NGO

Spotkanie z przedstawicielami NGO

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  na spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się dnia 4 października 2021 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
W załączeniu program spotkania.
czytaj dalej

"Rozgrzewamy polskie serca" - projekt

Fundacja PGNiG w ramach Programu "Rozgrzewamy Polskie Serca" wspiera inicjatywy pielęgnujące lokalną kulturę, tradycję i historię. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe a także jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły i przedszkola publiczne, a także związki wyznaniowe i ich organizacje o uregulowanym statusie w Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest przesłanie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Fundacji w terminie do 31 lipca 2021 r. Całkowita pula dofinansowań wynosi 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje na stronie: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/?utm_medium=search&utm_source=google&utm_campaign=search&gclid=EAIaIQobChMIlLSH8bqt8QIVBG8YCh3qRArHEAAYASAAEgKdpfD_BwE

czytaj dalej

"Wspólnie dla dziedzictwa" - program dotacyjny

         Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił  nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego "Wspólnie dla dziedzictwa". O dofinansowanie działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami, tradycjami, obrzędami oraz tradycyjnym rzemiosłem stanowiącymi integralną część tożsamości społeczności lokalnych, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które chcą realizować projekty polegające m. in.  na identyfikowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa materialnego i niematerialnego, wzmacnianiu praktyk społeczno-kulturowych, np. tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności np. rzemieślniczych, a także realizujące działania edukacyjne i popularyzujące wiedzę na temat wartości dziedzictwa. W nioski można składać do dnia 14 czerwca 2021 r.
czytaj dalej

Równać Szanse - Małe Granty. Konkurs

Trwa nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.
Wnioski można składać do 1 czerwca do godziny 12:00.
W konkursie Równać Szanse - Małe Granty można zdobyć nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu w swojej miejscowości!
 
Kto może ubiegać się o dotację?

W organizowanych konkursach przyznawane są granty podmiotom ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:
  • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów; 
  • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
  • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.


Szczegóły konkursu na stronie: https://rownacszanse.pl/kmg?utm_source=www&utm_medium=banner&utm_campaign=kmg21

 
czytaj dalej

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza szósty otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych samorządu gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

 
Szczegółowe informacje na stronie:
czytaj dalej

Organizacje pozarządowe według wykazu na dzień 31.12.2020

  • 21 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (w tym 10 ochotniczych straży pożarnych),
  • 5 klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę,
  • 6 kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
  • 3 stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę,
  • 10 kół gospodyń wiejskich bez rejestracji (działających wcześniej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników - Dz. U. z 2019 r. poz. 491 z późn. zm.).
 
Wykaz organizacji w załączniku.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły:
 
 

Informacja o wynikach konsultacji

INFORMACJA
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji
projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
 
Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz w związku z zarządzeniem Nr 136/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, w dniach
od 9 do 16 października 2020 r. przeprowadzono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".
 
Projekt programu był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stanowisku Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uwagi i opinie do konsultowanego projektu mogły być składane w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.
 
Uprawnione do udziału w konsultacjach podmioty, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły
we wskazanym terminie żadnych uwag i opinii do projektu programu.
 
 
czytaj dalej

Zmiana terminu spotkania

Ważny komunikat!
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną na terenie powiatu nowomiejskiegopodjęto decyzję o zmianie formy i daty spotkania informacyjno-konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej (on-line).Telekonferencja odbędzie się w dniu 14 października o godzinie 17.00 na platformie Zoom.
 
Możliwość dołączenia do spotkania w formie zdalnej po uprzednim zgłoszeniu udziału poprzez adres email: jfigurska@gminaml.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 października 2020 r.do godz. 9.00.
 
W załączeniu formularz zgłoszenia.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6