NGO

Informacja o wynikach konkursu - pomoc społeczna

  • 28-12-2022

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej wpłynęły dwie oferty, które spełniły wymogi formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 233/2022 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 22 grudnia 2022 r. dokonano wyboru jednej oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie pomocy społecznej
Zadanie pt. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony” – Spółdzielnia Socjalna „Pomocni” – dotacja w kwocie 234 232,00 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją