NGO

Informacja o wynikach konkursu - kultura

  • 08-05-2023

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 94/2023 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 2 maja 2023 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadanie pt. „Na rower ! Wspólne wyprawy krajoznawcze” – Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” – dotacja w kwocie 1 000,00 zł.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją