NGO

Informacja o wynikach konsultacji

  • 19-10-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
INFORMACJA
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji
projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
 
Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz w związku z zarządzeniem Nr 136/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, w dniach
od 9 do 16 października 2020 r. przeprowadzono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".
 
Projekt programu był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stanowisku Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uwagi i opinie do konsultowanego projektu mogły być składane w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.
 
Uprawnione do udziału w konsultacjach podmioty, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły
we wskazanym terminie żadnych uwag i opinii do projektu programu.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją