Rolnik

Wnioski o płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe 2021

         ARiMR przypomina, że *wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji *eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia czy też wnioski dotyczące dopłat bezpośrednich w formie papierowej, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus. Termin upływa 17 czerwca 2021 r.
 
*Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji.
 
czytaj dalej

Grypa ptaków na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Gminy Kurzętnik

W załączeniu rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysocje zjadliwej grypy ptaków u drobiu n aterenie Gminy Kurzętnik i Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
czytaj dalej

Fundusze promocji produktów spożywczych

 
          Przypominamy, że od 1.07.2009 r. funkcjonują fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, którymi administruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Fundusze promocji zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno–spożywczych. Na mocy ustawy
o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 43 j.t.) - cele funduszy są realizowane w oparciu o strategie promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, a także poprzez prowadzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych, w tym m.in. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Funduszy Promocji.
 
          Ponadto w związku z panującą pandemią COVID-19 do ustawy o funduszach promocji wprowadzono zapis umożliwiający wspieranie działań mających na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów.
Wpłaty na fundusze promocji, są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto,
od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
 
 • świnie żywe,
 • bydło i cielęta żywe,
 • konie żywe,
 • owce żywe,
 • zboża,
 • owoce i warzywa,
 • drób żywy,
 • ryby.
 
         Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka naliczane są w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka.
Z dniem 01.08.2019 r. został utworzony Fundusz Promocji Roślin Oleistych - wpłaty w tym przypadku wynoszą 0,2% wartości netto towarów.
 
        Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, przedsiębiorcy (z wyłączeniem pierwszych podmiotów skupujących mleko) składają deklaracje do Dyrektora Generalnego za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania i przekazania wpłat na fundusze promocji - w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego do Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn. Deklaracja powinna zostać złożona do 25 dnia po zakończeniu kwartału. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.
 
W ramach ułatwienia podmiotom rozliczania zobowiązań umożliwiono złożenie deklaracji drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/ Warunkiem elektronicznego złożenia deklaracji jest posiadanie Profilu Zaufanego. Deklarację można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP przy pomocy Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 
         Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5248876, na stronie internetowej KOWR pod adresem http://www.kowr.gov.pl/promocja w zakładce fundusze promocji lub w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie,
ul. Głowackiego 6.   
czytaj dalej

Dofinansowanie dla rolników do inwestycji w zakresie bioasekuracji

       W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020.
 
       W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.
 
       Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji.
 
       Pomoc można otrzymać na:
- utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
- wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
- wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta.
 
        Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80 proc. kwoty stanowiącej sumę:
 a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego
ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek
 
oraz
 
b) kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 proc. kosztów poniesionych na realizację tej operacji.
 
oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.
czytaj dalej

Upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

     Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie. 
 
     Pomoc na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej ARiMR uruchomiła w grudniu 2020 r. Wsparcie w wysokości do 1500 zł można było otrzymać na zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. O taką pomoc ubiegało się 39 tysięcy rolników. Kwota dofinansowania, o które występowali wyniosła około 58,5 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim (6,25 tys. wniosków), lubelskim (5,16 tys. wniosków), małopolskim (4,68 tys. wniosków) i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Biura powiatowe ARiMR wydały blisko 35 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 52,39 mln zł. Agencja zakończyła rozpatrywanie złożonych wniosków, przyznana pomoc została przekazana na rachunki bankowe beneficjentów.
 
czytaj dalej

ARIMR - 31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

 
       Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.
Premie dla młodych rolników
 
       Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 29 maja. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 5 tysięcy.
 
       To już kolejny – 7. nabór wniosków w ramach operacji typu "Premie dla młodych rolników". Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również (w dłuższej perspektywie czasowej) na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków o przyznanie pomocy, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411; w 2019 r. było ich już ponad 7 tys. Natomiast w 2020 r., mimo pandemii, zdecydowało się ubiegać o wsparcie ponad 5 tys. wnioskodawców.
 
Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in.:
 • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro;
 • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.
Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy zainwestować w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:
 • 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty pomocy, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
 • 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty pomocy, po realizacji biznesplanu.
       Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.
 
 
Restrukturyzacja małych gospodarstw
 
       Od 31 marca do 29 maja 2021 r. można składać wnioski o wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei.
 
      O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.
 
       Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.
       O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.
 
       Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach:
 • 80 proc. (48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
 • 20 proc. (12 tys. zł) – po prawidłowej realizacji biznesplanu. 
       Wsparcie można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli; nabycie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.
Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.
 
        Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
czytaj dalej

Zwrot podatku akcyzowego - rozpoczynamy przyjmowanie wniosków

        Od 1 lutego do 1 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

        Rolnicy powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem faktur dotyczących zakupu paliwa do celów rolniczych za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
 
        Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 
        Dokumenty można składać do końca lutego br. w Urzędzie Gminy w pokoju numer 10 (parter).

 
        Druki dostępne są w przedsionku Urzędu Gminy (a także w Punkcie Obsługi Interesanta
oraz  w pok. 10) lub na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie w zakładce E-USŁUGI.
 
czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w dniach
od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
 
 1. WYMAGANIA
 
Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z  2019 r., poz. 1728).
Dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie przewidziano powołanie 2 rachmistrzów terenowych.
 
Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:
 
1)      pełnoletnich;
 
2)      zamieszkałych na terenie danej gminy;
 
3)      posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 
4)      posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 
5)      które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Wymagania dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 
    II.                HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrza
 
Wszyscy kandydaci na rachmistrza terenowego z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na  rachmistrza terenowego obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.
Ważne terminy:
 
   03 sierpnia - 11 września 2020 r. - szkolenie kandydatów na rachmistrza terenowego
   03 sierpnia - 13 września 2020 r. przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego
    01 października do 30 listopada 2020 przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego
 
Egzamin kandydatów na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 
Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane będą zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 
W czasie swojej pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym  w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego – aplikacja CAPI . Aplikacja CAPI umożliwi:
 
a) uwierzytelnienie rachmistrza terenowego w celu rozpoczęcia pracy z aplikacją;
 
b)  wypełnienie formularzy spisowych podczas bezpośrednich wywiadów
 
z użytkownikami gospodarstw rolnych;
 
c) synchronizacje, tj. pobieranie danych z systemu CORstat_Rol oraz przesyłanie
 
wypełnionych formularzy spisowych do systemu spisowego;
 
d) planowanie pracy rachmistrza terenowego
 
W sytuacji wzmożonej epidemii wirusa COVID-19 rachmistrze terenowi będą spisywać przydzielone im gospodarstwa rolne telefonicznie  metodą CATI na urządzeniach mobilnych, w które zostaną wyposażeni.
 
Ważna informacja!
 
Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego  na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
Na rachmistrzów terenowych zostaną powołane osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego.
 
III. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
 
- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
- przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.
 
IV. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:  
od 23 czerwca do 08 lipca 2020 r. do godz.15.00
 
V. WYMAGANE DOKUMENTY
 
Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- telefon,
- adres e-mail,
- data urodzenia,
- dokument poświadczający wykształcenie,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe). Kandydat na rachmistrza terenowego składając oświadczenie, jest zobowiązany  do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1781)
 
Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.
 
V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT
 
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
ul. Podleśna 1
13-300 Mszanowo
Punkt Obsługi Mieszkańca
 
Wymagane dokument należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po  wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 • Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo
 • e-mail: Wyślij e-mail
 
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych
Aby osiągnąć cele przetwarzania Państwa dane osobowe mogą być ujawniane tylko instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy m.in.:
a) podmiotom świadczącym usługi pocztowe dla zapewnienia sprawnej komunikacji z Państwem, b) podmiotom świadczącym usługi dostarczania poczty tzw. gońcom,
c) podmiotom świadczącym usługi prawnicze w celu opiniowania spraw,
d) podmiotom świadczącym usługi audytorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) podmiotom świadczącym usługi w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa,
f) dostawcom systemów informatycznych, którzy zapewniają zgodny z RODO poziom bezpieczeństwa danych osobowych. W tym wypadku ujawnienie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia sprawnego działania zakupionych od tych dostawców systemów informatycznych wspomagających osiąganie celów przetwarzania.
 
Okres przechowywania danych
Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym osób, których dokumenty przeszły negatywnie etap analizy dokumentów aplikacyjnych, bądź osób, których dokumenty wpłynęły po wyznaczonym terminie na składanie ofert będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do etapu selekcji właściwej i których dane zostały umieszczone w protokole, przechowuje się przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego pracownika, chyba że kandydat nie zgodzi się na taki okres przechowywania.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 20 20 ust. 1 – 4 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728); jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, jednak ich brak może spowodować brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji, dotyczy to w szczególności danych kontaktowych.
 
 
Mszanowo, dnia  23  czerwca 2020r.
 
 
 
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 

 

Wiecej informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego: http://spisrolny.gov.pl/

czytaj dalej

Finał naboru wniosków z PROW 2014-2020

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać,
że w styczniu w ARiMR kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć.
 
        Środa, 13 stycznia 2021 r., będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku w oddziale regionalnym Agencji o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych". Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Warunkiem skorzystania z takiego wsparcia jest wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. I co ważne, musi to być jedna z następujących trzech rodzajów działalności gospodarczej: działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich lub działalność usługowa następująca po zbiorach.
 
       Wysokość dofinansowania to nawet 500 tys. zł. Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Pieniądze można przeznaczyć na zakup m.in. ciągników, kombajnów zbożowych, siewników, przyczep rolniczych, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.
 
        Z kolei w czwartek, 28 stycznia 2021 r., upływa termin złożenia wniosku w biurze powiatowym lub oddziale regionalnym ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Można je również przesłać drogą elektroniczną lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.
 
         O pomoc może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).
 
        ARiMR przypomina również, że przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Dla tych działań PROW 2014-2020 nabory kończą się odpowiednio 26 lutego i 28 lutego 2021 r.
 
        Więcej informacji:http://www.arimr.gov.pl; w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji, pod bezpłatnym numerem infolinii – tel. 800-38-00-84.
czytaj dalej

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

W związku z wystąpieniem  przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików w gminie Lubawa decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/2019 z dnia 9 grudnia 2020 r., cały teren powiatu nowomiejskiego z dniem 10 grudnia br. został zaliczony do obszaru chronionego. W związku z powyższym  w załączeniu przedstawiamy informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim dla hodowców zawierające podstawowe wymogi bioasekuracji w obszarach ochronnym i objętym ograniczeniami.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 11