na adres Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, elektronicznie na adres skrytki epuap: //urzad_gminy_nml/skrytka lub adres e-mail: urzad@gminanml.pl.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, wskazując termin przewidywanej realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
 
Dostępność architektoniczna
1. Do budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie , 13-300 Mszanowo ul Podleśna 1 prowadzą trzy wejścia A , B i C. . Budynek Urzędu Gminy umożliwia dostęp osobie ze szczególnymi potrzebami wyłącznie na parter budynku wejściem A.
2. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w tym jedno przy podjeździe prowadzącym do wejścia A.
3. Punkt obsługi klienta znajduje się na wprost wejścia A .
4. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Pierwsza kondygnacja pozbawiona jest barier poziomych oraz jest wyposażona w toaletę dla osób ze szczególnymi potrzebami.
5. W wiatrołapie budynku znajduje się domofon wraz z tablicą informacyjną do pracowników urzędu, za pomocą którego możliwy jest kontakt z pracownikiem wykonującym obowiązki służbowe na drugiej kondygnacji. Pracownik prowadzący sprawę może przyjąć petenta w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu na parterze budynku, bez konieczności dostępu na drugą kondygnację.
6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W budynku dostępna jest pętla indukcyjna oraz urządzenie ułatwiające czytanie tekstu.
8. W budynku wszystkie pomieszczenia i klatka schodowa posiadają oznaczenia w alfabecie brajla.
9. Na korytarzach są umieszczone tablice z drukiem powiększonym z informacją w którym pomieszczeniu jakie sprawy możemy załatwić.
10. Korzystanie z tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu - zgodnie z procedurą zamieszczoną na Platformie eUsług Mieszkańca w eBOI. https://e.gminanml.pl/eboi/services/50
 
Informacje dodatkowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność strony.

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00