NGO

Informacja Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

  • 17-03-2022
 
          Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz w związku z zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w dniach od 5 do 14 marca 2022 r. przeprowadzono konsultacje projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025”.
           Projekt programu był dostępny na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz u Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
          Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu mogły być składane w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.
          Uprawnione do udziału w konsultacjach podmioty, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły we wskazanym terminie żadnych uwag, opinii i propozycji do projektu programu. 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją