Inwestycje

Budowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)

 • 06-07-2021
 • Autor: sabina rezmer
 • drukuj
            Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsca na peron. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Inwestycja nie zmieni układu spływu wód deszczowych (zachowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne), jednakże przewidziano odnowione rowów, które uległy częściowemu lub całkowitem zamuleniu bądź zniszczeniu.
            Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości drogi 5,00 m. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy z asfaltobetonu, chodniki z kostki betonowej, pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony, montaż barier energochłonnych - 192 mb. Długość jezdni do budowy to 790 m.
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 766 163,96 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 1 276 939,94 zł.
 
 
 
                                                                           

Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki

 • 06-07-2021
 • Autor: sabina rezmer
 • drukuj
            Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsca na peron. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Inwestycja nie zmieni układu spływu wód deszczowych (zachowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne), jednakże zostaną odnowione rowy, które uległy częściowemu lub całkowitem zamuleniu.
            Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o stałym układzie szerokości drogi 5,00 m z poszerzeniami na łukach. Dodatkowo zaprojektowano zabruk, chodniki i peron z kostki betonowej oraz pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Zjazdy na posesje zaprojektowano w nawierzchni z betonu asfaltowego. Długość jezdni do przebudowy to 2094 m. 
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 382 727,63 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 373 601,56 zł
 
 
 
                                                                            

Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra

 • 06-07-2021
 • Autor: sabina rezmer
 • drukuj
             Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Inwestycja nie zmieni układu spływu wód deszczowych (zachowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne) do istniejących i odtworzonych rowów drogowych.                  
            Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości drogi 5,00 m. Jezdnia będzie miała na początkowym odcinku przekrój uliczny (w kilometrażu - od 0+000 do 0+095 m), a na pozostałym odcinku przekrój szlakowy. W km 0+131 zaprojektowano odgięcie toru jazdy wraz z wyspą kanalizującą ruch dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości z kierunku Marzęcic, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w obszarze zabudowanym wyznaczonym tablicami znaków drogowych D-42 i D43. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy z asfaltobetonu,, pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Długość jezdni do rozbudowy to  1856 m.
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 899 251,50 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 523 563,45 zł
 
 
 
                                                                                  

Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie

 • 06-07-2021
 • Autor: sabina rezmer
 • drukuj
           Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Powstanie bezpieczne przejście dla ruchu pieszego w pasie drogowym drogi krajowej nr 15. W sposób prawidłowy zostaną zagospodarowane wody opadowe poprzez sieć kanalizacji deszczowej i studnie chłonne (ullice Kręta i Grunwaldzka) oraz za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów drogowych porośnietych trawą (ulica Polna). 
           Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu na ulicy Polnej i Grunwaldzkiej oraz z kostki betonowej na ulicy Krętej. Projektowana szerokość drogi to 5,00 m (ul. Kręta i Polna) oraz 5,00-5,50 m (ul. Grunwaldzka). Dodatkowo zaprojektowano chodniki i peron z kostki betonowej, zabruk z kostki kamiennej na skrzyżowaniu z DK 15 oraz pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Zjazdy na posesje zaprojektowano w nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego. Długość jezdni do budowy / przebudowy to 1886 m.
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 558 087,79 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 596 812,98 zł
                                                                             
 
 
 
                                                                                   

„Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”

 „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”
Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
          Umowa o dofinansowanie została podpisana 17 marca 2021 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie mając wcześniej wybranych wykonawców poszczególnych zadań w projekcie (oprócz robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego są to takie elementy jak urządzenia dla ochrony przyrody: budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, nadzór przyrodniczy, ekspertyza przyrodnicza ex-post czy tablice edukacyjne i informacyjne) mogła przystąpić do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych niezwłocznie po ukazaniu się listy rankingowej, jeszcze przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Dlatego umowa na wykonanie najważniejszego komponentu projektu - czyli samej ścieżki rowerowej o długości 5,2 km i szerokości 2,5 m z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym została już zawarta w dniu 22 lutego br, a następnego dnia przekazano protokolarnie plac budowy. Umowny termin wykonania robót to 30 września 2022 roku.
           Roboty już się rozpoczęły. Zakres robót obejmuje również wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - drogi z kruszywa o długości ok. 1 km. Ścieżka rowerowa będzie biegła po trasie byłej linii kolejowej, dzięki czemu możliwe jest ominięcie bezpośredniego kontaktu z ruchem samochodowym na znacznych odcinkach trasy. Zjazdy publiczne/indywidualne/przejazd przez ścieżkę będą zlokalizowane w ciągu ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej - droga z kruszywa umożliwiając m.in. zjazd na posesję, dostęp do terenów uprawnych (na odcinku realizowanej inwestycji odbywa się ruch sprzętu rolniczego).
          Sama ścieżka będzie miała nawierzchnię asfaltową. Lokalizacja ścieżki to odcinek od skrzyżowania z budowaną obecnie obwodnicą Nowego Miasta Lubawskiego w Pacółtowie z drogą po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie do granicy z Gminą Grodziczno (ścieżka będzie kończyła swój bieg pomiędzy jeziorami "Górnym" i Środkowym" w Tylicach). Pierwszy odcinek ścieżki od skrzyżowania z obwodnicą do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1347N Tylice - Mroczenko  wynosi 4,7 km, a od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1347N do granicy gminy (pomiędzy ww. jeziorami) wynosi 0,5 km.
          Zadanie obejmuje budowę przepustu nad rzeką Groblica o konstrukcji żelbetowej z elementów prefabrykowanych o przekroju skrzynkowym. Przepust będzie miał wymiary 2,0m na 1,5 m w świetle oraz 5,60 m długości. Przekrój poprzeczny projektowanego przepustu został dostosowany do aktualnych i przewidywanych warunków wodnych uwzględniających wymagania melioracyjne i środowiskowe. Długość przepustu dostosowana zostanie do przekroju poprzecznego ścieżki rowerowej.
          Projekt przewiduje również wykonanie miejsc postojowych dla rowerzystów i samochodów z kostki betonowej, ławek wypoczynkowych, stojaków na rowery oraz 3 wiat wyposażonych w ławy i stoły.
Przy ścieżce zamontowany będzie licznik zliczający rowerzystów.
 
Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie to ponad 4,5 mln zł (4 535 862,11 zł),  zaś pozyskana wysokość dofinansowania wynosi ponad 3,8 mln zł (3 814 116,54 zł), tj. 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
czytaj dalej

Przebudowa drogi w Nowym Dworze Bratiańskim

 • 29-10-2020
 • Autor: Sabina Rezmer
 • drukuj
. Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim

Opis projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia było wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącemu ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania. Przebudowa drogi zapewniła użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu, a także pozytywnie wpłynęła na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu. Została wykonana jezdnia o nawierzchni z asfaltobetonu o długości ponad 400 metrów i szerokości 5 metrów. Wykonano również zjazdy na posesje z asfaltobetonu, grawitacyjną kanalizację deszczową oraz oznakowanie pionowe. Z inwestycji skorzystają szczególnie mieszkańcy Nowego Dworu Bratiańskiego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę połączeń drogowych istotnych ze względu na  komfort i bezpieczeństwo mieszkańców,  szybkość ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 589 509,50 zł

Całkowity koszt inwestycji: 982 515,83 zł
 
 
 

Przebudowa drogi w Nowym Dworze Bratiańskim

 • 29-10-2020
 • Autor: Sabina Rezmer
 • drukuj
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim

Opis projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia było wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącemu ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania. Przebudowa drogi zapewniła użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu, a także pozytywnie wpłynęła na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu. Została wykonana jezdnia o nawierzchni z asfaltobetonu o długości ponad 400 metrów i szerokości 5 metrów. Wykonano również zjazdy na posesje z asfaltobetonu, grawitacyjną kanalizację deszczową oraz oznakowanie pionowe. Z inwestycji skorzystają szczególnie mieszkańcy Nowego Dworu Bratiańskiego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę połączeń drogowych istotnych ze względu na  komfort i bezpieczeństwo mieszkańców,  szybkość ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego.

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 327 187,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 982 515,83 zł
 
 

Przebudowa ulic Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacółtowie

         Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsca na peron.
          Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hałasu. W sposób prawidłowy zostaną zagospodarowane wody opadowe, które powierzchniowo będą odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Groblicy, uzupełnione zostanie również oświetlenie drogowe wzdłuż ulic.
         Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu. Projektowana szerokość drogi to
5 metrów. Dodatkowo zaprojektowano obustronne pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Na skrzyżowaniu zaprojektowano zabruk z kostki betonowej. Długość jezdni do przebudowy to 747 metrów.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1 095 620,33 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 565 171,91 zł
 
 
czytaj dalej

Dofinansowanie z PROW na kanalizację w Łąkach Bratiańskich

            Tydzień rozpoczęliśmy od wspaniałych wiadomości. Dnia 17 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Tomasz Waruszewski podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze". Warto podkreślić, iż wniosek złożony przez gminę Nowe Miasto Lubawskie był doskonale przygotowany, co podkreślił Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin.
Szacunkowy koszt inwestycji wynosi blisko 4 mln zł, a przyznana kwota pomocy finansowej dla gminy to 2 mln zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości Nawra o długości 265 mb, natomiast głównym celem projektu jest skanalizowanie miejscowości Łąki Bratiańskie, gdzie powstanie prawie 2,8 km sieci sanitarnej dla ścieków komunalnych - zarówno dla posesji położonych wzdłuż DK 15, jak i na rozbudowującym się osiedlu przy drodze powiatowej w kierunku Iławy.
         
              Budowa kanalizacji to długo oczekiwana inwestycja w tej miejscowości. Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na problemy związane z odprowadzaniem nieczystości. Wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwiał wybudowanie głębokich zbiorników na szambo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki tej inwestycji dotychczasowe problemy znikną.
              
             Wykonawca sieci wodociągowej jest już wyłoniony, będzie to firma MI-LE-AN z Nowego Miasta Lubawskiego. Cena zaoferowana na realizację zadania to nieco ponad 28 tys. zł. . Wykonawcę budowy sieci kanalizacji sanitarnej wyłoni przetarg nieograniczony. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego.
 
(zdjęcia: UM w Olsztynie)
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Umowa na kanalizację w Łąkach

Powstaje Klub Senior + w Jamielniku

Trwają prace budowlane w świetlicy wiejskiej w Jamielniku. Na bazie istniejących pomieszczeń, wcześniej zajmowanych przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej,  powstanie Klub Senior +.
 
Adaptację budynku zaplanowano tak,  by był on w pełni dostępny dla seniorów, a także przystosowany do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych, dlatego nie zabraknie tam podjazdu oraz łazienek spełniających te wymogi.  Seniorzy bedą mieli do dyspozycji wiatrołap, salę główną, kuchnię, dwie łazienki i szatnię. Zostanie również zakupione niezbędne wyposażenie zapewniające funkcjonowania Klubu. 
 
Klub Senior + w Jamielniku będzie wspaniałym miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności. To także okazja do spędzenia czasu w towarzystwie osób o podobnych zainteresowaniach.
Na pewno skorzystają z niej wszyscy, dla których jesień życia jest początkiem nowej przygody.
 
Inwestycja realizowana jest w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Łaczna kwota otrzymanego dofinansowania to 150 tyś. zł, z tego 25 tyś. zł przeznaczono na wyposażenie Klubu, a 125 tyś. zł na remont pomieszczeń. Całkowity koszt zadania to blisko 200 tys. zł.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Senior + w Jamielniku

1 2 3

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30