Budżet Państwa

Budowa oświetlenia w Mszanowie i Pacółtowie

         Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie polegające na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Mszanowo i Pacółtowo.

W ramach inwestycji wykonano:

a) w ulicy Podleśnej, Parkowej i Rekreacyjnej w Mszanowie - wykonanie linii kablowej oświetlenia, w trasie której zabudowano
27 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 4 metrów (3 szt.) i 6 metrów (24 sztuki). Na słupach zamontowano
oprawy oświetleniowe energooszczędne typu LED o mocy 37W i 53W.
b) w ulicy Leśnej w Pacółtowie - budowę szafki oświetleniowej, z której będą zasilane lampy oświetlenia. Z szafki
oświetleniowej wyprowadzona zostanie linia kablowa oświetlenia, w trasie której zabudowanych zostanie 16 słupów
oświetleniowych stalowych o wysokości 6 metrów. Na słupach zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe
energooszczędne typu LED o mocy ok. 37W.

          Na ww. inwestycję Gmina pozyskała dotację w wysokości 50 tys. zł oraz pożyczkę w wysokości 100 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  w ramach konkursu EKO-LUKS Montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach oraz systemy sterowania oświetleniem. Wartość projektu wyniosła 209 574,08 zł.
          Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie http://wfosigw.olsztyn.pl/
czytaj dalej

Sprawozdanie z realizacji usuwania azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy

         Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

        Zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców (informacja o naborze znajdowała się na stronie: https://gminanml.pl/PL/3016/1350/Przyjmujemy_wnioski_na_odbior_i_utylizacje_azbestu/k/) pierwotnie planowano unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości 171,29 Mg z 52 nieruchomości, podczas gdy w efekcie końcowym unieszkodliwiono łącznie 171,410 Mg z 49 nieruchomości.

         Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 67 384,65 zł, z czego dofinansowanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie wyniosło 49 499,81 zł (73,5%), udział finansowy Gminy wyniósł 4 408,64 zł (6,5%), natomiast posiadacze odpadów pokryli koszty w łącznej wysokości 13 476,20 zł (20%).

         Korzystano z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie http://wfosigw.olsztyn.pl/.
czytaj dalej

Program "Opieka 75+"

          Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego  "Program Opieka 75+" na rok 2021 na realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy w wieku 75+.

         Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+ zarówno samotnie gospodarujących jak i osób w rodzinach. Adresatami programu są gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie do 60 tyś mieszkańców.
 
        Całkowita wartość zadania to 48 594,00 zł, dofinansowanie  wysokości 24 297,00 zł.
 
W załączeniu plakat.
 
 

 
czytaj dalej

"Posiłek w szkole i w domu"

        Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała wsparcie finansowe na  realizację zadania własnego realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Całkowity koszt realizacji zadania to 290 000,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 232 000,00 zł.

W załączeniu plakat.

 

 

           

czytaj dalej

Nowe oświetlenie przy ścieżce rowerowej i wiatach w Radomnie

       Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie pn.
Uzbrojenie terenu wokół wiat wypoczynkowych w miejscowości Chrośle przy ścieżce rowerowej Bratian – Iława w zasilanie energetyczne, oświetlenie wiat i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ścieżki z drogą powiatową.
Celem zadania było :
  1. stworzenie warunków do obsługi gastronomicznej turystów oraz dla działalności kulturalnej poprzez doprowadzenie energii elektrycznej przy wiatach wypoczynkowych zlokalizowanych przy ścieżce rowerowej;
  2. doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ścieżki z drogą powiatową w celu zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów, oświetlenie parkingu przy wiatach, wykonanie oświetlenia wewnątrz samych wiat i ścieżki rowerowej od skrzyżowania ścieżki z drogą powiatową w kierunku wiat wypoczynkowych.
          Ww. cele zostały osiągnięte dzięki wybudowaniu linii kablowej oświetlenia, w trasie którego zamontowanych zostało 9 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 6 i 8 metrów, na których to słupach zamontowane zostały oprawy oświetleniowe LED (9 szt.).
          Dla oświetlenia wiat wykonany został odcinek linii kablowej od słupa oświetleniowego do opraw oświetleniowych (3 szt.) zlokalizowanych pod dachami wiat. Pod wiatami zastosowane zostały oprawy hermetyczne wyposażone w czujniki ruchu.
          Dzięki realizacji tej inwestycji zostały stworzone warunków do obsługi gastronomicznej turystów oraz dla działalności kulturalnej poprzez doprowadzenie energii elektrycznej przy wiatach wypoczynkowych zlokalizowanych przy ścieżce rowerowej. Dzięki temu zainteresowane podmioty będą mogły zasilać energią elektryczną urządzenia takie jak chłodziarki, gofrownice w celu sprzedaży lodów / gofrów czy innych produktów lub sprzęt muzyczny typu głośniki, wzmacniacze celem umożliwienia wykonania przedstawienia przy akompaniamencie muzyki.

        Zadanie zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Łączy nas turystyka" w 2021 roku na podstawie umowy Nr TS-I.521.6.29.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku (zgodnie aneksem nr 1 do tej umowy z dnia 25 października 2021 roku) w kwocie 13 500,23 zł, w tym 0,23 zł to odsetki od otrzymanej dotacji.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Oświetlenie przy ścieżce rowerowej i wiatach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2021 r.

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie – Tomasz Waruszewski podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Krzysztofa Marka Nowackiego – Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na zakup książek - nowości wydawniczych, w  ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
Dotację celową z budżetu państwa otrzymały następujące szkoły:
  1. Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie  - kwota dofinansowania: 12.000,00 zł
  2. Szkoła Podstawowa w Radomnie - kwota dofinansowania: 3.000,00 zł
Gmina Nowe Miasto Lubawskie w ramach zawartej umowy zapewnia wkład własny dla szkół w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.
Termin realizacji umowy: 31 grudzień 2021 r.
 
czytaj dalej

Program "Poznaj Polskę"

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”  to program, w ramach którego szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki w wysokości 5000,00 zł.
 
W 2021 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie zawarła porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla Szkoły Podstawowej w Skarlinie.
Całkowity koszt zdania: 6.250,00 złotych.
 
 
 
czytaj dalej

Prace konserwatorskie pomnika w Nawrze

 "Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów w Nawrze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".

            Przyznana wysokość dofinansowania to 150 tys. zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioskodawcą i beneficjentem pozyskanych środków jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie, jednakże partnerem w realizacji zadania na podstawie zawartego porozumienia o współpracy jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie. Gmina Miejska pokryje połowę kosztów zadania nieobjętych dotacją Ministra.

            Przedmiotem zadania jest wykonanie prac konserwatorskich pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów: hitlerowskiego, stalinowskiego, w tym Żołnierzy Wyklętych. Pierwszy wniosek o dofinansowanie zakładał prócz renowacji pomnika zagospodarowanie i oświetlenie terenu, a wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 300 tys. zł. Wniosek ten nie znalazł się jednak na liście zadań, które otrzymały wsparcie.  Gmina Nowe Miasto Lubawskie w rezultacie złożenia odwołania do wyniku konkursu na „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" na realizację przedmiotowego zadania otrzymała dofinansowanie do ww. zadania w kwocie 150 tys. zł.

             Pomnik znajduje się w miejscowości Nawra w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jest najważniejszym obiektem w Powiecie Nowomiejskim oddającym cześć Polakom, którzy poświęcili własne życie za wolność Ojczyzny. Jest to miejsce zbiorowej pamięci znane wszystkim mieszkańcom Nowego Miasta Lubawskiego i okolic. Położenie pomnika w Nawrze jest wyjątkowe. Lokalizacja obiektu to wzgórze na terytorium Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, ale widoczne z dużej części miasta Nowe Miasto Lubawskie. Oświetlenie pomnika zaplanowane w ramach wniosku o dofinansowanie nada temu miejscu absolutnie wyjątkowy i doniosły charakter i spowoduje bardziej trwałą obecność w świadomości mieszkańców miasta, gminy i okolic.

            Pomnik "Ściana Śmierci" w Nawrze odsłonięty został 13 maja 1962 roku. Powstał ku uczczeniu ofiar zbrodni hitlerowskich, został ufundowany ze składek społeczności powiatu nowomiejskiego. W roku 2012 zdewastowano stojącą na postumencie bryłę będącą graniastosłupem o podstawie trójkąta z pamiątkowym napisem: „Ofiarom hitleryzmu-społeczeństwo powiatu nowomiejskiego. 13 maja 1962". Latem 2012 pomnik poddano doraźnej naprawie przy wsparciu lokalnej społeczności, największe ubytki zostały uzupełnione szczelną i mocną zaprawą cementową, zaś akty wandalizmu pokryto szarą farbą emulsyjną.

            Dnia 8 października zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wartość umowy to 218 755,50 zł z terminem wykonania do 17.12.2021 r.  W najbliższym czasie planuje się ogłoszenie przetargu na pozostały zaplanowany zakres prac:
- rozbiórkę istniejącego murku z tabliczkami imiennymi - montaż nowych tablic, na których umieszczone zostaną dane poległych,
- zagospodarowanie terenu wokół pomnika poprzez wykonanie nowych terenów zielonych, miejsc postojowych, ławek, koszy na śmieci,
- wykonanie oświetlenia terenu i pomnika,
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w celu zabezpieczenia pomnika i placu przed aktami wandalizmu.

 

czytaj dalej

Budowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)

            Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsca na peron. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Inwestycja nie zmieni układu spływu wód deszczowych (zachowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne), jednakże przewidziano odnowione rowów, które uległy częściowemu lub całkowitem zamuleniu bądź zniszczeniu.
            Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości drogi 5,00 m. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy z asfaltobetonu, chodniki z kostki betonowej, pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony, montaż barier energochłonnych - 192 mb. Długość jezdni do budowy to 790 m.
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 766 163,96 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 1 276 939,94 zł.
czytaj dalej

Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie

  • 06-07-2021
  • Autor: sabina rezmer
  • drukuj
           Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Powstanie bezpieczne przejście dla ruchu pieszego w pasie drogowym drogi krajowej nr 15. W sposób prawidłowy zostaną zagospodarowane wody opadowe poprzez sieć kanalizacji deszczowej i studnie chłonne (ullice Kręta i Grunwaldzka) oraz za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów drogowych porośnietych trawą (ulica Polna). 
           Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu na ulicy Polnej i Grunwaldzkiej oraz z kostki betonowej na ulicy Krętej. Projektowana szerokość drogi to 5,00 m (ul. Kręta i Polna) oraz 5,00-5,50 m (ul. Grunwaldzka). Dodatkowo zaprojektowano chodniki i peron z kostki betonowej, zabruk z kostki kamiennej na skrzyżowaniu z DK 15 oraz pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Zjazdy na posesje zaprojektowano w nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego. Długość jezdni do budowy / przebudowy to 1886 m.
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 558 087,79 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 596 812,98 zł
                                                                             
 
 
 
                                                                                   
1 2 3