NGO

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • 02-01-2023
  • Autor: Katarzyna Wałdowska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją