NGO

Informacja Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji projektu zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

  • 17-03-2022
          Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz w związku z zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, w dniach od 5 do 14 marca 2022 r. przeprowadzono konsultacje projektu zmiany „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
            Projekt zmiany programu był dostępny na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz u Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
           Uwagi i opinie do konsultowanego projektu mogły być składane w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.
           Uprawnione do udziału w konsultacjach podmioty, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły we wskazanym terminie żadnych uwag i opinii do projektu zmiany programu. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją