NGO

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Konkurs ofert na realizację  zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
Szczegóły:
 
czytaj dalej

Wyniki konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej

     W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęło 10 ofert, które spełniły wymogi formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 24 stycznia 2022 r.  ( https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyNoweMiastoLubawskie/document/805833/Zarz%C4%85dzenie-14_2022 ) dokonano wyboru ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań publicznych:
 
WYBRANE OFERTY NA WYKONANIE W 2022 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANYCH DOTACJI
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 1. dotyczące przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy
 
 1. zad. pt. „Jeszcze w zielone gramy” - Klub Sportowy Wicher Gwiździny – 35 000 zł,
 2. zad. pt. „Do awansu jeden krok” - Uczniowski Klub Sportowy „Żak” Jamielnik – 30 000 zł,
 3. zad. pt. „Łączy nas Radomniak” - Stowarzyszenie KS „Radomniak Radomno” – 65 000 zł,
 4. zad. pt. „Wel 2022” - Klub Sportowy Wel Bratian – 22 000 zł,
 5. zad. pt. „Gra – Nauka - Zabawa” – Szkółka Piłkarska Młode Lwy Mszanowo – 20 000 zł,
 6. zad. pt. „III liga sezon 2022” – Klub Sportowy Wicher Gwiździny – 5 000 zł;
 
 1. dotyczące organizacji zawodów i imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych
 
 1. zad. pt. „Sportowa rekreacja dla każdego satysfakcja” - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowym Mieście Lubawskim – 5 500 zł,
 2. zad. pt. „IV Bieg Przełajowy im. Księdza Józefa Dembieńskiego” – stowarzyszenie Radomno Biega – 7 000 zł;
 
 1. dotyczące realizacji różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku
 2. zad. pt. „Aktywność ruchowa dla każdego coś zdrowego” - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowym Mieście Lubawskim – 2 800 zł,
 3. zad. pt. „Cyrk dobry na wszystko” - Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" Pacółtowo – 2 000 zł.
 
czytaj dalej

Wyniki konkursu - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

      W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej - wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową. Zarządzeniem Wójta Nr 9/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. ( https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyNoweMiastoLubawskie/document/802735/Zarz%C4%85dzenie-9_2022) dokonano wyboru ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań publicznych.
 
WYBRANE OFERTY NA WYKONANIE W 2022 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
1) działanie 1. - Prowadzenie Klubu "Senior+" w Jamielniku
 • zad. pt. "Mamy apetyt na życie" - Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi    Jamielnik - 20 000,00 zł
 
2) działanie 2. - Senior aktywny
 
 • zad. pt. "Senior w działaniu" - Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – 6 000,00 zł
 
czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu

         Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

        W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony - wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyNoweMiastoLubawskie/document/800146/Zarz%C4%85dzenie-4_2022 dokonano wyboru oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2022 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie pomocy społecznej
zadanie pt. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie” – Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - 252 000,00 zł.
 
 
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

     Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły konkursu: https://bip.gminanml.pl/166/3215/Wojt_Gminy_Nowe_Miasto_Lubawskie_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_w_2022_roku_zadan_publicznych_z_zakresu_wspierania_i_upowszechniania_kultury_fizycznej_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_wymienione_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie/

czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych

          Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły ogłoszenia: https://bip.gminanml.pl/166/3207/Wojt_Gminy_Nowe_Miasto_Lubawskie_oglasza_trzeci_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_w_2022_roku_zadania_publicznego_z_zakresu_pomocy_spolecznej_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_wymienione_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie/

czytaj dalej

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

         Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły ogłoszenia: https://bip.gminanml.pl/166/3208/Wojt_Gminy_Nowe_Miasto_Lubawskie_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_w_2022_roku_zadania_publicznego_z_zakresu_dzialalnosci_na_rzecz_osob_w_wieku_emerytalnym_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_wymienione_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie/

czytaj dalej

Listopadowy E-biuletyn dla NGO

Zapraszamy do lektury.
W E-biuletynie jest dużo ciekawych informacji, które mogą przydać się organizacjom.
-
czytaj dalej

Informacja o wynikach konsultacji

 
 
 
INFORMACJA Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz projektu programu przeciwdziałania narkomanii
 
Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz w związku z zarządzeniem Nr 149/2021 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz projektu programu przeciwdziałania narkomanii, w dniach od 23 do 30 listopada 2021 r. przeprowadzono konsultacje:
 • projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022”;
 • projektu „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022 – 2024” .
Projekty programów były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz u Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów mogły być składane w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.
Uprawnione do udziału w konsultacjach podmioty, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły we wskazanym terminie żadnych uwag, opinii i propozycji do projektów programów. 
 
 
czytaj dalej

Konsultacje projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022 oraz projektu programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2024

 
        Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do zgłaszania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022” oraz projektu „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022 – 2024”.
 
        Projekty programów wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i propozycji w konsultacjach dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: organizacje pozarządowe - konsultacje) oraz u Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uwagi i opinie można zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 23 do 30 listopada 2021 r. bezpośrednio do Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (pokój nr 14), przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, 13-300 Mszanowo ul. Podleśna 1 lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@gminanml.pl.
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 7