Ochrona Środowiska

Sprawozdanie z realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie

       
          Sprawozdanie z realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie
Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
        Zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców (informacja o naborze znajdowała się na stronie: https://gminanml.pl/PL/3016/1536/Azbest_-_rusza_nabor_wnioskow/k/) pierwotnie planowano unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości 66,91 Mg, podczas gdy w efekcie końcowym unieszkodliwiono łącznie 59,92MG z 23 nieruchomości.
 
         Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 38 828,16 zł, z czego dofinansowanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW wyniosło 33 003,94 zł (85%), udział finansowy Gminy wyniósł 5 824,22 zł (15%).
         Korzystano z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie http://wfosigw.olsztyn.pl/.
czytaj dalej

Moja wizja ZERO - konkurs

Do końca września można składać prace w konkursie "Moja Wizja Zero - Bezpiecznie z Niebezpiecznymy Substancjami w Gospodarstwie Rolnym"
Przejdź do: Szczegóły konkursu.
 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - edycja 2023

W ramach projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie – edycja 2023” Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Udzielona dotacja na ten cel przez WFOŚiGW w Olsztynie oraz NFOŚiGW w Warszawie wynosi 35 003,85 zł.
czytaj dalej

Wykaz firm - odbiór nieczystości ciekłych

Wykaz firm, które prowadzą na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych.
 
 
 
Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy Telefon
Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 56 474 24 47
Transport Ciężarowy Umiński Wiesław ul. Kornatki 38a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 56 474 31 53
Firma Usługowo-Handlowa "BASTA" Stanisław Sokołowski Grodziczno 31, 13-324 Grodziczno 56 572 91 48
Zygmunt Lendzion Usługi Asenizacyjne ul. Grunwaldzka 3, 13-306 Kurzętnik 515 507 634
Usługi Asenizacyjne i Transportowe Piotr Ostrowski ul. Makuszyńskiego 8, 14-200 Iława 604 568 606
"TANEK" Piotr Ziółkowski Nowe Grodziczno 8A, 13-324 Grodziczno 512 217 731
WC Serwis Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze 32 278 45 31
Błaszczyk Krzysztof Usługi Asenizacyjne ul. Makuszyńskiego 8, 14-200 Iława  791 652 682
"ERKAN24H" Pogotowie Kanalizacyjne Mateusz Eremus
Rożental 98, 14-200 Lubawa
507 626 450
 

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

        Fundacja PlasticsEurope Polska pilotuje cykliczną kampanię edukacyjno-społeczną pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”, której celem jest uświadomienie lokalnej społeczności na temat szkodliwości spalania odpadów w ogrzewaczach pomieszczeń tj. piecach, kotłach, czy kominkach.
 
Surowiec, nie odpad
Odpady tworzyw są zbyt cenne, by je marnować. To wartościowy surowiec do recyklingu, a przed nami wyznaczone wysokie cele recyklingu opakowań tworzyw sztucznych i zawartości recyklatu w nowych wyrobach, o których mówi się w najnowszych propozycjach legislacyjnych. W obecnym systemie gospodarowania odpadami w Polsce każdy płaci za odbiór odpadów, spalanie śmieci nie zmniejszy wydatków gospodarstwa domowego, przynosi natomiast negatywne skutki zdrowotne. Nagłaśniamy te przekazy już od wielu lat, ponieważ mamy świadomość, jak ważna dla zmiany nawyków jest długoterminowa edukacja – mówi dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska.
 
 
czytaj dalej

Rowy melioracyjne - kto odpowiada za ich utrzymanie?

          Brak systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.
Z uwagi na powyższe, przypominamy o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:
  • wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowów,
  • odmulanie dna koryt rowów,
  • usuwanie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po wcześniejszym uzyskaniu zgody na ich usunięcie,
  • usuwanie wszelkich zatamowań,
  • naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów.
            Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń.
           Podobnie jak rowy melioracyjne powinny być również czyszczone rurociągi melioracyjne (infrastruktura podziemna).
 
Kwestie utrzymania rowów melioracyjnych, reguluje art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.
 
           Zgodnie z art. 206 cytowanej wyżej ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.
          
Kara grzywny za zaniedbany rów melioracyjny?
 
           Zgodnie z art. 335 ust. 1 Prawo Wodne, kontrole stanu urządzeń wodnych przeprowadzają wyznaczeni pracownicy przez PGW WP i są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (art 336 ust. 1 pkt. 9, Prawo Wodne).
Zaniedbanie przez właściciela gruntów rolnych ( w tym i u rządzeń wodnych położonych na nich) utrzymania we właściwym stanie rowów, jak też utrudnianie przepływu wody w rowie, podlegają pod wykroczenie  karze grzywny, wymierzanej na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120). 
 
 
 
 
czytaj dalej

Kto zdobędzie wyróżnienia za proekologiczne postawy?

PRZEDSIĘWZIĘCIE O PRZYZNAWANĄ PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NAGRODĘ IM. PROF. JANINY WENGRIS MA NA CELU KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH ORAZ PROMOWANIE ZACHOWAŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

       W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz jednostki sektora finansów publicznych), których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

       Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

       Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31.03.2022 roku, do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

(źródło: www.warmia.mazury.pl; zdj. pixabay)

 

Regulamin i  karta zgłoszeniowa w załączeniu.

czytaj dalej

Azbest - rusza nabór wniosków

          Gmina Nowe Miasto Lubawskie po raz kolejny otwiera nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w programie pn. "Usuwanie wyrobów zawerających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie" - edycja 2022.

              O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 
           Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
           Dofinansowanie obejmuje, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty demontażu pokrycia dachowego oraz  koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 
Zgłoszenia – w formie pisemnej - należy dokonać w terminie do dnia 28.02.2022 r. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 
Wzór wniosku wraz z obowiązkowymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, w punkcie obsługi interesanta lub pobrać ze strony internetowej Gminy.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Aliną Ławicką, (pok.1),tel. 56 47 26 303.
czytaj dalej

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 
        Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
         Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
 
         Wejdź na stronę http://www.zone.gunb.gov.pl ,naciśnij - > złóż deklarację < - wypełnij ją i wyślij.
 
        Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.
 
         Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.
 
Deklaracje w załącznikach.
 
 
 
           
czytaj dalej

Przyjmujemy wnioski na odbiór i utylizację azbestu

        Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie informuje, że występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na działanie polegające na transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest.
 
        W związku z tym, wszyscy mieszkańcy z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, którzy chcą przystąpić do zadania, powinni złożyć wniosek i stosowne oświadczenie do Urzędu Gminy w Mszanowie w terminie do 27 maja  2021r.
Zakres działań obejmuje załadunek, transport i utylizację wyrobów azbestowych (pokryć dachowych).
 
        Wnioski i oświadczenia do pobrania w załącznikach.
 
*Informujemy, iż Gmina przystąpi do realizacji zadania w momencie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie.
 
 
czytaj dalej
1 2 3

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00