Sołectwa

  • 21-08-2018
Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Obszar, zakres działania sołectw i jego organów określa Rada Gminy w statutach sołectw.
 
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim.
 
Organem stanowiącym i kontrolnym sołectwa jest zebranie wiejskie, wykonawczym sołtys, który ma prawo do brania udziału i występowania na forum Rady Gminy (nie ma on jednak tam prawa głosu). Organem doradczym jest zaś rada sołecka.
 
Gmina Nowe Miasto Lubawskie liczy 16 sołectw. Są to:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją