NGO

Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

  • 02-02-2023

Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła jedna oferta, które spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 31 stycznia 2023 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Zadanie pod tytułem „Senior współpracuje i organizuje” – Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – dotacja w kwocie 5 000,00 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją