Inwestycje

Przebudowa drogi gminnej Chrośle - Pustki

  • 09-06-2022
Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki
 
       Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej, zagospodarowanie zjazdów na posesje, chodnika/peronu. Inwestycja zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu.
         Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano do istniejącego stanu drogi. Cały odcinek drogi zakłada nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami. Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 5,00, plus poszerzenia na łukach. Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus gr. 5 cm (w-wa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i warstwie odsączającej z piasku. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% z korektą na łukach poziomych. Zjazdy na posesje znajdują się w miejscach istniejących. Na całym odcinku drogi zaplanowano zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi o szerokości 5,00 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus gr. 5 cm (w-wa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i warstwie odsączającej z piasku.  Wykonane zostaną regulacje zjazdów/bram względem jezdni i przyległego terenu. Zaprojektowano chodnik/peron o nawierzchni z kostki betonowej umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych. Szerokość chodnika/peronu 2,00 m. Na całym odcinku drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe umocnione szerokości 0,75 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 15 cm. Inwestycja nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni wody pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostaną  odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Zaprojektowano budowę linii kablowej oświetlenia kablem YAKXS 4×35 mm2. W trasie kabla zabudowanych zostanie 30 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 6 metrów, na których zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe LED o mocy ok. 40 i 50W w ilości 31 szt. W ramach zadania wybudowany zostanie przepust skrzynkowy nad rzeką Strugą o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych o wymiarach 4,5m na 2,0 m w świetle oraz 11,0 m długości.

 
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 354 653,05 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 5 591 088,41 zł.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją