NGO

Informacja o konkursie ofert. Osoby w wieku emerytalnym.

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej na stronie BIP: Konkurs ofert.

czytaj dalej

Informacja o konkursie ofert

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Więcej na stronie BIP: Konkurs ofert. Szczegóły.
czytaj dalej

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

        Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno konsultacyjne, które odbędzie się dnia 29 września 2022 roku godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Program spotkania:
16:00 16:05 Otwarcie, powitanie uczestników
16:05 16:15 Zadania publiczne zlecone w 2022 roku do realizacji organizacjom
pozarządowym – bieżące podsumowanie

16:15 16:30 Propozycje zadań oraz wnioski, uwagi, sugestie do Programu współpracy na
2023 rok zgłaszane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych

16:30 17:00 Jak poprawnie przygotować sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
uwagi i sugestie

17:00 17:15 Nowe wyzwania, dobre praktyki i rozwiązania we współpracy sektora
społecznego z samorządem

17:15 Zapytania, wnioski
czytaj dalej

Po raz 19 nagrodzimy "Godnych Naśladowania"

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku

Ogłoszenie dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pt. „Jamielnickie Żaki” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Uczniowski Klub Sportowy „Żak” w Jamielniku

Otwarty konkurs na realizację zadań - dofinansowanie wkładów własnych

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

1 2 3 4 5 6 ... 9