Wynajem świetlic wiejskich

Świetlice wiejskie

  • 21-08-2018
Gmina Nowe Miasto Lubawskie dysponuje 13 świetlicami wiejskimi. Na mocy Uchwały Nr XLV/349/2018 Rady Gminy z dnia 4 października 2018 r. owe lokale mogą być:
  • a) udostępniane nieodpłatnie na zebrania wiejskie organizowanie przez Gminę, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, szkoły, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim, np. Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Rolnicze, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe itp.,
  • b) wynajmowane odpłatnie – zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Wójta Gminy. Mieszkańcy danego sołectwa, korzystający ze świetlicy na terenie miejsca swojego zamieszkania, mają prawo do 30% bonifikaty. Ze świetlicy można korzystać po złożeniu wniosku oraz wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administrującym tym obiektem, na mocy podpisanej umowy.
Wysokości opłat w linkach poniżej.
 
Przekazanie świetlicy w odpłatny najem musi być poprzedzone zawarciem umowy, złożeniem wniosku, oświadczenia oraz sporządzeniem protokołu zdawczo – odbiorczego. (Do pobrania poniżej – załączniki uchwały oraz zarządzenia.)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki