Ochrona Środowiska

Kontrole u posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

  • 02-09-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
       15 sierpnia upłynął termin składania zgłoszeń do gminnej ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby, które nie zgłosiły tego faktu w wyznaczonym terminie muszą liczyć się z kontrolą posesji przeprowadzoną przez przedstawiciela Urzędu Gminy. Podczas  kontroli zażąda on okazania umowy z firmą uprawnioną do odbioru nieczystości ciekłych oraz dowodów potwierdzających opłatę za ich wywóz.  Ponadto sprawdzona zostanie terminowość opróżniania zbiornika - szambo powinno być opróżniane z częstotliwością wynikającą z jego pojemności, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości na zewnątrz.
 
       Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją