Inwestycje

Umowy podpisane. Będą nowe drogi

          Kolejne inwestycje drogowe w naszej gminie Nowe Miasto Lubawskie.
W najbliższym czasie nowe nawierzchnie zostaną położone w miejscowościach: Skarlin, Tylice i Pustki. Łączna kwota umów, które wójt gminy podpisał z wykonawcami opiewa na kwotę blisko 1,37 mln zł.
Za realizację inwestycji odpowiadają:
- droga Tylice - PGR Tylice - firma PDB sp.z o.o z Brodnicy;
- droga Pustki - kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N - firma Colas Polska sp. z o.o z Palędzia;
- droga Skarlin - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej za szkołą - firma Bruk-Dróg Piotr Kruk z siedzibą w Klimach.
Teren budowy został już przekazany wykonawcom. Rozpoczełu się już prace budowlane na wymienionych odcinkach.
 
Planowany termin ukończenia inwestycji to lipiec 2023 r. (droga w Skarlinie) i koniec września 2023 r.
czytaj dalej

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Mszanowo - obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

Rozbudowa drogi gminnej nr 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego
 
          Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej przede wszystkim ruchowi kołowemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano do istniejącego stanu drogi. Cały odcinek drogi zakłada nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami. Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 5,00, plus poszerzenia na łukach. Nawierzchnie drogi w km 0+000,00 do 0+980,00 zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa wiążąca), na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 20 cm.
Nawierzchnie drogi w km 0+980,00 do 1+529,00 zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 5 cm (w-wa wiążąca), plus podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 20 cm. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% z korektą na łukach poziomych. Zaprojektowano zjazdy na posesje przyległe do pasa drogi o szerokości 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnik/peron umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych o nawierzchni z kostki betonowej. Na całym odcinku drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie szerokości 0,75 m.
Inwestycja nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wszystkie wody zostaną odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do rowów drogowych. Planuje się odnowienie rowów, które uległy częściowemu lub całkowitemu zamuleniu. Ułożone zostaną przepusty drogowe.

 
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 736 638,40 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 4 561 064,00 zł.
 
czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej Chrośle - Pustki

Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki
 
       Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej, zagospodarowanie zjazdów na posesje, chodnika/peronu. Inwestycja zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu.
         Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano do istniejącego stanu drogi. Cały odcinek drogi zakłada nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami. Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 5,00, plus poszerzenia na łukach. Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus gr. 5 cm (w-wa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i warstwie odsączającej z piasku. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% z korektą na łukach poziomych. Zjazdy na posesje znajdują się w miejscach istniejących. Na całym odcinku drogi zaplanowano zjazdy na posesje przylegle do pasa drogi o szerokości 5,00 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ścieralna) plus gr. 5 cm (w-wa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i warstwie odsączającej z piasku.  Wykonane zostaną regulacje zjazdów/bram względem jezdni i przyległego terenu. Zaprojektowano chodnik/peron o nawierzchni z kostki betonowej umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych. Szerokość chodnika/peronu 2,00 m. Na całym odcinku drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe umocnione szerokości 0,75 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 15 cm. Inwestycja nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni wody pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostaną  odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Zaprojektowano budowę linii kablowej oświetlenia kablem YAKXS 4×35 mm2. W trasie kabla zabudowanych zostanie 30 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 6 metrów, na których zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe LED o mocy ok. 40 i 50W w ilości 31 szt. W ramach zadania wybudowany zostanie przepust skrzynkowy nad rzeką Strugą o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych o wymiarach 4,5m na 2,0 m w świetle oraz 11,0 m długości.

 
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 354 653,05 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 5 591 088,41 zł.
 
 
 
czytaj dalej

Liderzy inwestycji - nowy ranking Wspólnoty

          Pismo samorządu terytorialnego Wspólnota po raz kolejny opublikowało ranking liderów inwestycji w latach 2018-2020. Ranking inwestycyjny drukowany jest w piśmie od prawie 20 lat. Jak podaje sam wydawca, to jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat.
 
          Metoda rankingu polega na tym, że pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych, poniesionych przez JST w ciągu ostatnich trzech lat. Pozwala to na uniknięcie dużych, chwilowych wahań wskaźnika, będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne bowiem cechują się znaczną cyklicznością – w jednym roku są bardzo wysokie, po to by np. w kolejnym spaść do niższego poziomu. Są również sytuacje, gdy inwestycja jest na tyle rozległa, iż nie  ma możliwości zakończenie jej w danym roku budżetowym.
 
          Średnie wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca Gminy Nowe Miasto Lubawskie (wydatki per capita) wyniosły w latach 2018-2020 1513,04 zł, co pozwoliło jej uplasować się na 169 pozycji rankingu pośród 1533 gmin wiejskich w kraju. Mimo iż zanotowaliśmy niewielki spadek w stosunku do lat poprzednich  (118 miejsce za lata 2017-2019) to nadal utrzymujemy najwyższą pozycję w powiecie oraz  wśród gmin sąsiednich. O kilku realizowanych inwestycjach  informowaliśmy niedawno na naszym profilu FB: http://https://tiny.pl/99s1h
 
          Powód do dumy tym większy, iż kolejny przeprowadzony przez Wspólnotę ranking najbogatszych samorządów uplasował Gminę Nowe Miasto Lubawskie na pozycji 1188 z zamożnością per capita w wysokości 3151,89 zł/mieszkańca. W tym wypadku jest to znaczny spadek w stosunku do lat poprzednich (978 miejsce w roku 2019 i 674 w roku 2018) i niestety, daje gminie ostatnie miejsce pośród samorządów Powiatu Nowomiejskiego. Jednak jak widać, nie przeszkodziło to samorządowi realizować zaplanowanych inwestycji.
 

Jak piszą redaktorzy Wspólnoty (Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska):

„Przypomnijmy tylko, że szybki ich (dochodów) wzrost po 2015 roku to w znacznej mierze efekt pojawienia się realizowanych przez gminy programów socjalnych (przede wszystkim 500+), a nie poprawy kondycji finansowej samorządów(…) Dodajmy jeszcze, że wzrost dochodów to nie jest to samo, co poprawa kondycji finansowej. Dla oceny tej ostatniej trzeba by wziąć pod uwagę także wycenę kosztów nowych zadań nakładanych na samorządy, wzrost kosztów wynikający z przepisów uchwalanych na poziomie kraju (np. wzrost wynagrodzeń płaconych nauczycielom) czy swobodę dysponowania przez samorządy swoimi dochodami. Pewnym przybliżeniem obrazu zmian kondycji finansowej jest zmiana wielkości nadwyżki operacyjnej. Przy tych wszystkich zastrzeżeniach wzrost wielkości budżetów samorządowych jest niekwestionowanym faktem, którego nie można lekceważyć(…)

O tym, że kondycja finansowa nie jest tak wspaniała, jak na pierwszy rzut oka wygląda na podstawie zmian wielkości dochodów, świadczy też obraz zmian wydatków majątkowych (…)”

 

czytaj dalej

Budowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)

            Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsca na peron. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Inwestycja nie zmieni układu spływu wód deszczowych (zachowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne), jednakże przewidziano odnowione rowów, które uległy częściowemu lub całkowitem zamuleniu bądź zniszczeniu.
            Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości drogi 5,00 m. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy z asfaltobetonu, chodniki z kostki betonowej, pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony, montaż barier energochłonnych - 192 mb. Długość jezdni do budowy to 790 m.
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 766 163,96 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 1 276 939,94 zł.
czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki

  • 06-07-2021
  • Autor: sabina rezmer
  • drukuj
            Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsca na peron. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Inwestycja nie zmieni układu spływu wód deszczowych (zachowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne), jednakże zostaną odnowione rowy, które uległy częściowemu lub całkowitem zamuleniu.
            Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o stałym układzie szerokości drogi 5,00 m z poszerzeniami na łukach. Dodatkowo zaprojektowano zabruk, chodniki i peron z kostki betonowej oraz pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Zjazdy na posesje zaprojektowano w nawierzchni z betonu asfaltowego. Długość jezdni do przebudowy to 2094 m. 
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 382 727,63 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 373 601,56 zł
 
 
 
                                                                            

Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra

             Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Inwestycja nie zmieni układu spływu wód deszczowych (zachowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne) do istniejących i odtworzonych rowów drogowych.                  
            Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości drogi 5,00 m. Jezdnia będzie miała na początkowym odcinku przekrój uliczny (w kilometrażu - od 0+000 do 0+095 m), a na pozostałym odcinku przekrój szlakowy. W km 0+131 zaprojektowano odgięcie toru jazdy wraz z wyspą kanalizującą ruch dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości z kierunku Marzęcic, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w obszarze zabudowanym wyznaczonym tablicami znaków drogowych D-42 i D43. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy z asfaltobetonu,, pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Długość jezdni do rozbudowy to  1856 m.
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 899 251,50 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 523 563,45 zł
czytaj dalej

Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie

  • 06-07-2021
  • Autor: sabina rezmer
  • drukuj
           Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Powstanie bezpieczne przejście dla ruchu pieszego w pasie drogowym drogi krajowej nr 15. W sposób prawidłowy zostaną zagospodarowane wody opadowe poprzez sieć kanalizacji deszczowej i studnie chłonne (ullice Kręta i Grunwaldzka) oraz za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów drogowych porośnietych trawą (ulica Polna). 
           Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu na ulicy Polnej i Grunwaldzkiej oraz z kostki betonowej na ulicy Krętej. Projektowana szerokość drogi to 5,00 m (ul. Kręta i Polna) oraz 5,00-5,50 m (ul. Grunwaldzka). Dodatkowo zaprojektowano chodniki i peron z kostki betonowej, zabruk z kostki kamiennej na skrzyżowaniu z DK 15 oraz pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Zjazdy na posesje zaprojektowano w nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego. Długość jezdni do budowy / przebudowy to 1886 m.
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 558 087,79 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 596 812,98 zł
                                                                             
 
 
 
                                                                                   

„Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”

 „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”
Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
          Umowa o dofinansowanie została podpisana 17 marca 2021 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie mając wcześniej wybranych wykonawców poszczególnych zadań w projekcie (oprócz robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego są to takie elementy jak urządzenia dla ochrony przyrody: budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, nadzór przyrodniczy, ekspertyza przyrodnicza ex-post czy tablice edukacyjne i informacyjne) mogła przystąpić do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych niezwłocznie po ukazaniu się listy rankingowej, jeszcze przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Dlatego umowa na wykonanie najważniejszego komponentu projektu - czyli samej ścieżki rowerowej o długości 5,2 km i szerokości 2,5 m z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym została już zawarta w dniu 22 lutego br, a następnego dnia przekazano protokolarnie plac budowy. Umowny termin wykonania robót to 30 września 2022 roku.
           Roboty już się rozpoczęły. Zakres robót obejmuje również wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - drogi z kruszywa o długości ok. 1 km. Ścieżka rowerowa będzie biegła po trasie byłej linii kolejowej, dzięki czemu możliwe jest ominięcie bezpośredniego kontaktu z ruchem samochodowym na znacznych odcinkach trasy. Zjazdy publiczne/indywidualne/przejazd przez ścieżkę będą zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej - droga z kruszywa umożliwiając m.in. zjazd na posesję, dostęp do terenów uprawnych (na odcinku realizowanej inwestycji odbywa się ruch sprzętu rolniczego).
          Sama ścieżka będzie miała nawierzchnię asfaltową. Lokalizacja ścieżki to odcinek od skrzyżowania z budowaną obecnie obwodnicą Nowego Miasta Lubawskiego w Pacółtowie z drogą po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie do granicy z Gminą Grodziczno (ścieżka będzie kończyła swój bieg pomiędzy jeziorami "Górnym" i Środkowym" w Tylicach). Pierwszy odcinek ścieżki od skrzyżowania z obwodnicą do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1347N Tylice - Mroczenko  wynosi 4,7 km, a od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1347N do granicy gminy (pomiędzy ww. jeziorami) wynosi 0,5 km.
          Zadanie obejmuje budowę przepustu nad rzeką Groblica o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych o przekroju skrzynkowym. Przepust będzie miał wymiary 2,0m na 1,5 m w świetle oraz 5,60 m długości. Przekrój poprzeczny projektowanego przepustu został dostosowany do aktualnych i przewidywanych warunków wodnych uwzględniających wymagania melioracyjne i środowiskowe. Długość przepustu dostosowana zostanie do przekroju poprzecznego ścieżki rowerowej.
          Projekt przewiduje również wykonanie miejsc postojowych dla rowerzystów i samochodów z kostki betonowej, ławek wypoczynkowych, stojaków na rowery oraz 3 wiat wyposażonych w ławy i stoły.
Przy ścieżce zamontowany będzie licznik zliczający rowerzystów.
 
Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie to ponad 4,5 mln zł (4 535 862,11 zł),  zaś pozyskana wysokość dofinansowania wynosi ponad 3,8 mln zł (3 814 116,54 zł), tj. 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
czytaj dalej

Przebudowa drogi w Nowym Dworze Bratiańskim

  • 29-10-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
  • drukuj
. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim

Opis projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia było wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącemu ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania. Przebudowa drogi zapewniła użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu, a także pozytywnie wpłynęła na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu. Została wykonana jezdnia o nawierzchni z asfaltobetonu o długości ponad 400 metrów i szerokości 5 metrów. Wykonano również zjazdy na posesje z asfaltobetonu, grawitacyjną kanalizację deszczową oraz oznakowanie pionowe. Z inwestycji skorzystają szczególnie mieszkańcy Nowego Dworu Bratiańskiego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę połączeń drogowych istotnych ze względu na  komfort i bezpieczeństwo mieszkańców,  szybkość ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 589 509,50 zł

Całkowity koszt inwestycji: 982 515,83 zł
 
 
 
1 2 3 4

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00