Rolnik

Rodzice i opiekunowie,nie zapominajcie o zapewnieniu swoim dzieciom opieki w wakacje

        Wielkimi krokami zbliżają się wakacje – czas intensywnej pracy dla rolników i ich rodzin. W okresie wakacyjnym rolnicy narażeni jeszcze bardziej na niebezpieczeństwa podczas wykonywania swoich prac. Z myślą o osobach związanych z rolnictwem, została powołana Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie, zrzeszająca przedstawicieli organów, urzędów, instytucji i organizacji zainteresowanych problematyką. Główną ideą Komisji jest propagowanie dobrych praktyk i zachowań podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, aby zapobiegać występowaniu niepożądanych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu, szczególnie wypadkom przy pracy. Dlatego też, w załączeniu przesyłam List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych, wystosowany przez członków Komisji ds. BHP w Rolnictwie.
        W załączeniu list Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie.
czytaj dalej

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR; lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line w terminie 4 lipca - 16 sierpnia. Link do strony: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Regulamin dostępny pod linkiem: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/

czytaj dalej

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie letnich wakacji organizuje 21- dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzonych pomiędzy 2007 – 2015 r., których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczonych w KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Druki wniosku i formularzy dodatkowych dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej https://www.krus.gov.pl/artykul/bezplatne-turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-ubezpieczonych-w-krus/

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę).

Wnioski wraz z dodatkowymi formularzami należy składać do 16 maja 2022 r.

czytaj dalej

"Program dla szkół" - zostań dostawcą owoców, warzyw lub mleka do szkół

          "Program dla szkół" to program realizowany przez KOWR, skierowany do dzici klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych.
W ramach programu dzieciom udostęniane są owoce, warzywa, soki i produkty mleczne jak kefiry, jogurty itp.
 
      Chcesz zostać dostawcą? Sprawdź szczegóły programu na stronie https://www.programdlaszkol.org/.
czytaj dalej

Rowy melioracyjne - kto odpowiada za ich utrzymanie?

          Brak systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.
Z uwagi na powyższe, przypominamy o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:
 • wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowów,
 • odmulanie dna koryt rowów,
 • usuwanie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po wcześniejszym uzyskaniu zgody na ich usunięcie,
 • usuwanie wszelkich zatamowań,
 • naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów.
            Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń.
           Podobnie jak rowy melioracyjne powinny być również czyszczone rurociągi melioracyjne (infrastruktura podziemna).
 
Kwestie utrzymania rowów melioracyjnych, reguluje art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.
 
           Zgodnie z art. 206 cytowanej wyżej ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.
          
Kara grzywny za zaniedbany rów melioracyjny?
 
           Zgodnie z art. 335 ust. 1 Prawo Wodne, kontrole stanu urządzeń wodnych przeprowadzają wyznaczeni pracownicy przez PGW WP i są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (art 336 ust. 1 pkt. 9, Prawo Wodne).
Zaniedbanie przez właściciela gruntów rolnych ( w tym i u rządzeń wodnych położonych na nich) utrzymania we właściwym stanie rowów, jak też utrudnianie przepływu wody w rowie, podlegają pod wykroczenie  karze grzywny, wymierzanej na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120). 
 
 
 
 
czytaj dalej

Rzeczoznawca - szacowanie wartości zwierząt, pasz i przedmiotów w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania wartości zwierząt, pasz i przedmiotów w związku z ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 
       W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców wyznaczonych w trybie  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161) do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie informuje, że do dnia  31 marca 2022 roku w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.
czytaj dalej

Rolniku - ruszył nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego

        Od 1 lutego do 28 lutego 2022 roku w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
       
         Rolnicy powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem faktur dotyczących zakupu paliwa do celów rolniczych za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
 
        Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 
      WYPEŁNIONE wnioski wraz z kompletem  dokumentów można składać do końca lutego w skrzynce podawczej w przedsionku urzędu.
 
        Druki dostępne są w przedsionku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie w zakładce E-USŁUGI.
czytaj dalej

Azbest - rusza nabór wniosków

          Gmina Nowe Miasto Lubawskie po raz kolejny otwiera nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w programie pn. "Usuwanie wyrobów zawerających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie" - edycja 2022.

              O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 
           Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
           Dofinansowanie obejmuje, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty demontażu pokrycia dachowego oraz  koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 
Zgłoszenia – w formie pisemnej - należy dokonać w terminie do dnia 28.02.2022 r. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 
Wzór wniosku wraz z obowiązkowymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, w punkcie obsługi interesanta lub pobrać ze strony internetowej Gminy.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Aliną Ławicką, (pok.1),tel. 56 47 26 303.
czytaj dalej

Konkurs "Moja wizja zero - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa"

KONKURS DLA MŁODZIEŻY
„MOJA WIZJA ZERO- Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bierze udział w Międzynarodowej Kampanii Wizja Zero, mając na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa w sektorze rolniczym.
 
Ogłasza zatem III edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzież w wieku od 15 do 23 lat włącznie, której zadaniem będzie przygotowanie krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.
 
Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.
Uczestnicy konkursu mogą dokonywać zgłoszeń i przesyłać swoje filmy do 30 września 2021 r.
Co trzeba zrobić?
1. Zapoznaj się z regulaminem
2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz załącznik nr 2
3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie
4. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisów (mogą być też zdjęcia dobrej jakości)
5. Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) pod adres wizjazero(at)krus.gov.pl 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Prewencji Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie, tel. (89) 6220039, lub (89) 6220072.
Dla laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe.
 1. MIEJSCE:
- Nagroda finansowa o wartości 4.500 zł. brutto,
- Nagroda rzeczowa: słuchawki nauszne bezprzewodowe z mikrofonem
 •  
- Nagroda rzeczowa: głośniki o wartości 1000 zł brutto,
- Nagroda rzeczowa: smartwatch o wartości 1500 zł brutto,
- Nagroda rzeczowa: tablet o wartości 1000 zł brutto,
- Nagroda rzeczowa: kamera sportowa o wartości 1500 zł brutto.
 
  2 MIEJSCE:
- Nagroda finansowa o wartości 3,500 zł. brutto,
- Nagroda rzeczowa: słuchawki nauszne bezprzewodowe z mikrofonem
 •  
- Nagroda rzeczowa: głośniki o wartości 1000 zł brutto,
- Nagroda rzeczowa: smartwatch o wartości 1000 zł brutto,
- Nagroda rzeczowa: tablet o wartości 1000 zł,
- Nagroda rzeczowa: kamera sportowa o wartości 1300 zł brutto.
 
 1. MIEJSCE:
 
- Nagroda finansowa o wartości 2000 zł. brutto,
- Nagroda rzeczowa: słuchawki nauszne bezprzewodowe z mikrofonem
 •  
- Nagroda rzeczowa: głośnik o wartości 1000 zł brutto
- Nagroda rzeczowa: smartwatch o wartości 500 zł brutto,
- Nagroda rzeczowa: tablet o wartości 1000 zł brutto,
- Nagroda rzeczowa: kamera sportowa o wartości 1200 zł brutto.
 
 1. wyróżnienia:
- głośnik przenośny o wartości 500 zł brutto
4    wyróżnienia:
-  kamera sportowa  o wartości: 1000 zł brutto
    5  Nagroda Specjalna Głównego Inspektora Pracy: aparat fotograficzny o wartości
     do 2.000 zł brutto
     6  Nagroda Specjalna AGRO UBEZPIECZENIA: głośnik o wartości 1000 zł brutto.
 
Poniżej przesyłamy Regulamin oraz inne informacje:
 
 
 
czytaj dalej

ARiMR - pomoc dla producentów świń (ASF)

ARiMR - pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF.

Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale, począwszy od czwartego kwartału 2020 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-na-wyrownanie-kwoty-obnizonego-dochodu-dla-producentow-swin-z-terenow-objetych-restrykcjami-w-zwiazku-z-asf

czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 11

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30