Ochrona Środowiska

Już dziś oficjalne otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Skarlinie. Zapraszamy również na Dni Otwarte.

Zapraszamy mieszkańców gminy na godz.15.00 na uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Skarlinie. Po uroczystości będzie możliwość dokładnego obejrzenia budynku oraz do zapoznania się z zasadami funkcjonowania stacji. Pracownicy ZUK w Mszanowie czekają na Was w stacji również w sobotę. To jedyna taka okazja!
 
czytaj dalej

Kontrole u posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

       15 sierpnia upłynął termin składania zgłoszeń do gminnej ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby, które nie zgłosiły tego faktu w wyznaczonym terminie muszą liczyć się z kontrolą posesji przeprowadzoną przez przedstawiciela Urzędu Gminy. Podczas  kontroli zażąda on okazania umowy z firmą uprawnioną do odbioru nieczystości ciekłych oraz dowodów potwierdzających opłatę za ich wywóz.  Ponadto sprawdzona zostanie terminowość opróżniania zbiornika - szambo powinno być opróżniane z częstotliwością wynikającą z jego pojemności, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości na zewnątrz.
 
       Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.
czytaj dalej

Mieszkańcu! Posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś ją do gminnej ewidencji

 
                Przypominamy, że każdy mieszkaniec posiadający bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy. Zgłoszenia należy dokonać na załączonym formularzu i złożyć je w Urzędzie Gminy w Punkcie Obsługi Interesanta.
                Termin dokonywania zgłoszeń upływa 15 sierpnia br. Brak odpowiedniego zgłoszenia będzie się wiązał z koniecznością przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia rodzaju posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.
 
                Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji.
Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to niezwłocznie uczynić.
Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie są podmioty wskazane pod adresem:
 
 
 
 
czytaj dalej

Rozpoczynamy nabór wniosków do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie”- edycja 2019 i 2020.

 
        Gmina Nowe Miasto Lubawskie po raz kolejny otwiera nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w programie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie”- edycja 2019 i 2020.

      O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

       Zadanie będzie realizowane w 2019 i 2020 r. pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
       Dofinansowanie obejmuje, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty demontażu pokrycia dachowego oraz  koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 
Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 29.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w pokoju nr 1.
 
Wzór wniosku można pobrać poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, w pok. nr 1 i w punkcie obsługi interesanta.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Aliną Ławicką, (pok.1),
tel. 56 47 26 303.
 
 
czytaj dalej

Program "Czyste powietrze"

Program rządowy „Czyste powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła w polskich domach oraz wysoką efektywność energetyczną budynków jednorodzinnych.
W budynkach nowo budowanych sprawa wygląda bardzo prosto – każdy ma prawo ubiegać się o dotację. Ważne jest, aby wniosek na piec został złożony przed dokonaniem odbioru technicznego budynku ( uwaga! Dotacji nie przyznaje się na docieplenie takiego budynku!) W przypadku modernizacji istniejącej kotłowni należy wykazać, że źródło ciepła jest przestarzałe i kwalifikuje się do udziału w programie.
Program jest adresowany w szczególności do osób z niskim i średnim dochodem – im niższe dochody, tym wyższa dotacja. Maksymalny koszt kwalifikowany w programie to 53 tys. zł, minimalny – 7 tys. zł. Planowany czas zakończenia programu to 2029 rok. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
Wniosek do programu Czyste Powietrze należy składać we właściwym terytorialnie  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej drogą elektroniczną, dodatkowo należy dosłać też wydrukowaną wersję wniosku. Pomocy przy wypełnieniu wniosku udzielają pracownicy WFOŚiGW.
Mieszkańcy Gminy Nowe Miasto Lubawskie wnioski składają w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
czytaj dalej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie 2019r.

  • 21-01-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
  • drukuj
   
Od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. I tak:
 
11,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób  selektywny;
 
14,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny;
 
Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób  selektywny:
a) o pojemności 080 l - w wysokości 13,00 zł/szt./brutto,
b) o pojemności110 l - w wysokości 13,00 zł/szt./brutto,
c) o pojemności 120 l - w wysokości 14,00 zł/szt./brutto,
d) o pojemności 240 l - w wysokości 28,00 zł/szt./brutto,
e) o pojemności 660 l - w wysokości 73,00 zł/szt./brutto,
f) o pojemności 770 l - w wysokości 85,00 zł/szt./brutto,
g) o pojemności 1100 l - w wysokości 121,00 zł/szt./brutto,
h) o pojemności 3000 l - w wysokości 328,00 zł/szt./brutto,
i) o pojemności 4000 l - w wysokości 438,00 zł/szt./brutto,
j) o pojemności 5000 l - w wysokości 546,00 zł/szt./brutto,
k) o pojemności 7000 l - w wysokości 765,00 zł/szt./brutto,
l) o pojemności 10 000 l - w wysokości 1092,00 zł/szt./brutto.
 
2.Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
a) o pojemności 080 l – w wysokości 14,00 zł/szt./brutto,
b)o pojemności 110 l –w wysokości 14,00 zł/szt./brutto,
c) o pojemności 120 l –w wysokości 17,00 zł/szt./brutto,
d) o pojemności 240 l –w wysokości 33,00 zł/szt./brutto,
e) o pojemności 660 l –w wysokości 85,00 zł/szt./brutto,
f) o pojemności 770 l –w wysokości 98,00 zł/szt./brutto,
g) o pojemności 1100 l –w wysokości 140,00 zł/szt./brutto,
h) o pojemności 3000 l –w wysokości 385,00 zł/szt./brutto,
i) o pojemności 4000 l –w wysokości 508,00 zł/szt./brutto,
j)o pojemności 5000 l - w wysokości 634,00 zł/szt./brutto,
k) o pojemności 7000 l –w wysokości 890,00 zł/szt./brutto,
l) o pojemności 10000 l –w wysokości 1269,00 zł/szt./brutto.
 
 

Załączniki

Wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy

Wykaz firm, które prowadzą na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych.
 
Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy Telefon
Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 56 474 24 47
Transport Ciężarowy Umiński Wiesław ul. Kornatki 38a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 56 474 31 53
Firma Usługowo-Handlowa "BASTA" Stanisław Sokołowski Grodziczno 31, 13-324 Grodziczno 56 572 91 48
Zygmunt Lendzion Usługi Asenizacyjne ul. Grunwaldzka 3, 13-306 Kurzętnik 515 507 634
Usługi Asenizacyjne i Transportowe Piotr Ostrowski ul. Makuszyńskiego 8, 14-200 Iłąwa 604 568 606
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
"SANIBUD 2" Anna Wiśniewska
ul. Kornatki 7a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 693 897 194
"TANEK" Piotr Ziółkowski Nowe Grodziczno 8A, 13-324 Grodziczno 512 217 731
Firma Usługowa Wojtaszko Michał Nielbark 36 13-306 Kurzętnik 516 347 562
WC Serwis Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze 32 278 45 31
 

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30