NGO

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły ogłoszenia w linku poniżej.
Przejdź do linku: Ogłoszenie o konkursie
czytaj dalej

INFORMACJA Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz w związku z zarządzeniem Nr 197/2023 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 3 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi  i  innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, w dniach od 11 do 17 października 2023 r. przeprowadzono konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.
Projekt programu był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stanowisku Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu mogły być składane w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacyjnego, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.
Uprawnione do udziału w konsultacjach podmioty, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły we wskazanym terminie żadnych uwag, opinii i propozycji do projektu programu. 

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U z 2023 r. poz. 571) do zgłaszania opinii, uwag i propozycji dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok””.
 
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i propozycji w konsultacjach dostępny jest na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: organizacje pozarządowe - konsultacje) oraz u Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie od 11 do 17 października 2023 r. bezpośrednio do Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (pokój nr 14), przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, 13-300 Mszanowo ul. Podleśna 1 lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@gminanml.pl.
 
 
czytaj dalej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych  
 
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych – wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych - wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 119/2023 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 20 czerwca 2023 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
Zadanie pt. „KLUB” edycja 2023 – Klub Sportowy Wicher Gwiździny – 800,00 zł.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.
czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu - kultura

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 94/2023 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 2 maja 2023 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadanie pt. „Na rower ! Wspólne wyprawy krajoznawcze” – Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” – dotacja w kwocie 1 000,00 zł.
 
czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie pomocy społecznej
Zadanie pt. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych” – Spółdzielnia Socjalna „Pomocni” – dotacja w kwocie 18 139,79 zł.
 
 
czytaj dalej

POMOC FINANSOWA DLA KGW

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich. O pomoc mogą się ubiegać KGW zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-pomoc-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie---nabor-2023

Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2023 r.

czytaj dalej

Informacja o unieważnieniu konkursu

Unieważnienie drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 8

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00