NGO

Informacja o wynikach konkursu

  • 28-12-2022

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła jedna oferta, które spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 234/2022 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 22 grudnia 2022 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Zadanie pt. „Prowadzenie Klubu Senior+ w Jamielniku” – Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik – dotacja w kwocie 25 000,00 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją