Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Powszechny Spis Rolny

  • 23-06-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w dniach
od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
 
  1. WYMAGANIA
 
Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z  2019 r., poz. 1728).
Dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie przewidziano powołanie 2 rachmistrzów terenowych.
 
Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:
 
1)      pełnoletnich;
 
2)      zamieszkałych na terenie danej gminy;
 
3)      posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 
4)      posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 
5)      które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Wymagania dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 
    II.                HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrza
 
Wszyscy kandydaci na rachmistrza terenowego z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na  rachmistrza terenowego obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.
Ważne terminy:
 
   03 sierpnia - 11 września 2020 r. - szkolenie kandydatów na rachmistrza terenowego
   03 sierpnia - 13 września 2020 r. przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego
    01 października do 30 listopada 2020 przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego
 
Egzamin kandydatów na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 
Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane będą zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 
W czasie swojej pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym  w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego – aplikacja CAPI . Aplikacja CAPI umożliwi:
 
a) uwierzytelnienie rachmistrza terenowego w celu rozpoczęcia pracy z aplikacją;
 
b)  wypełnienie formularzy spisowych podczas bezpośrednich wywiadów
 
z użytkownikami gospodarstw rolnych;
 
c) synchronizacje, tj. pobieranie danych z systemu CORstat_Rol oraz przesyłanie
 
wypełnionych formularzy spisowych do systemu spisowego;
 
d) planowanie pracy rachmistrza terenowego
 
W sytuacji wzmożonej epidemii wirusa COVID-19 rachmistrze terenowi będą spisywać przydzielone im gospodarstwa rolne telefonicznie  metodą CATI na urządzeniach mobilnych, w które zostaną wyposażeni.
 
Ważna informacja!
 
Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego  na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
Na rachmistrzów terenowych zostaną powołane osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego.
 
III. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
 
- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
- przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.
 
IV. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:  
od 23 czerwca do 08 lipca 2020 r. do godz.15.00
 
V. WYMAGANE DOKUMENTY
 
Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- telefon,
- adres e-mail,
- data urodzenia,
- dokument poświadczający wykształcenie,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe). Kandydat na rachmistrza terenowego składając oświadczenie, jest zobowiązany  do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1781)
 
Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.
 
V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT
 
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
ul. Podleśna 1
13-300 Mszanowo
Punkt Obsługi Mieszkańca
 
Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po  wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
  • Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo
  • e-mail: Wyślij e-mail
 
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych
Aby osiągnąć cele przetwarzania Państwa dane osobowe mogą być ujawniane tylko instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy m.in.:
a) podmiotom świadczącym usługi pocztowe dla zapewnienia sprawnej komunikacji z Państwem, b) podmiotom świadczącym usługi dostarczania poczty tzw. gońcom,
c) podmiotom świadczącym usługi prawnicze w celu opiniowania spraw,
d) podmiotom świadczącym usługi audytorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) podmiotom świadczącym usługi w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa,
f) dostawcom systemów informatycznych, którzy zapewniają zgodny z RODO poziom bezpieczeństwa danych osobowych. W tym wypadku ujawnienie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia sprawnego działania zakupionych od tych dostawców systemów informatycznych wspomagających osiąganie celów przetwarzania.
 
Okres przechowywania danych
Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym osób, których dokumenty przeszły negatywnie etap analizy dokumentów aplikacyjnych, bądź osób, których dokumenty wpłynęły po wyznaczonym terminie na składanie ofert będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do etapu selekcji właściwej i których dane zostały umieszczone w protokole, przechowuje się przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego pracownika, chyba że kandydat nie zgodzi się na taki okres przechowywania.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 20 20 ust. 1 – 4 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728); jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, jednak ich brak może spowodować brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji, dotyczy to w szczególności danych kontaktowych.
 
 
Mszanowo, dnia  23  czerwca 2020r.
 
 
 
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 

 

Wiecej informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego: http://spisrolny.gov.pl/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją